Befolkningsvarsling ved kriser

, Nyhet


Det har i den senere tid vært rettet flere henvendelser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om befolkningsvarsling. DSB ser derfor behovet for å forklare hvilke varslingsprosjekter som er pågående.

FM(RDS) nettet stenges i 2017 og tyfonanleggene bygges nå ut med Nødnett som ny signalbærer. Dette arbeidet er godt i gang, og utskiftingen av terminaler er planlagt startet denne høsten.

 DSB har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utviklet operative kravspesifikasjoner for et Mobilbasert befolkningsvarslingssystem. Systemet skal gjøre det mulig å motta varsel om uønskede, potensielt farlige hendelser på mobiltelefonen. Arbeidet gjøres i samarbeid med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Målsettingen er å sende ut en Request for Information (RFI) til markedet i løpet av kort tid. Et mobilbasert befolkningsvarslingssystem vil bli et supplement til dagens Tyfon sirenevarslingssystem.

I tillegg til disse to prosjektene er DSB involvert i arbeidet med å utvikle et pilotprosjekt for tekstbaserte nødmeldinger for døve og hørselshemmede, det såkalte Nødtekstprosjektet.

Ny bærer for Tyfonanleggene er et selvstendig prosjekt, og har ingen teknisk tilknytning med de øvrige to varslingsprosjektene.

DSB er glad for at befolkningsvarsling får så stor oppmerksomhet fra Regjeringen. Moderniserte varslingssystemer vil styrke vår evne til å gi en større del av befolkningen varsel ved store uønskede hendelser, sier DSBs direktør Cecilie Daae.