Sivilforsvaret - stadig etterspurt

, Nyhet


Halvårsstatistikken for Sivilforsvaret viser at etaten er en vesentlig bidragsyter i det nasjonale beredskapsarbeidet. Dessuten øker bredden i leveransene; Sivilforsvaret brukes på flere innsatsområder enn tidligere.

For første halvår i 2016 har Sivilforsvaret bidratt med forsterkningsressurser til ulike branner i 32 innsatser. 13 har vært skogbrann, ni gress- og lyngbrann. Brannene har hovedsakelig foregått i mai og juni. Totalt har 702 tjenestepliktige og fast ansatte brukt 5256 timer i samfunnsnyttig innsats knyttet til brann.

Sammenlignet med første halvår i 2015 deltok Sivilforsvaret i 23 branner av ulike slag, faktisk var 11 av disse innsatsene bistand ved bygningsbranner, men 5 var skogbrann og like mange innsatser gjaldt gress- og lyngbrann. På samme tidspunkt i fjor var totalt 351 tjenestepliktige mannskaper og ansatte med i disse branninnsatsene, og arbeidstiden samlet i branninnsats utgjorde 3094 timer.

Statistikken speiler at Sivilforsvarets leveranser har en større bredde enn tidligere. Særlig har vakthold og sikring vist en jevn utvikling gjennom første halvår. Dette dreier seg om ordensoppdrag ved ulike branner og naturutløste hendelser som flom og ras. I tillegg brukes også Sivilforsvaret stadig mer i forbindelse med trafikkregulering. Statistikk over leveranser er en ny oversikt i år.

Den desidert største hendelsen dette første halvåret, er bistanden Sivilforsvaret har ytt i forbindelse med helikopterulykken på Turøy. Her deltok 137 tjenestepliktige og 9 ansatte, med totalt 2033 timer. Denne innsatsen skilte seg på mange måter fra andre hendelser, både i forhold til ulike typer oppdrag og alle inntrykkene som de tjenestepliktige og fast ansatte har vært utsatt for.

Sivilforsvarets leveranser 2016

Brannslukking: 24
Vannforsyning: 21
Lensing / flomsikring: 1
Søk og letebistand: 31
Telt/lys og varme: 24
Sambandsstøtte: 17
Stab og ledelsestøtte: 12
IKT-støtte og kommandoplasstjenester: 6
Evakuerte og pårørendesenter: 0
Forpleining: 11
Logistikkstøtte / materiellbistand: 11
Utlån av utstyr: 10
Vakthold og sikring: 16
Trafikkregulering: 8
Rydding: 5
Helsebistand: 1
Måling: 0
Rens (CBRN): 0
Befolkningsvarsling: 1
Evakuering: 1
Andre: 7