Sikkerhet på lekeland - informasjon til deg som driver lekeland

Jente på sklie

Her er informasjon til deg som driver et lekeland med tilhørende lekeplassutstyr og fornøyelsesinnretninger. Informasjonen skal bidra til at du kan tilby en sikker tjeneste og sikre produkter (lekeplassutstyr og fornøyelsesinnretninger) i ditt lekeland.

Det å tilby barn lek i et lekeland er å regne som en forbrukertjeneste. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) fastsetter at alle produkter og tjenester som tilbys forbruker skal være sikre. Hvis lekelandet har fornøyelsesinnretninger, skal disse i tillegg ha driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn (SJT). Se mer informasjon om hvilke innretninger som regnes som fornøyelsesinnretninger på sjt.no.

Hva er et lekeland?

Det finnes ikke en klar definisjon på hva et lekeland er. Felles for de alle er at de tilbyr ulike aktiviteter for barn. Aktivitetene kan være lek i store/små sammensatte konstruksjoner (lekeplassutstyr), bruk av fornøyelsesinnretninger, arrangering av barneselskap, aktivitetsløyper etc.

Lekelandet kan være sammensatt av flere lekeapparater, fornøyelsesinnretninger og aktiviteter. Tilsvarende apparater/innretninger kan også være plassert ut i kjøpesenter, restauranter etc. De vanligste fornøyelsesinnretningene i lekeland er oppblåsbare hoppeslott og sklier, mini radiobilbaner, frittgående kjøretøybaner samt bungy trampoliner.

Myndighetsansvar og tilsyn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arbeider med sikkerhet knyttet til produkter og forbrukertjenester innenfor produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Statens jernbanetilsyn (SJT) har tilsyn med alle fornøyelsesinnretninger i lekeland som hører inn under tivoliloven og tilhørende forskrifter. DSB og SJT veileder aktører og kan føre tilsyn med at lekeplassutstyr/fornøyelsesinnretninger er sikkert og at eier av et lekeland har gode rutiner for å ivareta de sikkerhetskravene som stilles.

DSB har ikke myndighet eller plikt til å godkjenne utstyr. DSBs tilsynsvirksomhet kan dermed aldri erstatte eierens plikt til å ha et internkontrollsystem som ivaretar sikkerheten.

Hvilke regelverk gjelder for lekeplassutstyr og fornøyelsesinnretninger i ditt lekeland?

Følgende regelverk, som finnes på www.dsb.no, stiller krav til sikkerheten for lekeplassutstyr:

Det foreligger også europeiske standarder for lekeplassutstyr – NS-EN 1176 og NS-EN 1177. Standardene spesifiserer grunnleggende sikkerhetskrav for ulike typer lekeplassutstyr og fallunderlag. Følgende regelverk, som finnes på www.sjt.no, stiller krav til sikkerheten for fornøyelsesinnretninger:

  • Lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (tivoliloven)
  • Forskrift om fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker (tivoliforskriften)

Det foreligger også europeiske standarder for fornøyelsesinnretninger og oppblåsbart lekeutstyr – NS-EN 13814 og NS-EN 14960.

Lover og forskrifter fastsetter sikkerhetskravene, mens standardene spesifiserer en måte å oppfylle disse kravene på. Alle standardene kan skaffes ved å kontakte Standard Norge – www.standard.no

Lekeland hvor privatpersoner deltar i organisert aktivitet er å betrakte som forbrukertjeneste. Det stilles blant annet krav om å gi nødvendig veiledning og informasjon slik at forbrukertjenesten kan gjennomføres på en sikker måte.

Driftstillatelse for fornøyelsesinnretninger

Bruk av fornøyelsesinnretninger krever at søknad om driftstillatelse sendes SJT på dette skjemaet. Etter at søknaden er gjennomgått og funnet i orden, og driftstillatelse er gitt, kan innretningen tas i bruk. Det er straffbart å tilby publikum bruk av fornøyelsesinnretninger i Norge uten driftstillatelse fra SJT.

Plikt til internkontroll

Det enkelte lekeland er pliktig til å ha et internkontrollsystem for å ivareta sikkerheten ved lekeplassutstyret. Dette følger av internkontrollforskriften. Internkontrollsystemet skal inneholde mål for helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Videre skal det foretas risikovurderinger, samt utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoforholdene.

Risikovurderinger er avhengig av flere faktorer: Hvilken type hendelse som kan inntreffe, sannsynlighet for at hendelsen kan inntreffe, samt konsekvensen av en slik hendelse. De vurderinger som foretas er en del av virksomhetens internkontroll og må dokumenteres skriftlig.

På bakgrunn av de risikovurderinger som er foretatt må nødvendige tiltak prioriteres og iverksettes. Aktuelle risikoreduserende tiltak vil for eksempel være:

  • Rutiner for kontroll av lekeapparatene
  • Rutiner for vedlikehold
  • Rutiner for ulykkeshåndtering/oppfølging av mangler

Hvis det avdekkes mangler må de feil som er mest alvorlige utbedres først. Inntil alvorlige feil er rettet må lekeplassutstyret gjøres utilgjengelig for brukerne. Ettersyn og vedlikehold må utføres av personell som innehar nødvendig kompetanse for å kunne vurdere de ulike sikkerhetsaspektene ved utstyret.

Alt som gjøres i forhold til å vurdere, opprettholde og forbedre sikkerheten ved lekelandet skal dokumenters. I internkontrollforskriften § 5 er det synliggjort hvilke deler av et internkontrollsystem som har krav om skriftlighet.

For fornøyelsesinnretninger skal en loggbok dokumentere sikkerhetsmessig godkjenning, forsikringspolise, hvilke instrukser som finnes, krav til sjekklister, vedlikehold, skaderapportering etc.

Hvem skal ivareta barnets sikkerhet i lekelandet?

I første omgang er det produsenten av utstyret som er ansvarlig for å levere sikkert utstyr som er i henhold til gjeldende regelverk. Videre skal produsent gi nødvendig informasjon om montering, ettersyn og vedlikehold. Det er eier av lekelandet som har ansvaret for at utstyret til enhver tid oppfyller gjeldende sikkerhetskrav og at det foreligger gode rutiner for ettersyn og vedlikehold som skal bidra til å forhindre ulykker. Eier er ansvarlig for at det lekeplassutstyret tilbys er sikre. Ansvaret innebærer å følge de krav som er gjengitt i regelverket og at personell har kunnskaper som sørger for at sikkerheten til de besøkende ivaretas.

I lekeland hvor privatpersoner kan delta i organisert aktivitet er selve aktiviteten å betrakte som en forbrukertjeneste. Det stilles da krav om god informasjon til publikum om riktig bruk av utstyret, hvilke ferdigheter som eventuelt kreves for å delta og om eventuelle farer den enkelte aktivitet kan medføre.

Lek på egen risiko?

Eier av et lekeland kan ikke fraskrive seg ansvaret for at utstyr og tjenester som tilbys til enhver tid skal være sikre. Det er viktig å merke seg at barnet selv ikke kan ta ansvaret for å ivareta egen sikkerhet. Lekelandet må ha tydelige regler som gjelder for de ulike aktivitetene og informere om disse. Lekelandet må aktivt opplyse om de regler som gjelder og om det er forventet at de voksne er sammen med barna i lekelandet. I de tilfeller hvor de voksne ikke har tilgang eller tillatelse til å bli med barna i de enkelte aktivitetene, skal lekelandet selv sørge for at det er personale til stede som kan ivareta sikkerheten og gripe inn ved behov.

For fornøyelsesinnretninger setter forskrift om fornøyelsesinnretninger krav om at disse skal ha kontinuerlig oppsikt av et tilstrekkelig antall kvalifisert driftspersonell.

Ulykker og hendelser

Ved eventuelle hendelser og ulykker, avhengig av alvorlighetsgrad, er det viktig at dette dokumenteres så detaljert som mulig i virksomhetens internkontrollsystem. Det er også viktig at det vurderes hvilke tiltak som må iverksettes for å forhindre at liknende hendelser gjentar seg.

Ved alvorlige hendelser og dødsfall skal melding sendes DSB.

For fornøyelsesinnretninger skal ulykke og alvorlig hendelse rapporteres skriftlig til SJT, slik det er beskrevet i forskrift om fornøyelsesinnretninger. Rapporten skal sendes SJT så snart som mulig og senest innen 72 timer. Hendelse skal rapporteres til SJT innen 8 dager. Se mer informasjon om ulykker, hendelser og alvorlige hendelser på sjt.no.

Meldeplikt

Den som eier eller leder virksomhet som tilbyr forbrukertjenester og som vet eller burde vite at denne utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, har plikt til å melde fra til DSB om dette etter produktkontrolloven § 6b (meldeplikt om farlige forbrukertjenester).

For ytterligere informasjon se:
www.dsb.no
www.sjt.no