Ny storulykkeforskrift

, Nyhet


Ny forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) ble fastsatt i statsråd 3. juni. Den trer i kraft 1. juli og erstatter gjeldende forskrift av 2005.

I den nye forskriften er anvendelsesområdet noe endret som følge av tilpasninger til annet internasjonalt regelverk på kjemikalieområdet, i Norge implementert gjennom forskrift om klassifisering og merking av kjemikalier (CLP).

>> De viktigste endringene (pdf)

>> Åpne forskriften i Lovdata

Det er også utarbeidet veiledning til forskriften, og temaveiledninger om melding, sikkerhetsrapport. Temaveiledninger om summeringsregelen og strategi er under sluttføring.

>> Veiledning til ny storulykkeforskrift

>> Mal for melding etter storulykkeforskriften (pdf)

>> Mal for sikkerhetsrapport etter storulykkeforskriften (pdf)

Den generelle fristen for å etterkomme nye krav i forskriften, er 1. juni 2017. Dette gjelder uansett om virksomheten for første gang blir definert som storulykkevirksomhet ved forskriftens ikrafttredelse, eller om den var omfattet av forskrift 17. juni 2005 (tidligere storulykkeforskrift).

Storulykkeforskriften har som formål å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, og implementerer Seveso III-direktivets krav til virksomheter. Dette er et EU-direktiv som er omfattet av EØS-avtalen. Forskriften følges opp av tilsynsmyndighetene gjennom en koordineringsgruppe under ledelse av DSB.

Storulykkeforskriften stiller krav om at virksomheter som oppbevarer store mengder farlige kjemikalier skal arbeide systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker. Virksomhetene skal ha et styringssystem som ivaretar dette gjennom gode strukturer, rutiner og prosedyrer for sitt arbeid, blant annet innenfor områdene opplæring, risikostyring, driftskontroll, styring av endringer og beredskap.

DSB er koordinerende myndighet for storulykkeforskriften. Den nye forskriften er utarbeidet sammen med de andre storulykkemyndighetene Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, i nært samarbeid med en referansegruppe fra industrien, NHO og LO.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på følgende e-postadresse: Storulykke@dsb.no.

Spørsmål kan rettes til:

  • Arbeidstilsynet: 73 19 97 00 (kontaktperson: Ingar Andersen)
  • DSB: 33 41 25 00 (kontaktperson: Ragnhild Gjøstein Larsen
  • Miljødirektoratet: 03400 / 73580500 (kontaktperson: Lars Drolshammer
  • NSO: 90 100 333 (kontaktperson: Bjørn Egil Jacobsen)
  • Ptil: 51 87 32 00 (kontaktperson: Arne Johan Thorsen)