Temaveiledning om innhenting av samtykke

Innledning

Temaveiledningen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Formålet med temaveiledningen er å:

DSBs saksbehandling skal sikre at virksomheten er skikket til håndtering av farlig stoff, at anlegg og utstyr er sikkert og at risikoen omgivelsene utsettes for er akseptabel.

DSB fører tilsyn med samtykkepliktige virksomheter.

Endringer

April 2024

1. Hvilke virksomheter skal innhente samtykke?

Forskrift om håndtering av farlig stoff regulerer både håndtering av farlig stoff og utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Med farlig stoff menes i denne sammenheng brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff.  

Storulykkeforskriften er den norske implementeringen av direktiv 2012/18/EU (Seveso III-direktivet). Virksomheter som oppbevarer farlig stoff i mengder som angitt i forskriftens vedlegg 1 har plikter også etter denne forskriften.

Paragraf 17 i forskrift om håndtering av farlig stoff stiller krav om at følgende virksomheter må innhente samtykke fra DSB i rimelig tid før håndtering av farlig stoff kan påbegynnes:

Ved bygging av nytt anlegg, må samtykke innhentes i rimelig tid før bygging kan påbegynnes.

Det er også krav om å innhente samtykke ved vesentlige endringer i samtykkepliktig virksomhet.

I særskilte tilfeller kan DSB treffe vedtak om at også andre virksomheter enn de ovennevnte skal innhente samtykke dersom virksomhetens plassering og utforming samt håndtering av farlig stoff tilsier det.

Nedenfor gis det utfyllende veiledning til bestemmelsene i forskrift om håndtering av farlig stoff § 17:

Virksomheter som er omfattet av storulykkeforskriften

For at en storulykkevirksomhet skal være samtykkepliktig, må det oppbevares stoff som er omfattet av forskrift om håndtering av farlig stoff i mengde som i seg selv utløser plikter etter storulykkeforskriften. Dette betyr at virksomheten er samtykkepliktig dersom den enten

eller

Virksomheter som omlaster farlig stoff fra skip til skip

Kravet om samtykke for skip til skip omlasting, gjelder når omlastingen foretas innenfor territorialfarvannets ytre avgrensning (12 nautiske mil fra grunnlinjen). Omlastingen kan foregå som STS-operasjon (Ship To Ship), hvor begge skipene er oppankret. Den kan også foregå som FSO-operasjon (Floating Storage and Offloading), hvor det ene skipet (normalt stort) er mer permanent oppankret eller fortøyd til land, og hvor det andre skipet (normalt mindre) ligger fortøyd langs skipssiden på det store skipet.

Bunkring av LNG

Med bunkring menes omtapping til skip til bruk som brennstoff. Samtykkekravet gjelder bunkring fra tankbil eller fast installasjon på land til drivstofftank på skip.

Bunkring fra skip til skip er også å forstå som omtapping og dermed underlagt kravene i forskrift om håndtering av farlig stoff. Bunkring fra skip til skip er imidlertid ikke omfattet av samtykkekravet, da dette kravet kun gjelder bunkring fra land.

Omtapping av LNG fra land til lagertank på skip er ikke omfattet av samtykkekravet.

Virksomheter som transporterer farlig stoff i rørledninger med driftstrykk høyere enn 16 bar

Kravet om samtykke for virksomheter som transporterer farlig stoff i rørledning med driftstrykk høyere enn 16 bar gjelder rørledninger for transport og distribusjon av farlig stoff. Rørsystem som befinner seg inne på et industriområde og for eksempel er del av et prosessanlegg eller tankanlegg, trenger ikke eget samtykke, men vil inngå som del av anleggets eventuelle samtykke.

Bygging av nye anlegg

Med bygging menes her ikke bare bygging av selve anlegget, men også tiltak som for eksempel fundamentering. Forberedelse av tomten, som utsprengning eller utgraving av masser, legging av bunnledninger, elkraft og signalanlegg mv. er ikke å betrakte som bygging.

Vesentlige endringer

Med vesentlige endringer menes for eksempel

Når det planlegges slike endringer i eksisterende anlegg/aktivitet, skal virksomheten selv foreta en vurdering av hvorvidt de planlagte endringene krever at det innhentes nytt samtykke. Vurderingen sendes DSB, som foretar en egen vurdering av saken. I tilfeller der DSB vurderer en endring som samtykkepliktig, og virksomheten kommer til motsatt konklusjon, utstedes vedtak om samtykkeplikt med klagemulighet.

Særskilte tilfeller - vedtak om krav om samtykke

DSB kan i særskilte tilfeller treffe vedtak om at også andre virksomheter vil kunne omfattes av krav om samtykke dersom virksomhetens plassering og utforming samt håndtering av farlig stoff tilsier det.

DSB har signalisert til hydrogen- og ammoniakkbransjen at det må påregnes at vedtak om samtykkeplikt vil fattes for enkelte anlegg/aktiviteter. Dette gjelder aktører som planlegger bunkring av hydrogen eller ammoniakk til skip og aktører som planlegger etablering av fyllestasjoner for hydrogen til kjøretøy.

2. Saksgang

Virksomheter som planlegger bygging av nytt samtykkepliktig anlegg eller oppstart av samtykkepliktig aktivitet, skal orientere DSB om planene så tidlig som mulig i prosessen. Det samme gjelder ved behov for bistand til å avklare om planlagt anlegg eller aktivitet er samtykkepliktig og ved planer om endring i eksisterende, samtykkepliktig anlegg eller aktivitet.

Når det er avklart at et planlagt tiltak er samtykkepliktig jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, kan virksomheten be om et informasjonsmøte hvor DSB informerer om aktuelt regelverk, samtykkeprosessen og dokumentasjonskrav. Dette er særlig relevant for virksomheter som ikke tidligere har innhentet samtykke fra DSB.

Nødvendige avklaringer med kommunen i forhold til byggteknisk forskrift kap. 7 om sikkerhet mot naturpåkjenninger (plassering av storulykkevirksomhet) må være utført før samtykkesøknad sendes DSB.

Søknader om samtykke til bygging av nytt anlegg eller til å gjøre fysiske endringer på eksisterende anlegg, behandles som hovedregel i to trinn:

Øvrige samtykkesøknader behandles som hovedregel i ett trinn.

Søknad om samtykke sendes samlet til DSB, jf. oversikten over dokumentasjonskrav i kapittel 4. Virksomheten får, senest ved innsending av søknaden, tildelt saksbehandler hos DSB.

Saksbehandlingstid fra DSB mottar komplett søknad og til virksomheten mottar tilbakemelding på hvorvidt søknaden oppfyller dokumentasjonskravene for en samtykkesøknad er normalt tre måneder.

Når DSB har skaffet seg oversikt over innholdet i søknaden, avholdes oppstartsmøte med befaring på planlagt lokasjon for tiltaket. Formålet med møtet er at alle relevante parter skal avklare sin rolle og sitt ansvar i forbindelse med det aktuelle tiltaket. I tillegg til virksomheten og DSB, deltar vanligvis kommunens planavdeling og brannvesenet i møtet. Andre aktører som har en rolle i forbindelse med det omsøkte tiltaket, som for eksempel konsulenter, kan også delta i møtet. Møtet legges ofte til samme tidsrom som virksomheten mottar DSBs tilbakemelding på samtykkesøknaden.

Saksbehandlingstid for eventuelle reviderte utgaver av søknaden avhenger av omfanget av endringene som er gjort.   

Søknad om samtykke til tiltak som innebærer etablering eller vesentlig endring av anlegg omfattet av storulykkeforskriften skal legges ut til offentlig høring. Høringen ivaretar kravet som stilles til virksomheten i § 24 i brann- og eksplosjonsvernloven. For søknader som behandles i to trinn, gjøres dette i saksbehandlingens trinn I. Når DSB vurderer at søknaden tilfredsstiller dokumentasjonskravene, herunder dokumentasjon på at risikoen tredjeperson utsettes for er akseptabel, legges søknaden ut til høring / offentlig ettersyn i fire uker. Eventuelle ferier/helligdager kan komme i tillegg. Høringen kunngjøres i avis, og relevante dokumenter legges på www.dsb.no. Virksomheten må dekke kostnaden for annonsering.

Dersom det ikke kommer inn innspill som tilsier behov for tilleggsutredninger eller at samtykke ikke kan gis, utstedes normalt samtykket direkte etter at høringen er avsluttet. For tiltak som ikke skal høres, utstedes samtykke når dokumentasjonskravene vurderes som oppfylt. Samtykket kan gis med vilkår.

Vedtak om samtykke kunngjøres på DSBs nettsider.

3. Krav til dokumentasjon ved søknad om samtykke

Samtykkesøknaden utformes som ett dokument, der hvert av dokumentasjonskravene i tabellen nedenfor svares ut i eget kapittel. Der det er nødvendig å utarbeide egne dokumenter for å svare ut dokumentasjonskravene, legges disse ved søknaden. Det gis da i tillegg et sammendrag av dokumentenes innhold i søknaden.

Søknaden kan, som nevnt, behandles i ett eller to trinn. Det fremkommer av tabellen hvilken dokumentasjon som minimum må være inkludert i søknaden i hvert av de to søknadstrinnene. Saksbehandler i DSB kan be om ytterligere dokumentasjon dersom det vurderes å være behov for det. For søknader som behandles i ett trinn, inkluderes dokumentasjonskravene for både trinn I og trinn II i søknaden.  

Alle samtykkepliktige tiltak er omfattet av dokumentasjonskravene som ikke er angitt som tilleggsopplysninger. Unntatt fra dette er søknader om samtykke til bunkring av LNG fra tankbil, der det ikke er krav om at dokumentasjon merket med stjerne i første kolonne inkluderes i søknaden. For prosessanlegg, omlasting av farlig stoff fra skip til skip, rørledninger og bunkring av LNG, skal også tilleggsopplysninger listet opp under aktuell overskrift inkluderes i søknaden.

Type dokumentasjon Beskrivelse
TRINN I
Firmaopplysninger

Opplysninger om virksomheten som søker om samtykke:

- navn

- organisasjonsnummer

- postadresse

- e-postadresse

- kontaktperson for søknaden.

Beskrivelse av anlegget/tiltaket  
Lokalisering

Opplysninger om adresse, gnr./bnr. og kommune hvor anlegget skal bygges eller aktiviteten skal foregå.

 

Området hvor anlegget skal bygges eller aktiviteten foregå, skal beskrives. Beskrivelsen må inneholde opplysninger om de nærmeste omgivelsene med kritisk infrastruktur og aktiviteter.

Arealdisponeringsplan

Tegning/figur som viser planlagt plassering av farlig stoff og utstyr og anlegg for håndtering av farlig stoff, adkomstveier, internt trafikkmønster, inngjerding, uttak for slokkevann og slokkeutstyr.

 

Arealdisponeringsplanen må ikke være fullstendig for at samtykke trinn I skal kunne gis. Som et minimum må det fremgå hvor anlegget skal plasseres.

Situasjonsplan

Kart eller tegning som viser området rundt anlegget/aktiviteten. Kartet/tegningen må være påført skala. Avstander til veier, bygninger, eiendomsgrenser, annen industriell virksomhet og kritisk infrastruktur skal også være påført.

Risikovurdering

Risikovurdering iht. kravene i forskrift om håndtering av farlig stoff § 14.

 

For dokumentasjon av risiko rundt faste anlegg vises det til DSBs retningslinjer for kvantitative risikovurderinger for anlegg som håndterer farlig stoff.

 

For bunkring av LNG som foregår fra tankbil eller fra anlegg som ikke er omfattet av storulykkeforskriften, kreves ikke kvantitativ risikovurdering utarbeidet iht. ovennevnte retningslinjer. For mer informasjon, se temaveiledning om omtapping av farlig stoff kap. 3, avsnitt 14.

 

For vurdering av uønskede tilsiktede handlinger vises det til temaveiledning om risikovurdering av uønskede tilsiktede handlinger med farlig stoff. 

Arealmessige begrensninger*

Informasjon om eksisterende reguleringsplan.

Virksomhetens vurdering av behovet for arealmessige begrensninger rundt anlegget/aktiviteten, sett opp mot resultatene i risikovurderingen og DSBs akseptkriterier for risiko.

 

Informasjon om hvilken dialog virksomheten eventuelt har hatt med kommunen vedr. etablering av hensynssoner rundt anlegget/aktiviteten. 

Mengder av farlige stoffer*

Oversikt over kjemikalier som oppbevares/brukes på anlegget og som er omfattet av forskrift om håndtering av farlig stoff. Det skal gis opplysninger om navn, mengde (både angitt som beholdervolum i m3 og vekt i kg eller tonn) og fareklassifisering.

Teknisk underlag*

Opplysninger om:

- anerkjent(e) norm(er) som er lagt til grunn, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 8

- forebyggende og konsekvensreduserende utstyr, inkludert beskrivelse av nødavstengningssystem og alarmer

- materialvalg

- trykk- og temperaturforhold.

 

I tillegg skal søknaden inneholde:

- liste over sikkerhetskritisk utstyr

- piping and instrumentation diagram, P&ID

- forriglingsmatrise (cause and effect skjema).

 

Det skal gis opplysninger om forhold av spesiell karakter som påvirker utførelsen av anlegg/utstyr.

 

Opplysningene må ikke være fullstendige i trinn I. Som et minimum må opplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av risikovurderingen være inkludert i søknaden trinn I.

Tidsplan

Tidsplan for prosjektet med innlagte milepeler.

Andre myndigheter

Informasjon om hvilke andre myndigheter som er involvert og om eventuelle søknader til disse.

Tilleggsopplysninger for prosessanlegg

Arrangementstegning (plotplan)

Tegningen skal vise anlegget skjematisk, med plassering av utstyr, bygninger og andre installasjoner, med dimensjoner og innbyrdes avstand.

 

Tegningen må ikke være fullstendig i trinn I. Som et minimum må utstyr som påvirker resultatene i risikovurderingen være inkludert i søknaden trinn I.

Dimensjonering

Brannteknisk dimensjonering samt dimensjonering av trykklaster, avlastningsflater, ventilasjonssystemer og rømningsveier.

 

Opplysningene må ikke være fullstendige i trinn I. Som et minimum må opplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av risikovurderingen være inkludert i søknaden trinn I.

Tilleggsopplysninger for rørledninger

Rørledninger og utstyr

Rørledninger med tilhørende utstyr skal beskrives. Beskrivelsen skal inneholde følgende informasjon:

 

- navn på produkt som skal transporteres, med egenskaper som sammensetning, trykk, temperatur og viskositet

- beregningstrykk

- materialer

- utnyttelsesfaktorer

- lengdeprofil for rørledningen

- plassering av kompressorstasjoner, pumpestasjoner og ventilstasjoner

- tilgjengelig miljødata som vanndybder, strøm, bølger, vannføring i elver og sjø samt lufttemperaturer

- type terreng, som dyrket mark, fjell, morenejord, myr, skog o.l.

- kryssingssteder av fjorder, sund, elver, bekker, kommunikasjonsårer o.l.

- kart for å kunne vurdere rørledningstrasé og behov for arealmessige begrensninger.

Konstruksjonsløsninger

Eksempler på løsninger som skal beskrives: rørbro, fremføring under vann, kryssing av kommunikasjonsårer og høyspentledning.

Tilleggsopplysninger for bunkring av LNG

Hyppighet

Informasjon om maksimalt antall bunkringer pr. tidsenhet, samt maksimal mengde [tonn] som overføres i hver bunkringsoperasjon.

Fartøy

Informasjon om hvilke fartøy det skal bunkres til. Dersom det skal bunkres til fast(e) fartøy, oppgis navn på fartøyet/-ene.

Indre og ytre sikkerhetsområde

Informasjon om utstrekningen av indre og ytre sikkerhetsområde samt underlag for fastsettelse av disse, jf. temaveiledning om omtapping av farlig stoff kap. 3, avsnitt 15.

Utstyr

Informasjon om:
- vindanvisere
- belysning på kaiområdet
- kommunikasjonssystem
- nødavstengningssystem
- type tilkobling til skipet
- sikkerhetssystem (ERS)
- plassering av eventuell tankbil under bunkringsoperasjonen
- spenningsutjevning mot fartøy
- kriterier for når bunkring ikke skal gjennomføres pga. vind, bølger, sikt, tordenvær mv.

jf. temaveiledning om omtapping av farlig stoff kap. 3, avsnitt 15.

Prosedyrer og sjekklister

Prosedyrer og sjekklister for bunkringsoperasjonen.

Standarder og guidelines

Informasjon om standarder eller guidelines som skal legges til grunn for operasjonen.

   

TRINN II

Komplett arealdisponeringsplan

Kun dersom arealdisponeringsplanen i søknadens trinn I er ufullstendig.

Komplett teknisk underlag

Kun dersom opplysningene som er gitt i søknadens trinn I er ufullstendige.

Overordnede opplysninger om drift og vedlikehold

Opplysninger om:

- bemanning (kompetanse og eventuelt behov for opplæring, tilstedeværelse av personell, innleid personell)

- alarmhåndtering

- overvåking (driftsparametere, visuell kontroll, f. eks. kameraovervåking)

- driftsrutiner/-prosedyrer (normal og unormal drift)

- planer for ettersyn og vedlikehold (forebyggende/korrektivt, internt/eksternt personell)

- planer for systematisk tilstandskontroll.

Brannvern- og beredskapstiltak

Kortfattet beskrivelse av forebyggende tiltak, konsekvensreduserende tiltak og fastmontert- og manuelt slokkeutstyr.

 

Det må gis en bekreftelse på at virksomheten har hatt dialog med lokale myndigheter for samordning av virksomhetens beredskapsplan med offentlige beredskapsplaner.

Områdeklassifisering

Dokumentasjon på at områder hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlig atmosfære er klassifisert (f. eks. sonekart). Det må også gis en bekreftelse på at eksplosjonsverndokument er utarbeidet.

Samsvarserklæring(er)*

Gjelder anlegg som utløser plikter etter forskrift om trykkpåkjent utstyr..

Ferdigkontroll*

Kontrollrapport jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 9.

Tilleggsopplysninger for prosessanlegg

Arrangementstegning (plotplan)

Kun dersom tegningen i søknadens trinn I er ufullstendig.

Dimensjonering

Kun dersom opplysningene som er gitt i søknadens trinn I er ufullstendige.

 

4. Melding og sikkerhetsrapport etter storulykkeforskriften

For virksomheter som har plikter etter storulykkeforskriften skal virksomheten, før vedtak om samtykke utstedes, sende melding (§ 6) eller sikkerhetsrapport (§ 9) til DSB.

For utarbeidelse av melding og sikkerhetsrapport, vises det til følgende veiledninger:

Temaveiledning: mal for melding etter storulykkeforskriften

Temaveiledning: mal for sikkerhetsrapport etter storulykkeforskriften

5. Gebyr i forbindelse med søknad om samtykke

Det betales normalt ikke gebyr til DSB i forbindelse med søknad om samtykke.

Det vises imidlertid til forskrift om avgift på farlige stoffer mv. Av forskriftens §§ 8 og 9 fremgår at virksomheten i noen tilfeller kan pålegges utgiftsdekning i forbindelse med DSBs engasjement.

Lukk