110-sentral i Finnmark

, Nyhet


DSB har besluttet at Finnmark fortsetter som egen 110-region, og nødmeldetjenesten samlokaliseres i Sør-Varanger.

– Avgjørelsen er basert på en fornyet og bred faglig vurdering av de samfunns- og beredskapsmessige hensyn. Vi har hatt en god prosess med relevante aktører og fått innspill gjennom ny høring og dialogmøte, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

– Til grunn for vedtaket ligger det en rekke krav og forutsetninger som må oppfylles. Det dreier seg blant annet om at operatørene får tilstrekkelig kompetanse, erfaring og trening, sier hun.

Sør-Varanger kommune får dermed ansvaret for å etablere fylkets 110-sentral, som lokaliseres i Kirkenes sammen med politiet. Nettopp prinsippet om at brann- og redningsvesenets 110-sentraler skal følge de geografiske grensene til politidistriktene, har vært viktig for DSB. Samtidig er det en utfordring at befolkningsgrunnlaget i Finnmark er betydelig lavere enn de faglige anbefalingene til størrelsen på en 110-region.

– Vi er opptatt av at nødmeldingstjenesten skal være faglig sterk, og levere en best mulig tjeneste til befolkningen. Det er viktig at Finnmark 110-region iverksetter tiltak for å redusere sentralens sårbarhet knyttet til det lave befolkningsgrunnlaget. Vi vil derfor stille krav til at operatørene inngår i en hospiteringsordning i større regioner, slik at de opparbeider seg et tilstrekkelig erfaringsgrunnlag, sier Daae.

Vedtaket betyr at kommunene, som i dag, fortsetter å dekke kostnadene til drift av 110-sentralen. Det inkluderer kostnadene til rekruttering og opplæring av operatører. I vedtaket legger DSB også til grunn at etableres en tjeneste som ivaretar kravene til samiskspråklige operatører på sentralen. 

DSBs pressevakt: 992 52 000