Læring av ulykker med farlige kjemikalier

, Nyhet


Det er mye lærdom å hente fra hendelser. Her er tre ulike publikasjoner hvor det er mange interessante erfaringer å hente fra ulykker med farlige kjemikalier.

EUs Major Accidents Hazard Bureau (MAHB)  nylig utgitt en ny  ”Lessons Learned Bulletin no. 8 ” - som tar for seg  uhell  som involverer eksplosiver,  HSE har utgitt en rapport om Buncefield – 10 år etter og US Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB) har publisert sin rapport og en film om eksplosjonen ved West Fertilizer Company Texas.

Buncefield – 10 år etter

Comah Strategic Forum har nylig kommet med en rapport som reflekterer over hvilke endringer erfaringene fra den store eksplosjonen ved Buncefield- terminalen i 2005 har ført til i Storbritannia.

Hendelsen har vært en katalysator for store endringer både med hensyn til samarbeid mellom virksomheter, organisasjoner og myndigheter. Videre har den ført til store forbedringer vedrørende forebygging og kontroll av utstyr, lederfokus på prosess-sikkerhet både for drivstofflagre og andre anlegg som håndterer farlige kjemikalier, og myndighetenes tilsyn med slike anlegg.

Rapporten beskriver kort hendelsen, og hvilke ulike granskingsrapporter som er utarbeidet og forbedringer som er gjort i kjølvannet av disse. Rapporten finner du her.

West Fertilizer – rapport fra US Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)

17. april 2013 skjedde det en eksplosjon i ammoniumnitrat ved West Fertilizer Company Texas, USA.

Det omkom 15 mennesker i ulykken, 12 av disse fra brann/nødetatene, og mer enn 260 mennesker ble skadet. Mer enn 150 bygninger helt eller delvis ødelagt, herunder skoler, leilighetsblokker og et pleiehjem.

CSB har nå kommet med sin rapport etter hendelsen, og har identifisert en rekke forbedringsområder for både virksomheter og myndigheter som er nærmere omtalt i rapporten. Det konkluderes blant annet med at det er mangler i regelverket både mht. krav til virksomheter og krav til arealplanlegging. Ammoniumnitrat var ikke oppført på myndighetenes lister over farlige kjemikalier. Videre er det avdekket svakheter i det offentliges planlegging og øving av beredskap, opplæring av frivillige brannmannskaper og i myndighetenes tilsyn med slike virksomheter. Virksomheten hadde ikke tilstrekkelig kunnskap om risikoen forbundet med egen aktivitet. Heller ikke forsikringsselskapene har gjort tilstrekkelige undersøkelser og tilsyn i forbindelse med at de inngikk forsikringsavtale med virksomheten. Detaljene finner du her.

Den uheldige lokaliseringen av virksomheten i et tettbebygd område forverret konsekvensene av hendelsen betydelig. Når virksomheten ble bygget lå den for seg selv, men samfunnet har blitt bygget tettere og tettere innpå virksomheten. CSB har utarbeidet en film som omtaler ulykken og konklusjonene i rapporten, og som også viser utviklingen av samfunnet rundt virksomheten fra den ble etablert og frem til i dag.

Ny publikasjon fra EU om uhell som involverer eksplosiver

Som en del av erfaringsoverføringen mellom EU- og EØS-land har EUs Major Accidents Hazard Bureau (MAHB) nylig utgitt en ny publikasjon - ”Lessons Learned Bulletin no. 8 ” - som tar for seg uhell som har skjedd i forbindelse med lagring og produksjon av fyrverkeri

Selv om MAHB arbeider opp mot Sevesodirektivet og storulykker, beskriver publikasjonen erfaringer som er nyttig for alle virksomheter.

En av hendelsene fant sted i anlegg hvor det ble produsert og lagret fyrverkeri, og førte til at 5 mennesker omkom. Det ble i granskingen av ulykken konkludert at manglende opplæring og ikke tilfredsstillende lagring og håndtering var medvirkende årsaker til hendelsen. Det var heller ikke tilstrekkelige sikkerhetsavstander internt på anlegget og til omgivelsene. De andre hendelsene beskriver uhell under brenning av eksplosivavfall, og i ulike produksjonsprosesser.

Denne og andre publikasjoner som er utgitt i denne serien kan du finne på disse lenkene: