Produkter, medisinsk utstyr og forbrukertjenester

Foto: DSB

DSB arbeider forebyggende for å sikre at produkter som omsettes i Norge er trygge og i samsvar med gjeldende krav. Vi driver både reaktivt og proaktivt markedstilsyn på flere ulike produktområder.

Produkter

En viktig del av DSBs tilsynsrolle innen produktområdet er omfattende markedsovervåkning. Vi følger opp meldeplikts- og bekymringsmeldinger, RAPEX notifikasjoner, Business Gateway, brannårsaksstatistikk, tollmeldinger og hendelser. Ut fra denne overvåkingen planlegger og gjennomfører vi markedskontroller mot enkelte produkter eller produktgrupper.

Gjennom EUs meldesystemer for produkter henter vi informasjon om farlige produkter som kan være produkter som er gitt omsetningsforbud eller er frivillig tilbaketrukket fra produsent eller importør. DSB verifiserer om disse omsettes i Norge og kontakter norske importører for å etterse om de følger opp med nødvendige tiltak.

Det utføres tilsyn basert på de fysiske, mekaniske og brannfarlige egenskapene til produktene. Produktporteføljen omfatter blant annet kjøkkenutstyr, lekeplassutstyr, leketøy, lightere, maskiner, (stoppede møbler), næringsmiddelimitasjoner, personlig verneutstyr, sped- og småbarnsutstyr, sport- og fritidsutstyr, tekstiler, verktøy, dekorartikler/interiør, gassutstyr, håndslukkere, elektrisk utstyr og EX-utstyr.

Elektromedisinsk utstyr

Tilsyn med elektromedisinsk utstyr skal bidra til å forebygge skader på pasient eller bruker av elektromedisinsk utstyr eller elektrisk installasjon.

Regelverket gjelder for helseforetak, private sykehus og enklere helseforetak som hjelpemiddelsentraler, kommunale institusjoner, legekontorer, tannlegekontorer og fysikalske institutter. Kravene skal bidra til å sikre at utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med formålet. Likeledes skal sikker strømforsyning sikre at elektromedisinsk utstyr fungerer optimalt.

Hensikten med tilsynet er å undersøke om foretaket gjennom sitt HMS-arbeid er underlagt et internkontrollsystem, om dette systemet dekker kravene i internkontrollforskriften og om aktiviteter er i henhold til beskrivelsen i egne rutiner.

Forbrukertjenester

DSB arbeider med å forebygge helseskader ved forbrukertjenester etter produktkontrolloven. Forbrukertjenester omfatter en rekke forskjellige tjenester som hovedsakelig tilbys til private brukere. Eksempler på tjenester som faller innunder forbrukertjenesteområdet er lekeland, alpine nedfarter, dykking, rafting, båtutleie, ridning, klatring, båtutleie, breføring, m.m.

DSB har fokus på at tilbydere av forbrukertjenester til enhver tid vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge at forbrukertjenesten medfører helseskade. Økt risikoforståelse og læring etter hendelser skal bidra til færre ulykker ved forbrukertjenester.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.