Styrking av brann og Sivilforsvaret

, Nyhet


DSB er glad for satsingen på en ny fagskole for brann og bevilgningen til Sivilforsvaret. – Samtidig er det krevende at styrkingen av DSB etter terroren i 2011, nå er fullstendig reversert, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Klokken ti i formiddag, 6. oktober, la finansminister Siv Jensen (FrP) fram Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Der bevilges det blant annet 18,9 millioner kroner til en ny fagskole for brann- og redningspersonell. Beløpet er identisk med DSBs behov første prosjektår, og skal brukes til å utvikle det faglige innholdet i utdanningen.

Regjeringen foreslår også å bruke 12,2 millioner kroner på nytt utstyr til Sivilforsvaret i 2017.

Sivilforsvaret er en stadig mer etterspurt forsterkningsressurs ved små og store hendelser i hele landet, og en viktig del av Norges samlede beredskap. Derfor er denne bevilgningen velkommen og nødvendig, sier Daae.

Samtidig er DSBs direktør tydelig på at kuttet i driftsrammen med 20 millioner kroner vil få betydning, dersom det blir stående.

Det er et betydelig kutt. Med denne reduksjonen på toppen av øvrige kutt de siste årene, er hele styrkingen av DSB etter 22. juli 2011 - totalt 45 millioner kroner - dermed reversert. Hvilke konsekvenser budsjettreduksjonen får, må vi nå sette oss ned og kartlegge. Men det er liten tvil om at kuttet vil medføre en krevende omstilling og omprioriteringer, sier Daae.

Risiko- og trusselbildet i Norge er i endring. Hyppigere ekstremvær, økt migrasjon, terror, helseutfordringer, økt sikkerhetspolitisk spenning og teknologiavhengighet setter landets beredskap under press.

Samfunnssikkerhet - vår evne til å opprettholde nødvendige kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta liv, helse og befolkningens grunnleggende behov - forutsetter at vi lærer av hendelser og kriser, erkjenner risiko og tilpasser oss et endret trusselbilde.

DSB er en viktig bidragsyter i dette arbeidet, sammen med andre offentlige etater, fylkesmenn, kommuner, frivillige organisasjoner og næringsliv.

Det skal vi fremdeles være. Vårt mål er at direktoratets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap ikke skal bli skadelidende som følge av budsjettkuttet, sier direktør Cecilie Daae. 

>> Prop. 1 S (2016–2017)  For budsjettåret 20174