Fakta om CE-merking

CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt. Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig.

CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet. Produkter som faller inn under krav til CE-merking er blant annet elektriske husholdningapparater, leketøy og personlig verneutsyr (sykkel- og andre hjelmer).

Hva betyr CE?

Bokstavkombinasjonen CE er en forkortelse for det franske navnet på det europeiske fellesskapet – la Communautè Europèenne. Merkingen brukes på en rekke produkter innen EØS-området, og er ment som informasjon til myndighetene om at sikkerhetskravene er oppfylt. Dermed kan produktene fritt sirkulere i dette området.

CE merket

CE-merket

Hvem setter på CE-merket?

Det er bare produsenten (eller produsentens representant i EØS-området) som kan CE-merke et produkt. Er du importører eller detaljist, kan du ikke CE-merke produktene du omsetter. Grunnen til dette er at det kun er produsenten eller produsentes representant som har full oversikt over faktorene som påvirker sikkerheten til produktet, slik som konstruksjon og produksjonsprosesser. Produsentens representant er en person eller et firma som har fullmakt til å opptre på produsentens vegne i EØS-området.

Merkingen skal være synlig, leselig og permanent på produktet. Dersom det ikke er mulig å merke selve produktet, kan det settes på emballasjen eller medfølgende dokumenter.

Hva skal CE-merkes?

Som følge av variasjoner i innholdet og oppbygging av regelverket i EØS er det også produkter som ikke skal CE-merkes. Eksempler på produkter som ikke skal CE-merkes er blant annet lekeplassutstyr, barnevogner, sports- og fritidsprodukter samt plugger og stikkontakter til bruk i boliger. Det er produsentens ansvar å vurdere alt regelverk som kan være relevant for produktet og krav til CE-merking.

Definisjoner og bruksområder kan være til hjelp for å klassifisere et produkt og dermed finne ut hvilket regelverk som gjelder og hvorvidt produktene skal CE-merkes eller ikke.

For å finne ut nøyaktig hvilke krav som gjelder angående CE-merking av et konkret produkt eller produktgruppe, må man gjøre seg kjent med det regelverk som angår sikkerheten til produktet. Sikkerhetskravene er som regel formulert som funksjonelle krav. Det vil si at de angir hvilken sikkerhet som skal oppnås.

Utdypende spesifikasjoner kan man finne i harmoniserte standarder. Produsenten må, enten et produkt skal CE-merkes eller ikke, foreta en helhetsvurdering av risiko og vurdere om den totale sikkerheten til produktet er god nok.

Hvem sjekker CE-merkingen?

Markedskontroll er et virkemiddel tilsynsmyndighetene benytter for å redusere forekomsten av produkter som ikke tilfredsstiller de grunnleggende sikkerhetskrav. Det kontrolleres blant annet at CE-merket er riktig påført og at produktinformasjonen er tilfredsstillende.

Det arbeides i EU med å generalisere CE-merket slik at dette også skal bli informasjon til publikum om  produktets sikkerhet.

Last ned pdf


CE-merket (pdf)