Import og omsetning av elektriske produkter

Innledning

Feil på elektriske produkter eller feil bruk utgjør en betydelig årsak til branner i Norge. Det er ditt ansvar som produsent eller importør å se til at de produktene du produserer eller tar inn til landet tilfredsstiller kravene og skal på oppfordring kunne dokumentere dette overfor tilsynsmyndighet .

1. Om regelverket

Som produsent, importør eller annen marketsfører av elektriske produkter er du ansvarlig for det produktet du tilbyr for salg og må forholde deg til ulike bestemmelser i regelverket. For produkter er det imidlertid bestemmelser på ulike nivåer, noen er juridisk bindende som man må følge mens andre er frivillige.

Kravene i forskrift om elektrisk utstyr er funksjonelle, det vil si at de representerer det sikkerhetsnivået produktene forventes å ha. Dette innebærer en viss frihet med hensyn til bruk av tekniske løsninger under forutsetning av at de funksjonelle kravene til sikkerhet oppfylles. Bruk av standarder er frivillig. Dersom du benytter europeiske harmoniserte standarder, antas det elektriske produktet å oppfylle de grunnleggende krav til sikkerhet. Med harmonisert standard menes en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC, og som er vurdert av EU/EØS å gi løsninger som antas å tilfredsstille disse sikkerhetskravene. Dersom det benyttes standarder som ikke er harmoniserte eller andre tekniske spesifikasjoner, må du kunne dokumenteres tilsvarende sikkerhetsnivå.

Her er en oversikt over strukturen i regelverket.

Direktiv

Som følge av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge direktivene som utgjør rammene i regelverket på utvalgte produktområder. Direktivene gir overordnede krav til helse, miljø og sikkerhet som produktene skal oppfylle. Direktivene gir generelle sikkerhetskrav som danner sikkerhetsnivået og bare produkter som oppfyller de grunnleggende krav til sikkerhet kan plasseres på markedet. Direktivene må innarbeides i det enkelte EU/EFTA-lands nasjonale lovverk, i lov eller forskrift, for at de skal kunne påberopes overfor den enkelte borger.

Lov

Lov er det høyest rangerte regelverket vi har i Norge og er juridisk bindende. Det er Stortinget som vedtar nye lover, eller beslutter om noen av lovene våre skal forandres. Detaljgraden varierer. Det finnes lover med detaljerte krav som du som produsent, importør eller annen markedsfører må forholde deg til, som for eksempel produktkontrolloven. Andre lover, for eksempel el-tilsynsloven, er mer overordnet og gir hjemmel for å gi de mer konkrete kravene i en underliggende forskrift, for eksempel forskrift om elektrisk utstyr.

Forskrift

Forskrifter gis med hjemmel i lov, de er underordnet lov, men er på samme måte som lov juridisk bindende. Ofte er det de konkrete kravene du må forholde deg til gitt i en forskrift. For elektriske produkter er det forskrift om elektrisk utstyr som er mest aktuell, en forskrift som er gitt med hjemmel i el-tilsynsloven.

Forholdet mellom forskrift om elektrisk utstyr og produktkontrolloven

Produktkontrolloven regulerer sikkerheten til alle produkter i den grad dette ikke er regulert i annen lovgivning med samme formål. Det vil si at er det forhold knyttet til et elektrisk produkt som ikke er dekket av forskrift om elektrisk utstyr, dekkes de av produktkontrolloven.

Veiledning

En veiledning til lov eller forskrift er ikke jurdisk bindende, men er ment som en utdyping og forklaring til lov- eller forskriftsteksten.

Standard

En standard er en teknisk spesifikasjon som er ennå mer detaljert enn lov og forskrift. De detaljerte kravene i en standard skal i utgangspunktet sikre at sikkerhetsnivået oppfylles for det aktuelle produktet.

Standardiseringsarbeidet er organisert i prosjekter som styres av standardiseringskomiteer og utarbeidelsen foregår etter en bestemt prosedyre, fra idé til ferdig standard. Nasjonalt er det ett nivå av komiteer og for elektriske produkter er de mest aktuelle NK (normkomité) 34 for belysning og NK 61 for husholdningsapparater. Internasjonalt organiseres arbeidet i tekniske komiteer med underliggende arbeidsgrupper. Det er i arbeidsgruppene standardene utarbeides internasjonalt. Oppgaven til de nasjonale komiteene er enten å utarbeide nasjonale standarder eller å følge internasjonalt standardiseringsarbeid. De som følger internasjonalt standardiseringsarbeid, omtales gjerne som "speilkomiteer" i Standard Norge eller "normkomiteer" i Norsk Elektroteknisk Komite.

Direktiv, lov og forskrift setter i utgangspunktet funksjonelle grunnleggende krav til sikkerhet. Dette innebærer en viss frihet med hensyn til valg av tekniske løsninger, under forutsetning av de funksjonelle kravene til sikkerhet oppfylles. Standardene er ikke juridisk bindende og bruk av standarder er frivillig.

Harmonisert standard

En harmonisert standard er en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC, og som er vurdert av EU/EØS å gi løsninger som antas å tilfredsstille de grunnleggende sikkerhetskrav.

Dersom du benytter en harmonisert standard til å teste produktet ditt etter for å dokumentere overensstemmelse med de grunnleggende sikkerhetskrav gjelder et presumsjonsprinsipp om at produktet antas å oppfylle de grunnleggende krav til sikkerhet. Dersom du imidlertid benytter andre tekniske spesifikasjoner må du kunne dokumentere at disse oppfyller sikkerhetsnivået for det aktuelle produktet.

2. Krav til dokumentasjon

Overensstemmelse med kravene dokumenteres ved en samsvarserklæring med tilhørende teknisk underlagsmateriale, typisk en testrapport. En samsvarserklæring er en egenerklæring der du som produsent eller din utpekte representant erklærer at ditt produkt er i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav. Den tekniske underlagsdokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderingen om produktet er i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav, dekke det elektriske produktets konstruksjon, produksjon og funksjon. Det skal utarbeides en samsvarserklæring for hver enkelt type produkt slik at det lett kan identifiseres.

Som importør er du ansvarlig for å kunne fremlegge kopi av samsvarserklæringen innen fem virkedager på forespørsel fra tilsynsmyndigheten og teknisk underlagsdokumentasjon skal kunne fremlegges innen rimelig tid. Du må holde den nevnte dokumentasjonen tilgjengelig til og med ti år etter at produktet for første gang ble markedsført i Norge.

3. Krav til språk i bruksanvisninger

Informasjon som er nødvendig for at det elektriske produktet skal kunne bli brukt på en sikker måte og etter sin hensikt skal være på norsk. Det er i utgangspunktet du som produsent som avgjør, som en del av din risikovurdering, hva som anses som nødvendig sikkerhetsinformasjon, som for eksempel advarselsinformasjon.

4. Godkjenningsordninger

Det er ingen offentlige godkjenningsordninger for produkter og tjenester som omfattes av forskrift om elektrisk utstyr. Det er opp til deg som produsent, importør eller markedsfører selv å erklære samsvar med det aktuelle regelverk ved en samsvarserklæring og underliggende teknisk dokumentasjon. Ordningen med samsvarserklæring og CE-merking ble innført i 1991. Før dette var det krav om testing og godkjenning av nærmere spesifiserte elektriske produkter før de ble plassert på markedet (NEMKO-godkjenning).

Øvrig elektrisk utstyr ble testet av Oslo Lysverker eller vurdert av det lokale eltilsyn. Godkjente produkter ble merket med N (med ring rundt). Denne godkjenningsordningen er altså ikke lenger virksom, og er blitt erstattet med utarbeidelse av samsvarserklæring og CE-merking. Allikevel vil man i mange tilfeller finne et NEMKO-merke eller annen prøveinstitusjon på utstyret fordi en del produsenter frivillig velger å la et laboratorium teste prototypen av et utstyr de har laget. I enkelte tilfeller følger også testhusene opp produksjonen av utstyret som er testet. Dette er blant annet et krav fra Nemko for at produktet skal kunne N-merkes.

5. Markedsføring og omsetning

Du kan markedsføre og omsette et elektrisk produkt dersom du kan dokumentere at produktet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav for produktet, blant annet krav til blant annet CE-merking. Du kan vise fram og demonstrere et elektrisk produkt som ikke tilfredsstiller kravene og ikke er CE-merket på messer, utstillinger, demonstrasjoner osv. Dette gjelder kun når du har merket det elektriske produktet slik at det fremgår tydelig at det ikke kan omsettes eller tas i bruk. Du kan heller ikke ta opp bestillinger på det elektriske produktet.

6. Sammenstilling

Dersom du sammenstiller ulike typer elektrisk utstyr, ut over det produsenten har anvist, blir du selv å anse som produsent og må utarbeide samsvarserklæring og teknisk underlagsdokumentasjon for sluttproduktet. Dette gjelder selv om de enkelte delene hver for seg er CE-merket fra opprinnelig produsent.

7. Meldeplikt

I henhold til produktkontrolloven § 6b har du som produsent, importør eller distributør plikt til å melde fra til DSB dersom du vet eller burde ha visst at du har markedsført et elektrisk produkt som er farlig.

>> Meld fra om farlige produkter (åpner nytt vindu)

8. Markedskontroll og tilsyn

DSB driver både markedskontroll og systematiske tilsyn overfor deg som produsent, importør eller markedsfører av elektriske produkter i nært samarbeid med Det lokale eltilsyn (DLE). Dersom det viser seg at ditt produkt ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene, kan DSB nedlegge forbud mot videre salg og markedsføring, samt trekke produktet tilbake fra markedet.

>> Produkter med omsetningsforbud registreres i databasen "Farlige produkter"

Lukk