Ofte stilte spørsmål om lekeplassutstyr

Bilde av jente som sklir
Foto: Colourbox

DSB mottar fra tid til annen en del spørsmål knyttet til sikkerhet på lekeplasser. Her er svarene på de oftest stilte spørsmålene.

Finnes det en egen godkjenningsordning for lekeplassutstyr?

Svar: Nei, det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr.  Tilbyder/eier er selv ansvarlig for at utstyret er i henhold til regelverket, se produktkontrolloven, lekeplassutstyrforskriften og interkontrollforskriften.

Hvem har ansvaret for at lekeplassutstyret er sikkert?

Svar: I utgangspunktet er produsenten av lekeplassutstyret ansvarlig for å levere sikkert utstyr som er i henhold til gjeldende regelverk. Dersom produsenten, importøren eller distributøren vet eller burde vite at lekeplassutstyret som er gjort tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, skal han straks informere DSB om dette.

Har jeg som eier et ansvar for at lekeplassutstyret er sikkert?

Svar: Ja, det heter i lekeplassutstyrforskriftens § 16 at den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.

Hvordan kan jeg oppfylle mine plikter som ansvarlig for lekeplassen?

Svar: I tillegg til å oppfylle lekeplassutstyrforskriften skal alle som er ansvarlige for lekeplasser ha et velfungerende internkontrollsystem i medhold av internkontrollforskriften.

Hvilken rolle har lekeplasskontrollørene?

Svar: Slik DSB opplever det utfører ulike lekeplasskontrollører kontroll av lekeplassutstyr på vegne av eierne av utstyret.  Dette er en jobb eierne kan gjøre selv, men som de av ulike grunner får andre til å utføre.  Det presiseres imidlertid at det i regelverket ikke foreligger noe krav om å bruke eksterne ”kontrollører”. Det nevnes også at slike kontroller ikke medfører en godkjenning av lekeplassutstyret. Tilbydere av lekeplassutstyr, f. eks. barnehager, er selv ansvarlige for at utstyret til enhver tid er i henhold til regelverket.

Kan en velforening være ansvarlig for sikkerheten til lekeplassutstyret når kommunen eier lekeplassen?

Svar: Ja, DSB har sett flere eksempler på at velforeninger har påtatt seg et slikt ansvar ved å tilgjengeliggjøre lekeplassutsyr, men kanskje uten å ha satt seg inn i hvilke plikter et slikt ansvar fører med seg, blant annet kravet til å ha et internkontrollsystem. DSBs anbefaling er at det skriftliggjøres en avtale mellom kommunen og velforeningen som klart angir hvem som har ansvaret for vedlikeholdet og sikkerheten på lekeplassen.

Kan vi som barnehage/skole/velforening montere lekeplassutstyr selv/ på dugnad?

Svar: Ja, DSB nekter ingen å montere eget ustyr, men det vektlegges at det er viktig å bruke monteringsanvisninger som skal følge utstyret ved kjøp. Dersom man er usikker bør denne jobben overlates til personer med fagkompetanse da feilmonteringer kan bidra til at utstyret får farlige feil og mangler.

Er lekeplassutstyr som naturbarnehagen har laget i skogen omfattet av lekeplassforskriften?

Svar: Ja, i henhold til lekeplassutstyrforskriftens § 4 er lekeplassutstyr ”alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek. En lekeplass er i henhold til samme paragraf; ”ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek”.

Er kunstverk og naturmaterialer å anse som lekeplassutstyr?

Svar:  Kunstverk og naturmaterialer er i utgangspunktet ikke å anse som lekeplassutstyr. Kunstverk/naturmaterialer er imidlertid omfattet av lekeplassutstyrforskriften når materialene er en integrert del av lekeplassutstyret og plasseres på et lekeområde med formål om at barn skal leke med eller på en tilvirket konstruksjon.  Steiner og trær etc. som fra naturens side hører hjemme på lekeplassområdet er ikke omfattet av lekeplassutstyrforskriften. Dette legitimerer likevel ikke en ansvarsfraskrivelse for nødvendige risikovurderinger hos den som designer, er ansvarlige for eller tilrettelegger en lekeplass der kunstverk og naturmaterialer plasseres.