Norge trenger et styrket sivilforsvar

, Nyhet


Et styrket, modernisert og godt trent sivilforsvar er en viktig brikke i håndteringen av de nye beredskapsutfordringene Norge står overfor. DSBs utredning av framtidens sivilforsvar ble i dag overlevert justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Risiko- og trusselbildet i Norge er i endring. Hyppigere ekstremvær, økt migrasjon, terror, helseutfordringer, økt sikkerhetspolitisk spenning og teknologiavhengighet, setter landets beredskap under press.

Debatten om hvordan Norges sikkerhet og beredskap skal bedres, har preget mediene i sommer - med fokus på forsvar og politi. Samtidig er det nødvendig å diskutere opprustning av statens primære forsterkningsressurs: Sivilforsvaret.

-Sivilforsvaret er en verdifull ressurs for samfunnet. De ulike typer av hendelser og kriser der Sivilforsvaret er i innsats viser breddekompetansen i etaten og hvilket samfunnsbehov Sivilforsvaret dekker. Det er viktig at Sivilforsvaret rustes i forhold til det trussel- og risikobildet vi har nå, sier direktør Cecilie Daae i DSB.   

DSB har gjennomført utredningen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Den tar for seg fremtidens sivilforsvar, herunder kompetanse, volum og organisering, og viser at til tross for styrking av Sivilforsvaret de senere år, er det betydelige utfordringer ved dagens sivilforsvar.

 -Budsjettrammene for Sivilforsvaret er en utfordring, da det ikke er rom for nødvendig erstatning og vedlikehold av materiell og utstyr. Man klarer heller ikke å opprettholde det anbefalte øvingsnivå. Sivilforsvaret forvalter betydelige verdier, og det er nødvendig med tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske rammer for å sikre et robust og hensiktsmessig sivilforsvar for fremtiden, sier Sjef Sivilforsvaret, Jon Birger Berntsen.

Det sivile samfunnets grunnleggende krisehåndteringsevne og Forsvarets kapasitet utgjør et totalforsvar, som er nødvendig for å kunne møte ulike trusler mot det norske samfunnet. Evnen til å håndtere kriser i fredstid er en forutsetning for å kunne håndtere komplekse og langvarige beredskapssituasjoner, samt sikkerhetspolitiske kriser og krig.

-Utredningen skal gi nødvendig grunnlag for diskusjonen om hva slags sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak Norge skal ha i fremtiden, som en del av Totalforsvaret, sier Daae.

 >> Konseptutredning for Sivilforsvaret

Vedlegg:
>> Samfunnsøkonomisk analyse av konsepter for ny innretning av Sivilforsvaret (PDF)

>> Konseptutredning Sivilforsvaret Vedlegg 1-8 (PDF)

DSBs pressevakt: 99 25 20 00