Strengere krav til storulykkebedrifter

, Nyhet


For å forebygge og begrense konsekvensene av store ulykker i virksomheter som behandler farlige kjemikalier, er det i dag vedtatt en ny forskrift.

– I virksomheter som håndterer farlige kjemikalier kan det skje ulykker med alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). – Denne forskriften er et viktig bidrag for å redusere uhell med utslipp og eventuelle branner eller eksplosjoner.

DSB er koordinerende myndighet for storulykkeforskriften (forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer). Den nye forskriften trer i kraft 1. juli og erstatter gjeldende forskrift fra 2005.

>> Les hele nyhetsmeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet.