Vær forberedt på ekstremværet Tor

, Nyhet


Uværet er på vei innover store deler av Norge. I tillegg til all beredskap og håndtering som utføres av myndighetene på ulikt nivå, oppfordrer DSB også privatpersoner til å ta forholdsregler.

– Hver og en av oss kan vurdere hva vi er avhengig av, hva som kan gå galt og hvilke grep vi kan ta for å redusere konsekvensene. Rett og slett foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse for egen hverdag, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

– Eksempelvis er det viktig å forberede seg på at strømmen kan falle bort i lengre perioder, og det er lurt å sikre store gjenstander som står ute. Tenk også på om du har naboer, familie eller venner som trenger en håndsrekning når ekstremværet rammer.

– Noe av det farligste man kan komme bort i er nedblåste ledninger som blir liggende på bakken eller trær og gjenstander som har falt over ledninger. Ikke prøv å rydde, dette er livsfarlig! Hold god avstand og ta kontakt med nettselskapet, så sikrer de ledninger og rydder etter stormen.

Sivilforsvaret

Alle berørte sivilforsvarsdistrikter er i dialog med fylkesmannen og andre relevante samvirkepartnere. Distriktene har forhåndsvarslet mannskapene, og Sivilforsvaret har satt stab og følger utviklingen gjennom kvelden og natten.

Forsterkning i form av aggregater, satellitt-telefoner og VHF-samband er sendt til distriktene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Koordinering

DSB understøtter Justis- og beredskapsdepartementet med koordinering under omfattende hendelser som ekstremvær. På bakgrunn av denne samordningsrollen, har DSB forsterket sin beredskap og avholder jevnlige møter med relevante direktorater. Videre har DSB gjennomgått evalueringsrapportene etter ekstremværet Dagmar og på bakgrunn av dette laget et notat som oppsummerer hva fylkesmenn og kommuner bør være særlig oppmerksomme på i den pågående situasjonen.

Informasjon til befolkningen

sikkerhverdag.no finner du råd og tips om hvordan du kan forberede deg på storm og strømbortfall. På kriseinfo.no samles myndighetenes informasjon om hendelsen.