DSBs roller

Direktorater kan ha flere roller; faglig rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk, forvalter av lovgivning, telekommunikasjonsoperatør og utøver av etatsledelse:

  • Den faglige rollen omfatter å være faglig rådgiver for Justis- og beredskapsdepartementet og være et kompetanseorgan for justis- og beredskapssektoren, andre offentlige organer, frivillige organisasjoner, næringsliv og befolkningen. Fagrollen innebærer at DSB har ansvar for å følge med på forhold som påvirker samfunnets beredskap, og for å sammenstille kunnskap og erfaringer og opptre som nasjonal normgiver på vårt arbeidsfelt.
  • Den iverksettende rollen omfatter løpende iverksetting av vedtatt politikk – på vegne av regjering og Storting. Dette kan for eksempel være å iverksette handlingsplaner og kampanjer, eller gi tilskudd i tråd med de målsettingene som Stortinget har satt.
  • Forvaltningsrollen innebærer at DSB gjennom delegering fra departementet og gjennom direkte tillagt myndighet, forvalter lovgivning innenfor vårt område. Vi skal gi informasjon og veiledning om regelverket, føre tilsyn, behandle enkeltsaker hvor myndighet er tildelt eller delegert, være klageorgan på enkelte områder, gi forskrifter der vi er gitt myndighet til dette og på bakgrunn av vår erfaring formidle eventuelle behov for lovendringer til departementet.
  • Etatsledelse omfatter å styre, organisere og utvikle underliggende/ytre etater.
  • Som telekommunikasjonsoperatør er DSB eier og forvalter av Nødnett. Vi skal ha et sektorgripende perspektiv med vekt på Nødnett som kritisk infrastruktur, og bidra til nødvendig samordning og kompetanseoverføring mellom og med brukerne av Nødnett. DSB skal tilrettelegge for at Nødnett benyttes aktivt i de daglige og under kriser, og for at alle som har et nød- og beredskapsansvar kan bli brukere av Nødnett. Vi skal sørge for at Nødnett har god tilgjengelighet og stabil, sikker og kostnadseffektiv drift. Vi skal følge opp at brukernes nødnettutstyr har stabile og sikre driftsstøttetjenester, og at opplæring av sluttbrukere sikrer riktig bruk av Nødnett.


Les også

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.