Ansvarsområder

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

DSBs ansvar omfatter blant annet:

 • Nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap,
 • Brann- og elsikkerhet,
 • Industri- og næringslivssikkerhet,
 • Farlige stoffer og transport av farlig gods,
 • Kritisk telekommunikasjonsinfrastruktur for nød- og beredskapsaktører,
 • Produkt- og forbrukersikkerhet,
 • Tilby operativ støtte under kriser innenfor samordning, forsterkning og faglig rådgivning
 • Følge opp norske interesser og forpliktelser i arbeid på samfunnssikkerhetsområdet med internasjonale organisasjoner som EU, FN og NATO
 • Etatsledelse av Sivilforsvaret

Videre har DSB et forvaltningsansvar for noen lover med tilhørende forskrifter:

 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Eltilsynsloven
 • Produktkontrolloven
 • Sivilbeskyttelsesloven

I tillegg legger Plan- og bygningsloven med forskrifter sterke føringer for direktoratets oppdrag.

DSB skal også ifølge instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet understøtte departementets koordineringsrolle innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, og legge grunnlaget for et godt og helhetlig forebyggende arbeid og gode beredskapsforberedelser innenfor offentlig forvaltning og samfunnskritisk virksomhet.

DSB har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser. Direktoratet eier Nødnett og har ansvar for forvaltning og videreutvikling av det i tråd med brukernes behov.


Les også

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.