Bruk av pyrotekniske artikler og bluss

Bruk av pyrotekniske produkter er risikofylt. Derfor har vi et strengt regelverk for bruk av slike produkter. Pyrotekniske artikler, herunder fyrverkeri, reguleres i dag av to forskrifter:

Forskrift 3. oktober 2013 nr. 1199 om pyrotekniske artikler

Denne forskriften implementerer EUs sitt direktiv på området og stiller krav til produktene slik at de skal være sikre å gjøre tilgjengelig på markedet. Den stiller også krav til aktørene som gjør produktene tilgjengelig på markedet, slik som produsent, importør og distributør. I forskriftens § 6 vises det til de kategorier som pyrotekniske artikler deles inn i.

Forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Denne forskriften er delvis opphevet ved at den nå gjelder for fyrverkeri og andre pyrotekniske artikler, etter at bestemmelsene om håndtering av eksplosiver reguleres av en nyere forskrift. Forskriften fra 2002 stiller kravene til hvordan fyrverkeri og pyrotekniske artikler skal håndteres.

I forskriftens § 2-1 fremkommer det blant annet at enhver som har befatning med fyrverkeri og pyrotekniske artikler skal vise aktsomhet og foreta seg det som er nødvendig for å forebygge fare for brann og eksplosjon.

I § 2-10 fremkommer det blant annet at pyrotekniske artikler og gjenstander skal brukes til det formål de er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisningen som følger varen. Det fremkommer også at oppsetting og avfyring av fyrverkeri, illuminasjon med fakler o.l ikke må finne sted i brannfarlige omgivelser uten etter tillatelse fra leder av brannvesenet.

Kategorier

Pyrotekniske produkter deles inn i følgende kategorier:

  • Kategori F - fyrverkeri som skal brukes til underholdning
  • Kategori T - scenefyrverkeri som skal brukes til innendørs eller utendørs scenebruk, herunder film- og tv-produksjoner. Skal kun brukes av profesjonelle scenepyroteknikere
  • Kategori P - andre pyrotekniske artikler enn fyrverkeri og scenefyrverkeri som primært skal brukes til teknisk bruk og for å gi nødsignaler

Bruk av pyroteknikk på fotballstadioner

Idrettsarenaer/fotballstadioner regnes som brannfarlige omgivelser, der ulovlig/feil bruk av fyrverkeri vil være svært risikofylt. Dette grunnet kombinasjonen av brannfarlige materialer og store folkemengder. Pyrotekniske produkter utvikler sterk varme, de vil ikke slukke før det er brent ut av seg selv og de avgir mye røyk. Røykeffekten vil også gi økt risiko dersom man har en dobbelthendelse og tribunen må evakueres.

For å ivareta publikums og spilleres sikkerhet er bruk av pyrotekniske artikler i forbindelse med fotballarrangementer derfor kun lov dersom det er gitt tillatelse fra leder i brannvesenet. I tillegg må stadioneier/ arrangør gi sin aksept. Når brannvesenet skal vurdere om sikkerheten er ivaretatt er det viktig at de vurderer om den planlagte bruken av artiklene er i samsvar med de anvisninger og den sikkerhetsinformasjon som følger artiklene.

Bruk av pyrotekniske artikler på tribunen blant publikum er ikke tillatt, da en slik bruk blant annet ikke vil være forenlig med bruksanvisningen eller sikkerhetsinformasjonen som skal følge artikkelen.

Bruk av pyrotekniske artikler på fotballstadion kan tillates i følgende tilfeller:

  • Dersom brannvesenet har gitt tillatelse er det lov å bruke fyrverkeri (pyrotekniske artikler kategorisert som F – fyrverkeri) på en fotballstadion. Det er kun denne kategorien produkter som er tillatt da det er disse som er ment brukt til underholdning.
  • Profesjonelle aktører som har nødvendig kompetansebevis kan gis tillatelse til å anvende ulike kategorier pyrotekniske artikler for å lage underholdning på en stadion. Norsk brannvernforening er utpekt av DSB som kurs og eksamensadministrator for disse kompetanseordningene. Informasjon om de ulike kompetanseordningene kan får hos Norsk brannvernforening.

Pyrotekniske artikler i kategori P er forbudt å bruke på fotballkamp, selv om disse kan likne på vanlig fyrverkeri og er tilgjengelig for kjøp av vanlige folk.

Disse produktene er ment til teknisk bruk for eksempel som signalmiddel som avgir røyk eller lys, og er ikke ment for underholdning.

I 2019 anbefalte DSB at aktører som hadde gått til anskaffelse av produkter i kategori P1 i den tro at disse kan brukes på stadion opprettet en dialog med lokalt brannvesen og stadioneier om hvordan disse produktene allikevel kan anvendes på en sikker og trygg måte i forbindelse med fotballkamper. Dette var ment som en overgangsordning og DSB forventer nå at det kun brukes lovlige produkter.

Brukt riktig skal produkter i kategori P1 representere en lav risiko, men pyrotekniske artikler skal uansett kategori aldri brukes blant publikum oppe på tribunen.