ADR/RID i ny utgave

, Nyhet


ADR/RID foreligger nå i ny norsk utgave gjeldende fra 1. januar 2017.

Regelverket for transport av farlig gods på veg og jernbane (forskrift av 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods) oppdateres hvert 2. år, inkludert norsk utgave av ADR/RID som nå foreligger i ny utgave. Nyheter gjeldende fra 1. januar 2017 er listet i de innledende sidene i boka.

>> ADR/RID 2017 (pdf)

>> ADR/RID 2017 (blabar pdf)

ADR/RID 2017 og relaterte dokumenter ligger også under ADR/RID på siden "Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods".

I forbindelse med utgivelsen av ADR/RID 2017 avholder DSB en Farlig gods konferanse 10.-11. mai. Hold av datoene, info om påmelding kommer.