Nytt krisescenario til Regjeringen

, Nyhet


DSB oversendte i dag et nytt krisescenario til Justis- og beredskapsdepartementet. I risikoanalysen "Regnflom i by" beskrives de alvorlige konsekvensene av kraftig nedbør på kort tid.

- Samfunnet er i rask endring. Vi utfordres på en rekke områder og det er viktig med kompenserende tiltak. Klimaendringene vil få konsekvenser for oss alle. Styrtregn og flom vil bli vanligere og mer omfattende enn tidligere. Det er bakgrunnen for at vi, i samarbeid med andre myndigheter, fag- og forskningsmiljøer, har laget denne risikoanalysen, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Kysten langs Oslofjorden er spesielt utsatt for styrtregn. Scenarioet tar derfor utgangspunkt i et intenst, med likevel realistisk styrtregn i Drammen. 110 millimeter nedbør på to timer resulterer i flom, oversvømmelser, skred, strømbrudd og store trafikkproblemer.

- Analysen lister opp direkte konsekvenser og det vi kaller følgekonsekvenser av den kraftige nedbøren. Både liv, helse, eiendom, kommunikasjon og infrastruktur vil bli rammet. I tillegg anbefaler vi tiltak som ulike aktører kan gjøre for å redusere skadene av styrtregn og å bedre håndteringen, sier Daae.

Sammen med en oppdatert risikoanalyse av varslet fjellskred i Åknes, ble regnflom-rapporten i dag oversendt Justis- og beredskapsdepartementet. Det er tilnærmet 100% sannsynlig at hendelsen slik den er beskrevet i krisescenarioet, vil ramme en av byene rundt Oslofjorden i løpet av de neste 50 årene.

- Vi må erkjenne risikobilde for å kunne sørge for en god beredskap. I løpet av de senere år har det vært en rekke situasjoner hvor kraftig nedbør har medført store skader i Norge. Vi må være forberedt og analysen gir et godt grunnlag, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.


>>  Risikoanlyse av regnflom i by
>>  Risikoanalyse av varslet fjellskred i Åknes