Tilsyn med storulykkevirksomhetenes systematiske arbeid og status ny storulykkeforskrift

, Nyhet


Tilsyn er et av myndighetenes viktigste virkemidler, og vi informerer i denne artikkelen om tema for tilsyn med storulykkevirksomheter i 2016, resultater fra dette tilsynet i 2015, og kort om status for fastsettelse av ny storulykkeforskrift.

De fem tilsynsmyndighetene som forvalter storulykkeforskriften gjennomfører hvert år tilsyn med hvordan norske virksomheter underlagt storulykkeforskriften ivaretar det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som forskriften krever.

Storulykkeforskriften stiller krav om at virksomhetene skal arbeide systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker. Virksomhetene skal ha et styringssystem som ivaretar dette gjennom gode strukturer, rutiner og prosedyrer for sitt arbeid, blant annet innenfor områdene opplæring, risikostyring, driftskontroll, styring av endringer og beredskap.

Tilsynet i 2016

I årets tilsyn med storulykkevirksomhetene sjekker de fem tilsynsmyndighetene ut hvordan virksomhetene samarbeider og samordner med andre virksomheter som ligger i samme område, hvordan virksomhetens samordner, informerer og følger opp underleverandører og kontraktører. I tillegg undersøkes hvordan virksomhetene arbeider med eksplosjonsvern.

Myndighetene sjekker ut hvordan dette arbeidet er forstått og fulgt opp i ulike nivåer i virksomhetens organisasjon. I tillegg til vil også de enkelte tilsynsmyndighetene følge opp:

  • relevante krav i eget fagregelverk
  • hvordan virksomhetene har ivaretatt forhold som ble påpekt under forrige tilsyn

Resultater fra tilsynet i 2015

På grunn av overgangen til ny forskrift ble det besluttet at myndighetene selv skulle prioritere obligatorisk tema for tilsynet med storulykkevirksomheter i 2015, og at de i tilsynet skulle sjekke ut hvordan valgt tema er forankret i virksomhetens systematiske arbeid.

Som vanlig var det også obligatorisk å følge opp virksomhetens tiltak etter forrige storulykketilsyn. De samlede tilsynsresultatene viser en interessant utvikling:

  • samlet nedgang i gjennomsnittlig antall avvik og anmerkninger
  • ved ti tilsyn ble det ikke gitt avvik eller anmerkninger (i 2014 var tallet fire)
  • ved 15 tilsyn ble det ikke avdekket avvik, kun anmerkninger (i 2014 var tallet fem)

Det er fortsatt flere funn hos meldepliktige virksomheter som har sjeldnere tilsyn enn hos sikkerhetsrapportpliktige virksomheter. De fleste meldepliktige virksomheter har sjeldnere tilsyn, og vi mener at omfanget av mangler som finnes hos disse virksomhetene har en viss sammenheng med tilsynshyppigheten.

Status ny storulykkeforskrift

Det ligger an til at ny storulykkeforskrift trer i kraft 1. juni. Sluttbehandlingen i departementene pågår i disse dager og den skal fastsettes i statsråd fordi det er en fellesforskrift. Vi vil legge ut informasjon på nettsidene våre så snart vi har mer informasjon.

Sevesokonferansen 2016

Sevesokonferansen arrangeres annethvert år, og vil finne sted i Tønsberg 21. september. Vi er nå i ferd med å konkludere programmet, og invitasjon vil bli sendt ut og lagt på nettsidene våre i andre halvdel av juni.

Fakta om Storulykkeforskriften:

  • Storulykkeforskriften beskriver tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker som involverer farlige kjemikalier.
  • Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder, er omfattet av storulykkeforskriften. Disse virksomhetene skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.
  • Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil) fører tilsyn med virksomhetene som er omfattet av storulykkeforskriften.
  • De fem myndighetene samarbeider om forvaltningen av forskriften gjennom Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS).  

Spørsmål kan rettes til:

Arbeidstilsynet: 815 48 222 (kontaktperson: Ingar Andersen)
DSB: 33 41 25 00 (kontaktperson: Ragnhild Gjøstein Larsen)
Miljødirektoratet: (03400) (kontaktperson: Lars Drolshammer)
NSO: 90 100 333 (kontaktperson: Bjørn Egil Jacobsen)
Ptil: 51 87 32 00 (kontaktperson: Arne Johan Thorsen)