Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver

Innledning

Oppdateringer gjort 6. mars:
- Endret konsentrasjon på nitrometan, lagt til svovelsyre på liste 1. Slettet Svovelsyre fra liste 2.

- Lagt til punkt om forståelsen rundt 12 volumprosent og 16 vektprosent under punkt 2.

 

For å øke sikkerheten i samfunnet, er det lagt begrensninger på 19 kjemikalier som kan bli brukt til framstilling av ulovlige eksplosiver. Disse 19 kjemikaliene omtales videre som utgangsstoffer for eksplosiver. En del av disse stoffene og blandinger hvor disse inngår, er forbudt for privatpersoner og andre som ikke må bruke disse i yrket sitt.

Alle ledd i omsetningskjeden og sluttbrukere av kjemikaliene må iverksette rutiner og tiltak for å hindre at utgangsstoffer for eksplosiver kommer på avveie og misbrukes til kriminelle handlinger (blant annet terror).

Mistenkelige transaksjoner eller forsøk på slike, uvanlig og uforklarlig svinn og tyveri av varer som inneholder følgende kjemikalier må meldes KRIPOS på tlf 23 20 80 10 eller til tipsmottaket på www.tips.kripos.no. Dette gjelder hele verdikjeden fra produsent/importør via distribusjon og forhandler, helt ut til sluttbrukere.

1. Hvilke stoffer gjelder det?

Følgende stoffer og stoffblandinger hvor disse inngår er omfattet. De er delt inn i to grupper og det er noe ulike regler for de to gruppene. Hele regelverket knyttet til disse stoffene finnes i Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver og REACH (ammoniumnitrat). Forskriftene implementerer Forordning 98/2013 om markedsføring og bruk av eksplosiver (pdf fra Lovdata)

Liste 1

 Liste 2

2. Forbudte stoffer

Privatpersoner og andre uten yrkesmessig behov har ikke lov til å innføre, ha tilgjengelig, eie eller håndtere følgende stoffer:

Politiet eller andre kan ikke gi tillatelser til privatpersoner for kjøp av stoffer.

Privatpersoner som har en lisenes til å kjøpe de forbudte stoffene eller produktene fra et annet land, kan ikke bruke denne lisensen i Norge – den er ikke gyldig her. Privatpersoner og andre uten yrkesmessig behov har heller ikke lov til å importere eller produsere de nevnte stoffene. Virksomheter og næringsdrivende uten yrkesmessig behov skal behandles som privatpersoner.

Særlig om nitrometan: I en drivstoffblanding som består av nitrometan, metanol og olje, blir som regel innholdet av nitrometan oppgitt i volumprosent. Dersom nitrometan utgjør 12 volumprosent i en slik blanding, regnes blandingen ikke å inneholde mer enn 16 vektprosent nitrometan. 

Yrkesmessig behov

Yrkesmessig behov vil si at virksomheten har behov for de nevnte utgangsstoffene for å utføre sitt arbeid. En ansatt i en virksomhet har yrkesmessig behov for utgangsstoffene når disse brukes i forbindelse med nærings-, forretnings- eller yrkesvirksomhet, hvor nærings-, forretnings- eller yrkesvirksomhet er knyttet til personens hovedinntektskilde eller personens hovedyrke.

Enhver som ikke opptrer i forbindelse med sin nærings-, forretnings-, eller yrkesvirksomhet har ikke tilgang til de nevnte utgangsstoffene over de gitte konsentrasjonsgrensene. En utdanning som gir en bestemt yrkestittel er ikke å anse som et yrkesmessig behov. Man må utøve yrket sitt i en virksomhet og ha behov for utgangsstoffer for eksplosiver for å utføre sitt arbeid i virksomheten.

Virksomheter som vil håndtere utgangsstoffer for eksplosiver skal være registret i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret (jf. § 7 i forskriften). Virksomheter uten reell aktivitet eller som er opprettet utelukkende for å oppnå tilgang til det aktuelle stoffet (proforma), regnes ikke som virksomhet etter forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. Den som opptrer på virksomhetens vegne skal da regnes som privatperson. Ved vurdering av om en virksomhet har yrkesmessig behov bør omfanget av virksomhetens aktivitet og årlig omsetning tas i betraktning.

Andre uten yrkesmessig behov vil kunne være virksomheter som ikke har behov for de nevnte stoffene for å utføre sitt arbeid. For eksempel vil en bonde som har jakt og skallebleking som hobby, ikke ha et yrkesmessig behov for hydrogenperoksid over 12 vektprosent.

3. Mistenkelige kjøp og salg

Ved mistenkelige transaksjoner eller forsøk på slike, uvanlig og uforklarligs vinn og tyveri av varer som inneholder følgende kjemikalier er det en plikt å melde fra til KRIPOS på tlf 23 20 80 10 eller til tipsmottaket på www.tips.kripos.no.

Hvordan kan vi finne ut om vi selger utgangsstoffer for eksplosiver?

For å finne ut om du selger utgangsstoffer for eksplosiver, sjekk innholdet i produktene du selger. Innhold finnes vanligvis på etiketten, i sikkerhetsdatabladet eller i annen produktinformasjon. Kontakt din leverandør hvis du er usikker eller ikke finner slik informasjon. Inneholder produktet et eller flere av stoffene listet opp i §2 i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver, så er det omfattet av krav i forskriften.

Utgangsstoff for eksplosiver Kan finnes i
Hydrogenperoksid blekemidler, hårbleking, desinfeksjonsmidler, rengjøringsmidler
Nitrometan  brensel til visse typer motorer
Salpetersyre etsende midler, metallbehandling
Natriumklorat, kaliumklorat, natriumperklorat og kaliumperklorat pyrotekniske varer
Ammoniumnitrat gjødsel, isposer
Aceton neglelakkfjerner, løsningsmidler
Heksamin  fast brensel til campingutstyr og noen typer dampmotorer
Svovelsyre avløpsrens, syre til bilbatterier (selges slik)
Kaliumnitrat, natriumnitrat og kalsiumnitrat gjødsel, konserveringsmiddel til mat (selges slik)
Kalsiumammoniumnitrat gjødsel

 

Hva er en mistenkelig transaksjon?

Vurdering av om en transaksjon er mistenkelig må vurderes fra sak til sak. Er det noe som ikke helt stemmer? Omstendigheter som kan indikere mistenkelig oppførsel er for eksempel når en kunde:

Hva gjør du ved mistanke?

Noter så mange detaljer som mulig om kunden og transaksjonen, for eksempel:

Oppbevar alle kvitteringer, personopplysninger og kameraovervåkingsdata samt alle dokumenter som kunden har berørt for undersøkelse av fingeravtrykk.

Du har rett til å avvise en transaksjon. Også forsøk på mistenkelige transaksjoner skal rapporteres. Rapporter mistenkelige transaksjoner eller forsøk på mistenkelige transaksjoner til Kripos på tlf 23 20 80 10 eller på www.tips.kripos.no så snart som mulig.

Informasjonsmateriell

For å lette gjennomføringen av ny plikt til å melde KRIPOS, har DSB utarbeidet brosjyren og plakaten "Du kan gjøre en forskjell! - Selg dine kjemikalier forsvarlig". De er spesielt rettet mot forhandlere, og inneholder praktiske råd om hvordan oppdage mistenkelige transaksjoner og hva man gjør ved mistanke. Brosjyren er rettet mot den ansvarlige for kjemikalier i butikken/virksomheten, mens plakaten er rettet mot kassepersonalet.

>> Du kan gjøre en forskjell - brosjyre (pdf)

>> Du kan gjøre en forskjell - plakat (pdf)

4. Registrering og melding

Krav til registrering

For å sikre at håndteringen av utgangsstoffer for eksplosiver kun skjer i den lovlige omsetningskjeden innføres et krav om at en virksomhet som vil importere, produsere, lagre, bruke eller selge følgende utgangsstoffer eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser:

skal være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene.

Eksisterende virksomheter som ikke er registrerte må også registrere seg.

Utenlandske virksomheter som ønsker å håndtere de gjeldene utgangsstoffene i Norge og som er registeret i tilsvarende registre i andre land, skal på forespørsel fra norske myndigheter kunne dokumentere dette.

Deklarere til produktregisteret

Virksomheter som importerer eller produserer følgende utgangsstoffer eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser:

skal deklarere disse til produktregisteret, slik at myndighetene har oversikt over den lovlige håndteringen utgangsstoffeneutgangsstoffer for eksplosiver.

Deklareringen:

Det skal årlig rapporteres om den faktiske mengden av de deklarerte utgangsstoffene som er produsert, importert og eksportert. Årsmengder rapporteres via Kjemikaliedeklarering (Altinn)

For mer informasjon om nødvendige tilganger og rettigheter i Altinn, og hvordan komme i gang med kjemikaliedeklareringen se Miljødirektoratets brukerveiledning – kjemikaliedeklarering til produktregisteret.

Melding til DSB

Virksomheter som selger (med unntak av produsenter og importører) eller på annen måte gjør tilgjengelig følgende utgangsstoffer eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser:

skal melde elektronisk til DSB. Meldingen foregår via Altinn.

Meldingen skal sendes DSB før virksomheten kan kjøpe, omsette eller på annen måte gjøre utgangsstoffene tilgjengelig i Norge.

Med forhandler menes her at man selger eller på annen måte gjør stoffet tilgjengelig for en annen virksomhet. Dette gjelder også ved formidling av salg uten direkte håndtering av stoffet.

Spørsmål til meldeskjema kan sendes DSB på melding.farlig.stoff@dsb.no

Tolldeklarering

Det er innført nye varenumre for flere av utgangsstoffene for eksplosiver i tolltariffen.

Hvis en annen virksomhet ved innførsel av kjemikalier utfører tolldeklarering på vegne av innførende virksomhet, er det allikevel virksomheten som innfører kjemikaliene som er hovedansvarlig for at riktig varenummer i tolltariffen benyttes ved deklarering.

>> Faktaark - nye varenumre i tolltariffen for flere kjemikalier

>> Faktaark - ammoniumnitrat har nye varenumre i tolltariffen

5. Når du skal selge (salg)

Det er bare virksomheter og andre med yrkesmessig behov som har lov til å kjøpe følgende utgangsstoffer for eksplosiver:

Med en virksomhet menes her offentlig eller privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke. 

Følgende stoffer kan selges til privatpersoner, også over internett til privatpersoner utenfor Norge:

Hvordan avgjør du om virksomheten har et yrkesmessig behov?

Er du i tvil om en person i denne sammenheng skal betraktes som en privatperson eller som ansatt i virksomhet med yrkesmessig behov, kontakt DSB (postmottak@dsb.no).

Oversikt over transaksjoner

Virksomheter som selger eller på annen måte gjør utgangsstoffer for eksplosiver tilgjengelig, skal ha en oversikt over alle salg og andre transaksjoner av disse kjemikaliene. Ved salg er virksomheter pliktig til å informere kunder om varer som inneholder utgangsstoffer for eksplosiver som er forbudt for privatpersoner.

En virksomhet som selger følgende utgangsstoffer eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser:

skal for hver transaksjon ha oversikt over:

Opplysningene skal oppbevares i minst 5 år og på skal forespørsel gis samlet til DSB.

Hvis virksomheten det selges til er sluttbruker, skal oversikten i tillegg inneholde

Hvis virksomheten selger til ny kunde som skal selge utgangsstoffene videre, skal oversikten inneholde signert erklæring om at:

Hvis virksomheten selger til en ny kunde eller en eksisterende sluttbrukerkunde som skal starte med videresalg av utgangsstoffene, skal oversikten inneholde:

Med sluttbruker menes her den som bruker eller forbruker utgangsstoffene i egen virksomhet, og ikke selger stoffene videre eller på annen måte gjør dem tilgjengelig for andre (for eksempel bruk på laboratorier, bruk av håndverkere, innsatsstoff i prosessindustri etc.). 

Informasjonsplikt til kunder

En virksomhet som selger varer som inneholder utgangsstoffer listet opp nedenfor, eller blandinger hvor disse inngår, over angitte konsentrasjonsgrenser 

skal gi kunden skriftlig informasjon om at slike varer er forbudt for privatpersoner og andre uten yrkesmessig behov og varene må derfor ikke videreformidles til disse. Det er plikt til å rapportere om mistenkelige transaksjoner eller forsøk på slike, tyveri og betydelig og uforklarlig svinn av slike varer til KRIPOS. Den konkrete ordlyden kan tilpasses.

En virksomhet som selger varer som inneholder utgangsstoffer listet nedenfor, eller blandinger hvor disse inngår, 

skal gi kunden skriftlig informasjon om at det er plikt til å rapportere om mistenkelige transaksjoner eller forsøk på slike, tyveri og betydelig og uforklarlig svinn av slike varer til KRIPOS

Informasjonen må gis:

Når alle kunder har mottatt ovennevnte informasjon ved første kjøp av utgangsstoffer etter 15. juni, er det tilstrekkelige at det informeres kun når kunden varen overleveres til er ny for virksomheten eller når overleveringen gjelder vare(r) som ikke tidligere har vært til levert til gjeldende kunde.

6. Når du skal kjøpe (kjøp)

Krav til oversikt

En virksomhet som kjøper følgende utgangsstoffer eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser:

skal for hver transaksjon ha oversikt over:

Opplysningene skal oppbevares i minst 5 år og på skal forespørsel gis samlet til DSB.

Disse opplysningene vil ofte fremgå av kontrakter, ordre-/betaling-/faktureringssystemer. 

Krav til legitimasjon

Det må fremvises legitimasjon ved kjøp av utgangsstoffer for eksplosiver. En person som på vegne av en virksomhet kjøper/anskaffer følgende utgangsstoffer for eksplosiver, eller blandinger hvor disse inngår, over angitte konsentrasjonsgrenser:

skal vise følgende:

Hvis kjøpet foregår via andre kanaler enn ved personlig oppmøte for eksempel via e-post, virksomhetens bestillingssystemer eller per telefon kan bekreftet kopi av gyldig legitimasjon sendes inn enten elektronisk (skanning) eller via post.

Disse kravene gjelder ikke hvis kundeforholdet allerede er etablert ved ikrafttredelsen av forskriften og selger kjenner identiteten til personen som foretar kjøpet og personens tilknytning til virksomheten. Ved kjøp av varer med ≥ 16 % N fra AN må selgeren i tillegg kjenne virksomhetens yrkesmessige behov.

7. Lagring og sikring

Oversikt over beholdning

Virksomheter som lagrer utgangsstoffer for eksplosiver skal ha tilstrekkelig oversikt over beholdningen av utgangsstoffer, slik at tyveri eller betydelig og uforklarlig svinn kan oppdages raskt jf. § 10 i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver.

Hva som ligger i tilstrekkelig oversikt må her ses i sammenheng med hvor raskt virksomheten vil kunne oppdage om disse stoffene er på avveie. Det kan variere ut fra bruksområder og lagringsforhold hva som vil være tilstrekkelig oversikt for en virksomhet. Hvordan en slik oversikt skal utformes og hvor ofte oversikten må oppdateres basert på kontroll av beholdningen, må virksomheten selv vurdere ut fra risiko for at stoffene kan komme på avveie.

I en butikk kan det for eksempel fremgå av elektronisk kassesystem hva restbeholdningen er etter et salg. En fysisk kontroll av restbeholdningen kan så utføres og evt. avvik oppdages.

I en industribedrift vil det kunne fremgå av elektroniske systemer hvor mye som er kjøpt inn/produsert, forbrukt og oppbevart.

Opplysningsplikt om oppbevaringssted

En virksomhet som håndterer følgende utgangsstoffer eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser:

plikter på forespørsel å gi følgende opplysninger samlet til DSB:

Lagring og fysisk sikring

En virksomhet som håndterer følgende utgangsstoffer eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser:

 skal oppbevare disse:

Virksomheten skal også ha rutiner for og oversikt over hvem som har adgang til oppbevaringsstedet.

Med egnet bygning menes bygning som tilstrekkelig ivaretar både sikkerhet og sikring. Annen egnet låsbar innretning kan for eksempel være låsbar container.

Dersom du oppdager tyverier og betydelig og uforklarlig svinn av utgangsstoffer for eksplosiver plikter du å melde dette til Kripos.

8. Transport

Landtransportforskriften (ADR/RID) stiller særskilte krav om å sikre stoffer og stoffblandinger som defineres som farlig gods ved transport, slik at disse ikke kommer på avveie eller i urette hender. Hvilke stoffer som omfattes fremkommer av kapittel 1.10 i ADR/RID. Ikke alle stoffer eller stoffblandinger som inneholder utgangsstoffer for eksplosiver er definert som farlig gods. Dette vil avhenge av konsentrasjoner, blandinger med mer.

Det er viktig å øke årvåkenheten og sikring i alle ledd i omsetningskjeden, også for transport av utgangsstoffer for eksplosiver som ikke omfattes av landtransportforskriften. Derfor skal virksomheter bare tilby transportoppdrag av slike stoffer til transportører som er tilfredsstillende identifisert jf. § 17 i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. Med tilfredsstillende identifisert menes:

Utgangsstoffer for eksplosiver skal ikke overlates for transport til noen som åpenbart mangler kunnskap, ferdigheter eller materiell for å kunne gjennomføre en forsvarlig transport.

Dersom varen er klassifisert som farlig gods skal transportklassifisering fremkomme av transportdokumentet eller fra punkt 14 i sikkerhetsdatabladet til varen. Varer som inneholder utgangsstoffer for eksplosiver og er klassifisert som farlig gods følger kravene gitt i landtransportforskriften

9. Spesielt for gjødsel

Alle kravene i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver gjelder for alle typer gjødsel som inneholder utgangsstoffene. Spesielt for ammoniumnitratholdig gjødsel er begrensningene på hvem som kan få tilgang, smt mulige unntak fra sikringskravene ved oppbevaring.

Begrensinger på omsetning av ammoniumnitrat

REACH-forskriften legger begrensninger på omsetningen av ammoniumnitrat. Begrensningen innebærer at stoff eller stoffblandinger med = 16 vektprosent fra ammoniumnitrat (tilsvarer ca. 45 vektprosent ammoniumnitrat eller mer i en blanding) ikke skal bringes i omsetning unntatt for levering til:

Det er derfor forbudt å omsette gjødsel med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat til privatpersoner eller andre som ikke er nevnt ovenfor. Import til eget bruk er kun tillatt av de som er profesjonelle brukere med yrkesmessig behov i henhold punktene nevnt over.

Begrensningen i REACH-forskriften innebærer også forbud mot omsetning av stoff eller stoffblanding med over 28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat, som ikke overholder krav til kjemiske og fysiske parametere og detonasjonstest i forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel. Det samme kravet stilles for gjødsel som ikke markedsføres som EF-gjødsel.

Hvordan finne ut innholdet av nitrogen fra ammoniumnitrat?

For å finne ut om en type gjødsel inneholder 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat, må innholdsfortegnelsen eller sikkerhetsdatablad/annen produktinformasjon sjekkes. Her er nitrogen fra ammoniumnitrat oppgitt som nitrogen fra ammonium (N fra NH4+) og nitrogen fra nitrat (N fra NO3-). Nitrogen fra ammoniumnitrat beregnes ved å se på verdien for ammonium og nitrat hver for seg. Ta utgangspunkt i den som har lavest innhold av disse to og legg til tilsvarende innhold av den andre.

Eksempelvis vil gjødsel som inneholder 7 % ammonium og 8 % nitrat, inneholde 14 % nitrogen fra ammoniumnitrat, og således ikke være omfattet av begrensningen. Som en tommelfingerregel kan man gå ut i fra at hvis verdien for begge er over 8 %, inneholder gjødselen mer enn 16 % nitrogen fra ammoniumnitrat.

Lagring av ammoniumnitratholdig gjødsel i landbruket

For jordbrukere er det gjort særskilte unntak fra hovedregelen om sikringskrav ved oppbevaring av ammoniumnitrat. Er det uforholdsmessig byrdefullt for en jordbruker å oppbevare gjødsel med 16 til 28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat på en måte som nevnt i forskriftens § 14, skal gjødselen som minimum oppbevares på én av følgende måter:

Daglig oppsyn vil her si at personer tilknyttet virksomheten oppholder seg i nærheten av oppbevaringen/lageret, og har visuelt oppsyn med oppbevaringen/lageret, store deler av dagen.

Med jevnlig oppsyn kan det her forstås som minimum ukentlig kontroll av oppbevaring/lager av gjødsel. Dersom jordbrukers risikovurdering tilsier det skal det foretas kontroll oftere. Jevnlig oppsyn må ses i sammenheng med hvor raskt jordbruker vil kunne oppdage om gjødsel er på avveie.

Med egnet bygning menes bygning som tilstrekkelig ivaretar både sikkerhet og sikring. Annen egnet låsbar innretning kan for eksempel være låsbar presenning av robust materiale.

Det kreves ikke at jordbrukeren selv foretar jevnlig oppsyn. Det kan også utføres av andre personer dersom dette er mest hensiktsmessig. 

Tilsier risikovurderingen etter § 9 det, skal jordbrukeren innføre ytterligere sikring, for eksempel kameraovervåkning, vakthold, alarm eller ekstra innbruddssikring. Unntaket gjelder kun for gjødsel med 16 til 28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat. Oppbevarer en jordbruker gjødsel med mer enn 28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat, gjelder kravene i § 14.

Ammoniumnitrat er klassifisert som et oksiderende stoff, hvilket innebærer at det bidrar til hurtigere forbrenning av brennbare stoffer. Når ammoniumnitrat er innelukket og blir oppvarmet kan det være en risiko for eksplosjon. Det må tas hensyn til sikkerhet og sikring ved lagring.

Ikke gi privatpersoner tilgang

Det er ikke lov å selge eller gi gjødsel med mer enn 16 prosent nitrogen fra ammoniumnitrat til privatpersoner. Mange bønder opplever at naboer og bekjente ønsker å kjøpe noen kilo til privat bruk, men denne typen gjødsel må man være næringsdrivende med yrkesmessig behov for slik gjødsel for å kjøpe.

Samdrift

Hvis flere jordbrukere kjøper gjødsel sammen må det opplyses til selger hvem som skal ha tilgang til gjødsla. Hvis ikke dette oppgis plikter den som står for innkjøp å sende melding til DSB via Altinn.

10. Spesielt for eksplosiver

Begrensninger på omsetning av ammoniumnitrat

REACH-forskriften legger begrensninger på omsetningen av ammoniumnitrat. Begrensningene innebærer at stoff eller stoffblandinger med = 16 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat (tilsvarer ca. 45 vektprosent ammoniumnitrat eller mer i en blanding) ikke skal bringes i omsetning unntatt for levering til:

Sikringskrav ved oppbevaring

Forskriften om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver stiller sikringskrav ved oppbevaring av ammoniumnitrat, men disse gjelder ikke for ammoniumnitrat eller stoffblandinger med ammoniumnitrat som skal brukes til tilvirkning av eksplosiver i henhold til eksplosivforskriften.

Merk at det kun er unntak fra sikringskravene i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. Resten av bestemmelsene gjelder for ammoniumnitrat eller stoffblandinger med ammoniumnitrat som skal brukes til tilvirkning av eksplosiver.

11. Spørsmål og svar

Virkeområde § 2

2.1 Hvordan kan vi finne ut om vi selger utgangsstoffer for eksplosiver?

Sjekk innholdet i produktene du selger. Innhold finnes vanligvis på etiketten, i sikkerhetsdatabladet eller i annen produktinformasjon. Kontakt din leverandør hvis du er usikker eller ikke finner slike informasjon. Inneholder produktet et eller flere av stoffene listet opp i § 2 i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver (lenke til forskrift), så er det omfattet av krav i forskriften.

Forbud for privatpersoner § 6

6.1 Hvilke utgangsstoffer for eksplosiver er det forbudt å selge til privatpersoner eller andre uten yrkesmessig behov?

Følgende utgangsstoffer for eksplosiver eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser, er forbudt å selge til privatpersoner eller andre uten yrkesmessig behov:

Over de angitte konsentrasjonsgrensene kan stoffene kun selges til virksomheter med yrkesmessig behov. Behovet for utgangsstoffene må ha en naturlig sammenheng med virksomheten og ansattes arbeidsoppgaver.

En som jobber på kontor har for eksempel ikke behov for nitrometan over 16 vektprosent.

En bonde som har jakt og skallebleking som hobby har ikke et yrkesmessig behov for hydrogenperoksid over 12 vektprosent.

Privatpersoner er enhver fysisk person som ikke opptrer i forbindelse med sin nærings-, forretnings- eller yrkesvirksomhet.

Privatpersoner som vil bruke utgangsstoffene over de angitte konsentrasjonsgrensene til hobby eller husholdning har ikke tilgang.

Er du i tvil om en person i denne sammenheng skal betraktes som en privatperson eller som ansatt i virksomhet med yrkesmessig behov, kontakt DSB (postmottak@dsb.no)

6.2 Hvordan vet jeg at kunden er en virksomhet?

Med en virksomhet menes her offentlig eller privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke (definisjon § 3 i forskriften).

Virksomheter som vil håndtere utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat, skal være registret i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret (jf. § 7 i forskriften).

Virksomheter uten reell aktivitet eller som er opprettet utelukkende for å oppnå tilgang til det aktuelle stoffet (proforma), regnes ikke som virksomhet etter forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. Den som opptrer på virksomhetens vegne skal da regnes som privatperson.

Man bør spørre om virksomhetens yrkesmessig behov, se punkt 6.3 og 6.4.

6.3 Hva vil det si å ha et yrkesmessig behov?

Yrkesmessig behov vil si at virksomheten har behov for de nevnte utgangsstoffene i punkt 6.1 for å utføre sitt arbeid.

En ansatt i en virksomhet har yrkesmessig behov for utgangsstoffene nevnt i punkt 6.1 når disse brukes i forbindelse med nærings-, forretnings- eller yrkesvirksomhet, hvor nærings-, forretnings- eller yrkesvirksomhet er knyttet til personens hovedinntektskilde eller personens hovedyrke.

En utdanning som gir en bestemt yrkestittel er ikke å anse som et yrkesmessig behov. Man må utøve yrket sitt i en virksomhet og ha behov for utgangsstoffer for eksplosiver for å utføre sitt arbeid i virksomheten.

Enhver som ikke opptrer i forbindelse med sin nærings-, forretnings-, eller yrkesvirksomhet har ikke tilgang til utgangsstoffene over de gitte konsentrasjonsgrensene nevnt i punkt 6.1.

Ved vurdering av om en virksomhet har yrkesmessig behov bør omfanget av virksomhetens aktivitet og årlig omsetning tas i betraktning.

6.4 Hvordan vet jeg at virksomheten har et yrkesmessig behov?

Som regel vil det kunne fremgå av virksomhetens næringsaktivitet hva den har behov for av kjemikalier og kjemiske produkter. For eksempel vil en bonde ha behov for gjødsel i sin jordbruksnæring. En tannlege vil kunne ha behov for hydrogenperoksid til desinfisering av utstyr. En rørlegger vil kunne ha behov for avløpsrens som kan inneholde flere av de nevnte stoffene. En som i sin jobb renser bassenger vil kunne ha behov for rensemidler som kan inneholde flere av de nevnte stoffene.

Er du i tvil om en virksomhet har yrkesmessig behov, kontakt DSB (postmottak@dsb.no)

6.5 Kan privatpersoner få tillatelse fra politiet til å kjøpe utgangsstoffer for eksplosiver?

Nei, politiet kan ikke gi tillatelse til at privatpersoner eller andre uten yrkesmessig behov kan kjøpe utgangsstoffene det er lagt restriksjoner på.

Utgangsstoffene listet opp i:

kan omsettes fritt til privatpersoner, men det er krav om rapportering av mistenkelige transaksjoner.

6.6 Kan privatpersoner med tillatelse fra utenlandske myndigheter få tilgang til utgangsstoffer i Norge?

Nei, slik tillatelse eller lisens gjelder ikke i Norge.

6.7 Er det restriksjoner på import av utgangsstoffer for eksplosiver?

Ja. Følgende utgangsstoffer for eksplosiver eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser, kan kun virksomheter med yrkesmessig behov importere til Norge:

Privatpersoner kan importere:

6.8 Er det tillatt å selge utgangsstoffer til privatpersoner som bor utenfor Norge?

Nei. Det er ikke tillatt med utførsel av følgende utgangsstoffer for eksplosiver eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser til privatpersoner:

Dette gjelder også ved salg over internett til privatpersoner utenfor Norge.

Det er tillatt med utførsel til privatpersoner av:

6.9 Er det tillatt å selge utgangsstoffer for eksplosiver til privatpersoner som bor utenfor Norge dersom de har en lisens fra vedkommende lands myndighet?

Nei. Det er ikke tillatt med utførsel av utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i punkt 6.8 til privatpersoner.

Det er tillatt med utførsel til privatpersoner av:

Dette gjelder også ved salg over internett til privatpersoner utenfor Norge.

Deklarering og melding § 8

8.1 Hvem skal deklarere til Produktregisteret?

En virksomhet som importer eller produserer følgende utgangsstoffer for eksplosiver eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser og uavhengig av mengde, skal deklarere disse til Produktregisteret:

Privatpersoner og andre uten yrkesmessig behov har ikke lov til å importere eller produsere de nevnte stoffene.

8.2 Må prøver importert til analyseformål deklareres til Produktregisteret?

Ja, hvis prøvene inneholder utgangsstoffene nevnt i punkt 8.1 over de angitte konsentrasjonsgrensene må de deklareres til Produkttregisteret. Dersom prøvene har omtrent lik sammensetning kan en forenklet deklarering benyttes. I en slik deklarering oppgis det intervaller for hver komponent prøvene inneholder. En forenklet deklarering kan sendes for alle prøvene/flere av prøvene avhengig av sammensetning. Forventet import i løpet av et år oppgis. Virksomhet må rapportere om faktisk importert mengde.

Når en virksomhet har deklarert en prøve (eller flere hvis forenklet deklarering) gjelder denne til ny/oppdatert informasjon kommer inn ved endring i fareklasse, resept eller bruksområde. Det er ikke nødvendig å gjøre dette hvert år hvis det ikke er endringer.

Produktregisteret kan svare på spørsmål om hvordan man deklarerer. Les mer på www.miljodirektoratet.no

8.3 Hvem skal sende melding til DSB?

En virksomhet som ikke importerer eller produserer, men som vil omsette eller på annen måte gjøre tilgjengelig følgende utgangsstoffer for eksplosiver eller blandinger hvor disse inngår over angitte konsentrasjonsgrenser, skal melde disse elektronisk til DSB via Altinn.

8.4 Hvem skal melde ved samkjøp av gjødsel med ammoniumnitrat?

Hvis flere kjøper gjødsel med 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat sammen må det opplyses til selger hvem som skal ha tilgang til gjødsla. Hvis ikke dette oppgis plikter den som står for innkjøp å sende melding til DSB via Altinn da denne aktøren i prinsippet selger videre til dem det kjøpes sammen med.

8.5 Hva skal melding til DSB inneholde?

Meldingen skal inneholde opplysninger om virksomhet og hvilke utgangsstoffer som omsettes eller på annen måte gjøres tilgjengelig (utenom import og produksjon).

Virksomheter som ikke selger stoffene videre eller på annen måte gjør dem tilgjengelig for andre (feks bruk på laboratorier, bruk av håndverkere, innsatsstoff i prosessindustri etc.) skal ikke melde DSB.

Omsetning eller hver enkelt transaksjon skal ikke meldes DSB.

Spørsmål til meldeskjema kan sendes DSB på melding.farlig.stoff@dsb.no

8.6 Hvordan sende melding til DSB via Altinn?

Den som melder på vegne av en virksomhet må ha de nødvendige rettigheter i Altinn. Det er daglig leder eller styreleder som i hovedsak har tilgang, men også andre i virksomheten kan ha fått delegerte rettigheter og ha tilgang.

Spørsmål om delegering av rettigheter kan rettes til Altinn brukservice

Rapportering av mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn § 10

10.1 Hva er en mistenkelig transaksjon?

En mistenkelige transaksjon er en transaksjon, eller forsøk på transaksjon, hvor det er grunn til å tro at kjemikaliene kan bli misbrukt. Se kapittel 2.

10.2 Må jeg melde transaksjoner eller forsøk på transaksjoner jeg opplever som mistenkelige?

Ja, du som er virksomhet har en plikt til å melde fra til KRIPOS om dette. Opplever du mistenkelige forhold rundt salg eller annet knyttet til utgangsstoffer for eksplosiver, så meld fra.

10.3 Har jeg rett til å nekte salg av utgangsstoffer for eksplosiver?

Ja, du har denne retten, men det kan være et stort skritt. Sett aldri din personlige sikkerhet i fare. Også avviste kjøp skal meldes til KRIPOS.
(se Vedlegg til forskriften - Forordning 98/2013 artikkel 9 punkt 3: https://lovdata.no/static/SF/32013r0098u.pdf?timestamp=1442565689000)

10.4 Vil kunden få vite at jeg har meldt en transaksjon eller forsøk på transaksjon som mistenkelig?

Nei, ikke nødvendigvis. Men, hvis videre oppfølging av saken krever det, kan kunden gjøres kjent med bakgrunnen for undersøkelser.

10.5 Hvor skal mistenkelige transaksjoner meldes?

KRIPOS på tlf 23 20 80 10 eller www.tips.kripos.no

10.6 Skal tyveri og svinn av utgangsstoffer for eksplosiver meldes?

Ja, tyveri og betydelig og uforklarlig svinn skal også meldes til KRIPOS på tlf 23 20 80 10 eller www.tips.kripos.no

10.7 Hva er et betydelig svinn som skal meldes til Kripos?

Dette vil avhenge av type varer og mengder som håndteres i virksomheten. Størrelsen på normalt svinn vil variere fra virksomhet til virksomhet. Det er derfor du selv som er nærmest til å vurdere om svinnet er betydelig i forhold til normalt svinn.

10.8 Hva er et uforklarlig svinn?

Dette er svinn utover normalt svinn om ikke har en naturlig forklaring. Naturlig forklaring vil være at varer går tapt på en måte du kan forklare som for eksempel lekkasje, uhell, brann, med mer.

Informasjon til neste ledd i omsetningskjeden § 12

12.1 Gjelder informasjonsplikten når virksomheter leverer avfall?

Ja § 12 gjelder ved levering av avfall. Virksomheter som leverer avfall som kan inneholde utgangsstoffer for eksplosiver plikter å informere mottaker av avfallet om dette.

Legitimasjonskrav § 13

13.1 Hvordan kan jeg som selger kontrollere kjøper sin tilknytning til virksomheten?

Dette kan for eksempel kontrolleres ved å be kjøper om:

Slik kontroll må utføres ved salg av:

Kun fremvisning av klesplagg med firmalogo er ikke tilstrekkelig.

Ved allerede etablerte kundeforhold hvor du er kjent med vedkommende innkjøpers tilknytning til virksomheten, vil det i utgangspunktet ikke være behov for slik kontroll. Men du må være sikker på at vedkommende fremdeles er tilknyttet virksomheten (for eksempel vise adgangskort).

Oppbevaring § 14

14.1 Hva menes med annen låsbar innretning?

Annen låsbar innretning kan for eksempel være låsbar container.

Transport § 17

17.1 Hva betyr det at transportør skal være tilfredsstillende identifisert?

Lukk