Grenseløst brannsamarbeid

, Nyhet


Rapporten fra pilotprosjektet "Brannsamarbeid i bergensregionen" anbefaler de 32 deltakende kommunene om å gå sammen om å danne Vest brann- og redningsregion fra 2018.

Bergensalliansen, som er en politisk møteplass for 22 kommuner i Hordaland, etablerte i januar pilotprosjektet "Brannsamarbeid i bergensregionen". Prosjektets hovedformål er å organisere brann- og redningstjenesten i regionen gjennom et samarbeid mellom selvstendige brannvesen på en slik måte at det sikrer et samlet fagmiljø med høy kompetanse, effektiv ledelse og drift og høy grad av fleksibilitet. Samarbeidet skal ivareta behovet for økt spesialisering og opprettholdelse av nødvendig kompetanse knyttet til beredskap.

Styringsgruppen til Bergensalliansen ønsker å gjøre hverdagen tryggere for regionens innbyggere, tilreisende og virksomheter, og påpeker de muligheter som ligger i samarbeid.

Gjennom samarbeidet foreslås det å etablere faglige nettverk, regional ledelsesstab og lederstøtteordning, overordnede plandokumenter basert på regionens risikobilde og felles kvalitetsstandarder.

– Det er behov for større fagmiljøer som gir bred erfaring og god kunnskapsutvikling innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører. Vi følger derfor dette arbeidet med stor interesse og er imponert over det arbeidet som er nedlagt så langt. Det er viktig at kommunene tar grep for å sikre at brann- og redningsvesenet har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å forebygge og håndtere også fremtidens utfordringer, sier direktør Cecile Daae i DSB.

NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra DSB evaluert pilotprosjektet. Hovedkonklusjonen er at prosjektet er drevet på en profesjonell måte, og det overordnede inntrykket er at prosjektdeltakerne i stor grad er fornøyde med selve prosjektprosessen. NTNU peker imidlertid på at samarbeidsprosjekter mellom kommuner, og spesielt mellom by og land, har en tendens til å være vanskelige: "Man må erkjenne at det i etableringen av et slikt samarbeid er reelle interessemotsetninger i spill".

Bergensalliansen vil sende et forslag til saksfremlegg og vedtak som kommunene kan benytte når saken skal politisk behandles i de enkelte kommunestyrene innen utgangen av mars 2017.

– Dette pilotprosjektet viser én mulig modell, og evalueringsrapporten trekker frem mange gode læringspunkter og problemstillinger som vi tar med oss videre. Dette prosjektet kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier Daae. 

DSB har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet om å utarbeide forslag til revidert regelverk for organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesen. Regelverket skal være tilpasset større brannsamarbeid, bedre samvirke og ny utdanningsmodell. Erfaringene fra "Brannsamarbeid i Bergensregionen" blir tatt med inn i dette forskriftsarbeidet.

 >> Evalueringsrapport - Pilotprosjektet Brannsamarbeid i bergensregionen