Beredskap på skoleskyting

, Nyhet


I rapporten Nasjonalt Risikobilde 2015 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) analysert blant annet risikoen for skoleskyting.

- Analysen peker på at systematisk jobbing med et inkluderende læringsmiljø, forebygging mot mobbing, gode psykososiale tjenester og samarbeid om lokale beredskapsplaner, er med på å redusere risikoen for skoleskyting her i landet, sier direktør i DSB Cecilie Daae.

Tiltak I Norge har skoler, helsevesen og politi iverksatt tiltak mot skoleskyting.

- Basert på analysen vår, ser jeg for meg flere tiltak for å redusere risikoen for skoleskyting. Eksempelvis er det viktig at instansene som følger opp den enkelte elev, er koordinert. Skolene må ha en beredskapsplan for skoleskyting, og den må øves på. Det er også viktig at lærere, skolehelsetjenesten og andre relevante aktører gis nødvendig kunnskap om skoleskyting og den typiske gjerningsmannen, sier Daae. 

Forskning Risikoanalysen for skoleskyting er basert på informasjon fra forskning, granskingsrapporter og medieomtale av skoleskytinger i andre land. Representanter fra departementer, direktorater og lokale myndigheter har bidratt i arbeidet.

Matbåren smitte Det andre nye scenarioet som er analysert i Nasjonalt Risikobilde 2015, er risikoen for matbåren smitte. Begge delrapportene kan leses her:

>> Delrapport skoleskyting  
>> Delrapport matbåren smitte  

For mer informasjon, ring DSBs pressevakt: 992 52 000