Nasjonalt risikobilde og Krisescenarioer

Siden 2011 har DSB gjort risikoanalyser av en rekke alvorlige scenarioer som kan ramme det norske samfunnet. Analysene er presentert i rapporter kalt "Nasjonalt risikobilde". Fra og med 2017 skifter rapporten navn til "Krisescenarioer".

DSB har siden 2011 gjort risikoanalyser av totalt 23 alvorlige scenarioer (konkrete hendelser). Analysene er presentert i samlerapporter fram til 2014 og siden i delrapporter for hver analyse. 

Endringen i presentasjonsform skyldes at analysene blir stadig grundigere og mer omfattende, og et ønske om at andre aktører skal få tilgang til all kunnskap som samles inn gjennom hver analyse. Også analysemetoden har utviklet seg siden det første risikobildet ble utgitt. Nå inngår også vurderinger av sårbarhet, usikkerhet, overførbarhet og styrbarhet i analysene – i tillegg til sannsynlighet og konsekvenser for samfunnsverdier. Alle typer hendelser analyseres, både naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser.

Fra og med 2017 skifter publikasjonen navn fra Nasjonalt risikobilde til Krisescenarioer. De to risikoanalysene som ble utgitt i desember 2016, er de første som får det nye navnet. Det er "Regnflom i by", hvor scenarioet er lagt til Drammen, og revisjon av den tidligere analysen av "Varslet fjellskred i Åknes".

Det planlegges to nye risikoanalyser som utgis som delrapporter i 2017, og deretter en ny samlerapport med alle de 25 analysene i 2018. Den uoffisielle forkortelsen for "Krisescenarioer" er AKS (Analyser av KriseScenarioer) på norsk og ACS på engelsk.

Alle publikasjoner i serien


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.