Covid-19 og resertifisering av kjelpassere og kjeloperatører

Situasjonen med utbruddet av Covid-19 og påfølgende restriksjoner i samfunnet fra norske myndigheter gjør det utfordrende å overholde enkelte frister som er beskrevet i temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff.

På grunn av restriksjoner mot reiser og ansamlinger av personer vil de akkrediterte sertifiseringsorganene kunne ha problemer med å avholde tilstrekkelig med eksaminasjoner for å resertifisere kjelpassere og kjeloperatører. I tillegg vil reiserestriksjoner kunne forhindre at deltakere kan reise til eksamineringssted.

I forskrift om håndtering av farlig stoff § 7 står det i 5. ledd: "Den som skal drifte kjelanlegg med ytelse over kriterier fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha særskilt kompetansebevis". Det er videre utdypet i temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2, kapittel 2, punkt 7.2. For kjeler med en ytelse over 0,5 MW må operatører og kjelpassere ha utstedt sertifikat fra virksomhet som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17024, og sertifikatet skal etter dette fornyes hvert 5. år.

DSB har tidligere akseptert at sertifiseringsorganer som er akkreditert for personellsertifisering av kjelpassere (PE 01) kan forlenge sertifikater for kjelpassere og kjeloperatører som har sertifikat som utløper i perioden 01.01.2020 til og med 31.12.2020 uten at eksaminering for resertifisering utføres.

DSB viderefører aksept for forlengelse; det vi si at sertifiseringsorganene nevnt ovenfor kan forlenge sertifikater for kjelpassere og kjeloperatører som har sertifikat som utløper i perioden 01.01.2021 til og med 31.12.2021 uten at eksaminering for resertifisering utføres. Sertifikatene kan forlenges frem til senest 31.12.2021. Når situasjonen tilsier at resertifiseringer igjen kan gjennomføres oppfordres det til at dette gjøres ved første mulighet. Det understrekes at virksomheten selv er ansvarlig for at kjelene driftes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Dersom situasjonen ikke endrer seg vesentlig før utløpet av 2021, vil DSB vurdere ytterligere forlengelse av aksept.

Norsk Akkreditering er gjort kjent med DSBs beslutning.