– Sivilbefolkningen har krav på beskyttelse – fra forsterkning til totalforsvar

, Nyhet


Tilfluktsrom, tyfonvarsling og evakueringsplaner er fortsatt relevante tiltak for å beskytte befolkningen i krise og krig. Det er imidlertid nødvendig med store investeringer for å oppgradere og modernisere til dagens krav og trusselbilde.

FFI har på oppdrag fra DSB utarbeidet en rapport som vurderer samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak. Rapporten er gradert men det foreligger et ugradert sammendrag som nå presenteres.

– Vi står overfor en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon og et endret risiko- og sårbarhetsbilde. Rapporten fra FFI gir oss viktige innspill i arbeidet med å vurdere hvordan vi skal gi befolkningen den sikkerhet og beskyttelse de har krav på også i årene som kommer, sier Cecile Daae, direktør i DSB.

FFIs hovedanbefaling er å bygge videre på dagens beskyttelseskonsept:

  • Videreføring av tilfluktsrom basert på et sonekonsept og oppdaterte ROS-analyser
  • Videreføring av tyfonvarslerne, supplert med en sms-løsning for befolkningsvarsling
  • Utarbeidelse av planverk for evakuering som Sivilforsvaret skal forestå.

I rapporten anbefaler FFI at det gjennomføres en samfunnsøkonomisk og beredskapsfaglig konsekvensutredning av de ulike ambisjonsnivåene man kan legge seg på.

– En videreføring og modernisering av tilfluktsrom og varsling vil kreve store økonomiske investeringer. Det må besluttes hvilket ambisjonsnivå og hva slags dekningsgrad man skal legge seg på. Sivilbefolkningen har krav på beskyttelse ved krig og store kriser, DSB har gitt en vurdering til Justis- og beredskapsdepartementet. Til syvende og siste er det et politisk ansvar å beslutte innretning, prioritering og finansiering av sivile beskyttelsestiltak, sier Daae. 

– I dag har tilfluktsrommene kapasitet til omlag 50 prosent av befolkningen, og like mange bor slik til at de kan høre signalene fra et varslingsanlegg. Det vil være svært kostbart å øke dekningsgraden. Skal vi ha landsdekkende tyfonvarsling vil det koste mellom 150 og 200 millioner kroner. Hver plass i et tilfluktsrom koster 22 000 kroner. Skal vi øke dekningsgraden med én prosent koster det rundt en milliard kroner.

Daae viser også til at DSB har utredet et nasjonalt system for mobiltelefonbasert system for varsling av befolkningen, som et supplement til tyfonene. Dette ligger til vurdering i Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er Sivilforsvaret som har ansvar for blant annet drift av tilfluktsrom og tyfonvarslingsanlegg. DSB er også opptatt at Norge har et sivilforsvar med den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte fremtidens behov og utfordringer. Derfor er det gjennomført en konseptutredning for fremtidens sivilforsvar.

En styrking og videreutvikling av totalforsvaret vil også medføre behov for styrking av Sivilforsvaret for å ivareta hele oppgavespekteret i fred, krise og krig. Det vil kreve en dreining fra fokus på rollen som forsterkningsressurs til videreutvikling av oppdrag omkring sivile beskyttelsestiltak.

– Jeg oppfordrer alle som er opptatt av sivil beredskap og befolkningens sikkerhet til å lese utredningen og gi innspill i høringen som nå pågår, sier Daae.

>> Sammendrag – vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak (pdf)