Veileder om meldeplikt ved farlige produkter

Om meldeplikten

Den som produserer, importerer og forhandler (distribuerer) produkter til forbrukere, skal melde fra til tilsynsmyndighetene om produkter vedkommende har gjort tilgjengelig og som kan ha en uakseptabel risiko for helseskade og/eller miljøforstyrrelse. Denne veiledningen gir informasjon om hvorfor, når og hvordan du skal melde.

1. Hva sier regelverket om meldeplikt?

I følge Produktkontrolloven § 6b har produsenter, importører og distributører plikt til å melde fra til tilsynsmyndighetene om farlige produkter de har gjort tilgjengelig i markedet. For forbrukerprodukter skal det i meldingen også opplyses om hvilke tiltak virksomhetene har satt i gang for å forhindre at produktene medfører en uakseptabel risiko for forbruker.

Med forbrukerprodukter menes produkter som er beregnet på forbruker eller som med rimelighet kan forventes brukt av forbruker. Kravet om meldeplikt har til hensikt å gi tilsynsmyndighetene en bedre oversikt over farlige produkter som til enhver tid befinner seg på markedet. Samtidig får tilsynsmyndighetene mulighet til å vurdere om tiltakene som er eller vurderes iverksatt av virksomhetene, er tilstrekkelige til å forhindre helseskade.

2. I hvilke tilfeller gjelder meldeplikten?

 • Produktet må være gjort tilgjengelig for bruker.
 • Produktet må ikke være omfattet av andre meldesystemer. Per i dag eksisterer det egne meldesystemer for mat, medisinsk utstyr og medisinske produkter. Disse produktene faller derfor utenfor meldeplikten etter produktkontrolloven § 6 b.
 • Meldeplikten gjelder hvis produktet utgjør en uakseptabel risiko for helseskade og/eller miljøforstyrrelse. Risiko er en vurdering av konsekvens av en hendelse og sannsynligheten for at hendelsen inntrer. Dersom konsekvensen er meget alvorlig skade, er det meldeplikt selv om sannsynligheten er liten. Og dersom sannsynligheten for skade er stor, er det meldeplikt selv om konsekvensene er små. Hvis det er tvil om produktet utgjør en uakseptabel risiko for helseskade og/eller miljøforstyrrelse, bør virksomhetene rådføre seg med tilsynsmyndigheten på området.
 • Meldeplikten inntrer når markedsaktøren vet eller har en indikasjon på at produktet utgjør en uakseptabel risiko.

3. Hvem har meldeplikt?

Produsent, importør og distributør har alle en selvstendig plikt til å melde fra til tilsynsmyndigheten om farlige produkter. I praksis vil det ofte være forhandleren som får kunnskap om det farlige produktet via kundene. Dersom distributør er i tvil om risikoen, eller mangler tilstrekkelige opplysninger, bør vedkommende kontakte produsent eller importør av det aktuelle produktet. Den som melder fra til tilsynsmyndigheten bør informere de øvrige berørte markedsaktørene i omsetningskjeden.

Meldeplikten er et viktig virkemiddel for å forebygge skade på liv og helse. Myndighetene kan fatte nødvendige vedtak og det er også straffbart å unnlate å oppfylle meldeplikten.

4. Hvor raskt skal det meldes fra?

Meldingen skal sendes snarest, og senest innen 10 dager. Ved alvorlig risiko for helseskade og/eller miljøforstyrrelse, der umiddelbare tiltak er nødvendige, skal melding gis umiddelbart, og senest innen 3 dager. Som eksempler på en alvorlig risiko for helseskade, kan nevnes produkt som medfører kvelningsfare, eller fare for langvarig eller varig helseskade.

5. Hvem skal det meldes til?

Meldingen skal gis til den myndigheten som er ansvarlig for det aktuelle produktområdet. Foruten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har Miljødirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Mattilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Direktoratet for byggkvalitet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Vegdirektoratet ansvar for å følge opp meldinger innenfor sine fagområder.

6. Hvordan skal det meldes?

Meldeplikten skal meldes i et av to elektroniske skjemaer;

 1. Meldepliktskjema for produkt omsatt i Norge: https://farligeprodukter.no/innmelding/10
 2. Meldeplikt for produktskjema for produkt omsatt innen EU: https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/

Når det haster med å få iverksatt tiltak, bør DSB varsles på telefon 33 41 25 00 eller e-post, postmottak@dsb.no. Hastemeldinger må følges opp med utfyllende skriftlig informasjon.

Informasjonen fra virksomhetene skal være av et slikt omfang at den setter tilsynsmyndighetene i stand til å identifisere produktet og de involverte virksomhetene, samt vurdere om virksomhetene har iverksatt tilstrekkelige tiltak. Meldingen skal så langt det er mulig inneholde følgende informasjon:

 • Navnet på innmelder og aktuell virksomhet. Organisasjonsnummer til virksomhet dersom aktuelt.
 • Navnet på produsenten og importøren av produktet. Dette er viktig for å kunne spore produktets opprinnelse.
 • Kort beskrivelse av produktet; navn, typebetegnelse, modell, serienummer og hvilket land det er produsert i.
 • Bilde av det aktuelle produktet, siden det ofte er helt nødvendig for å kunne identifisere produktet.
 • Type risiko ved produktet, for eksempel kvelningsfare, fare for forgiftning, elektrisk støt, brannskader m.v.
 • Informasjon om hvordan innmelder fikk kjennskap til risikoen og om eventuelle ulykker hvor produktet har vært involvert. Informasjon om kjennskap til andre forhandlere/importører og antall solgte produkter.
 • Virksomhetens iverksatte eller planlagte tiltak. Virksomheten er ansvarlig for å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes. Det er risikoen som er avgjørende i forhold til hvilke tiltak som må iverksettes. I visse tilfeller vil det være tilstrekkelig med informasjon til forbrukerne eller retting av feil, mens i andre tilfeller må produktet fjernes fra markedet. I enkelte tilfeller vil det kunne ta noe tid før all relevant informasjon er på plass. I slike tilfeller bør melding likevel sendes inn på et tidlig stadium, med en merknad om at ytterligere informasjon vil ettersendes.

7. Tilbakekalle produkter

Dersom du som produsent, importør eller distributør skal trekke et produkt tilbake fra forbruker kan denne veiledningen være til hjelp.

Advarselsinformasjon ved sikkerhetsmessige feil på produkter

Dette skrivet er utarbeidet for å lette ditt arbeid og for å få til en vellykket advarselsinformasjon ut til kundene når det oppdages sikkerhetsmessige feil ved de produkter som tilbys. Når dere har lest gjennom skrivet bør det settes opp et forslag som sendes til DSB. Forslaget bør inneholde følgende:

 • Utforming av annonse
 • Informasjonsmedium – hvilket medium dere har tenkt å bruke for å nå ut til kundene med ønsket informasjon, f. eks. annonsering i aviser, radio, TV, internett eller ute i butikker
 • Tidspunktet for informasjonen

Advarselsinformasjonen

For å få budskapet tydelig frem slik at det blir lett å forstå bør følgende punkter helt eller delvis inngå:

 • Klar tekst i overskriften ADVARSEL!
 • Kort beskrivelse av hvorfor informasjonen gis
 • Hva feilen består i
 • Hva feilen kan føre til
 • Beskrivelse av hvordan produktet kan identifiseres (begrenset til en viss serie, art.nr. etc.)
 • Bilde av produktet inkludert identifiseringen (f. eks. merkeplate)
 • Hva kunden skal gjøre dersom han/hun eier det aktuelle produktet og hvor han/hun kan henvende seg 
 • Informasjon om hva dere vil gjøre i forhold til produktet, f. eks at dere enten reparerer produktet, leverer ut et nytt produkt eller at kunden får tilbake pengene dersom det feilaktige produktet leveres tilbake der det ble kjøpt eller sendes inn til dere
 • Telefonnummer hvor kunden kan henvende seg for ytterligere informasjon
 • Foretaksnavn og foretaksnummer

Hvordan informasjonen bør gis

Advarselsinformasjonen bør gis slik at berørte kunder har en reell mulighet til å motta informasjonen raskt og effektivt. I vurderingen av om informasjonens omfang er tilstrekkelig bør følgende tas i betraktning:

 • Informasjonsmediets dekning innenfor de områder der kundene forventes å finnes
 • Dersom spredningen av produktet ikke kan avgrenses bør informasjonen være landsdekkende

Advarselsinformasjon direkte til kunde

I de tilfellene der kunde er kjent (for eksempel gjennom postordresalg, garantiordninger etc.) kan advarselsinformasjonen adresseres direkte til kunden

Advarselsoppslag i butikker

Dersom advarselsoppslag settes opp i de butikkene produktet er solgt, bør man ta følgende i betraktning:

 • Oppslaget bør inneholde all viktig informasjon vedrørende produktet
 • Oppslaget utformes og plasseres på et sted hvor de er godt synlige for de berørte kundene
 • Oppslaget bør henge oppe i minst en måned
 • Berørt personal bør være informert om advarselsoppslaget og de feil produktet har

Interninformasjon

Det er viktig at det finnes en eller flere personer i virksomheten som er satt godt inn i varselinformasjonen og de feil produktet har for raskt å kunne svare på de spørsmål som kommer fra kunder og massemedia.

Lukk