Tidenes laveste tall for omkomne i brann

, Nyhet


I snitt har det hvert år omkommet 64 personer i brann siden 1979. I 2015 har det omkommet 35 personer når det gjenstår to dager av året. Det er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979.

De laveste tallene som er registret til nå er 41 omkomne i 2012 og 46 i 2011.

- Hver enkelt omkommet er selvfølgelig én for mye, men dette er oppsiktsvekkende lavt tall. Dette inspirerer DSB og helt sikkert også forebyggerne i brannvesenene og i eltilsynet til forsterket innsats videre, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DSB.  

Det har vært en nedgang i både antall branner og antall omkomne over tid, selv om enkelte år skiller seg ut i negativ retning.  

- Målrettet forebyggende arbeid og brannvernkampanjer utført av brannvesen, lokale eltilsyn, forsikringsbransjen, Norsk brannvernforening og DSB kan være en medvirkende årsak til disse gode tallene. Vi jobber også bevisst med tiltak rettet mot risikogruppene, sier Madsen.  

Det er i stor grad personer som tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre mennesker. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.  

- Andelen eldre vil øke kraftig i årene som kommer og mange av disse vil ikke fullt ut være i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. Pårørende er derfor en svært viktig ressurs i det brannforebyggende arbeidet, sier avdelingslederen.  

De flest dødsbranner inntreffer i årets kalde måneder. Helgene er mest utsatt, spesielt på natten når de fleste sover.  

- Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. All erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv, sier Madsen.