Krav til utdanning av deltidspersonell

, Nyhet


En tiårig overgangsordning har gitt kommunene dispensasjon fra kravet om at brannpersonell i deltidsstillinger må ha gjennomført grunnleggende opplæring. Av hensyn til mannskapenes egen sikkerhet og kompetanse til å håndtere krevende oppdrag, blir ordningen ikke forlenget etter nyttår.

Nå oppfordrer DSB til en kraftig mobilisering for å gi deltidsmannskaper den opplæringen de trenger og fortjener.

Omkring 3 300 av totalt 8 000 deltidsbrannpersonell mangler utdanning. Det er kommunene som har ansvar for brann- og redningsvesenet, herunder at mannskapene oppfyller kompetansekravene.  

– Vi har forståelse for at utdanning av deltidspersonell er krevende, men vi ser med bekymring på at så mange fortsatt mangler grunnleggende utdanning. Her er det mange flinke mennesker som gjør en kjempeinnsats, men de har krav på en felles teoretisk og praktisk opplæring. Det vil bedre mannskapenes egen sikkerhet og styrke evnen til å håndtere krevende oppdrag, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Kravet om at alt deltidsbrannpersonell må gjennomføre et grunnkurs kom allerede i 2007. Det ble gitt en overgangsordning i flere omganger som ga kommunene dispensasjon fra det nye kravet. Nå har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt at den ikke skal forlenges ytterligere.

– For å komme i mål så raskt som mulig, oppfordrer vi alle brann- og redningsvesen til å samarbeide og mobilisere ressurser for å få lært opp deltidspersonellet. Det kan være en god idé å utpeke nøkkelpersoner som kan motivere personellet og legge til rette for gjennomføringen av kurs, sier Daae.

Norges brannskole vil gi nødvendig støtte til godkjennelse av undervisningsopplegg, og gjennomføring av eksamen for alle de som planlegger å ta kurs fremover. Skolen arbeider med å utvikle et nettbasert tilbud for teoridelen av opplæringen for deltidspersonellet. Nettbasert kurs skal være klart for gjennomføring 1. august 2017. Skolen har også tatt initiativ til oppstart av lokale kurs som er tilrettelagt på bakgrunn av lokale risiko- og sårbarhetsanalyser.

Utdanning av deltidspersonell er også et viktig område for den nye fagskolen for brann- og redningspersonell som er under planlegging og forventes startet opp høsten 2019.

 Lenke til brevet fra DSB og brevet fra JD