Anbefaling til virksomheter om tiltak i forbindelse med Covid-19

DSB oppfordrer ledelse og sikkerhetsansvarlige i virksomheter som håndterer farlige stoffer og eksplosiver til å forberede seg på utfordringer relatert til spredningen av korona-viruset (Covid-19).

Utfordringer kan være knyttet til ivaretagelse av sikker drift, sikring og egenberedskap/industrivern i virksomheten. Vi oppfordrer også alle til å gjennomføre nødvendige tiltak for å begrense spredningen av viruset til et minimum.

Det er viktig at alle virksomheter er godt forberedt slik at anleggene kan drives sikkert, og med tilstrekkelig kvalifisert personell. Virksomheter bør være forberedt på en situasjon der nøkkelpersonell innen drift, vedlikehold og egenberedskap/industrivern ikke kan stille på jobb. Det kan også bli vanskeligere å få tak i utstyr og reservedeler som er kritiske for ivaretakelsen av sikkerheten, og leveranser kan ta lenger tid enn normalt. Vi understreker betydningen av at virksomhetenes beredskapsplaner også tar høyde for slike unntakssituasjoner som den vi nå opplever, og at situasjonen kan vare over noen tid.

Nedkjøring av anlegg
Det er viktig å tenke gjennom og planlegge godt for sikker nedkjøring av anlegg, uansett om nedkjøringen er planlagt eller må skje på kort varsel. Nedkjøring av enkelte typer anlegg kan på denne tiden av året være ekstra risikofylt der hvor det fortsatt er vintervær, og muligheten for frostskader ved nedkjøring er stor.

For tanker med nedkjølte og kondenserte gasser (som for eksempel LNG) hvor forbruket reduseres, må det forberedes for at temperatur og trykk stiger i tanken. Trykkavlastning via sikkerhetsventiler skal kun gjøres i nødstilfeller. Det skal så langt det er mulig planlegges for drift av tankene, slik at trykkoppbygging utover normale driftsverdier unngås. Dersom tanker med nedkjølte og kondenserte gasser blir tomme, og ikke blir etterfylt med kald gass slik at temperaturen i tanken stiger, må rutine for nedkjøling av tank iverksettes før det fylles ny kald gass på tanken.

Ved en eventuell stans i leveranser av eksplosiver eller mobil produksjon av eksplosiver er det viktig at virksomheten har en bemanning av sine lagre og råvarestasjoner med personell som er kritisk for å kunne opprettholde en forsvarlig sikring, slik at stoffene ikke kommer på avveie.

Styring av endringer
I denne utfordrende situasjonen er god styring av endringer særdeles viktig. Vi ber derfor om at dere alle tenker gjennom hva slags tiltak dere treffer for å håndtere alle de uforutsette endringene dere nå står overfor. Dette er nødvendig for å sikre virksomhetens drift og egenberedskap. Viktige vurderinger i denne forbindelse kan være:

  • Hva er minimumsbemanningen som kreves for normal drift av anlegget, og når bør produksjonen nedskaleres eller stanses helt hvis denne minimumsbemanningen ikke kan opprettholdes
  • Hvilke konsekvenser får eventuell utsettelse av vedlikehold? Er det sikkerhetskritisk utstyr hvor vedlikehold ikke kan utsettes?
  • Kan utryggheten i situasjonen påvirke ansattes fokus på sikker drift av anlegget negativt? Hva kan dere eventuelt gjøre for å bøte på dette?
  • Har dere en tilstrekkelig beredskap til å håndtere en uønsket hendelse? Gjør vurderinger av endringer i bemanningen og/eller produksjonen som kan påvirke dette vesentlig, og oppdater ved behov lokale nød- og beredskapsetater. Dette vil også avklare muligheten til gjensidig å bistå hverandre i en presset mannskapssituasjon. Har dere kommunisert denne informasjonen til deres lokale nød- og beredskapsetater?

Vi vil ellers minne om at kravene til oppbevaring og håndtering av farlige stoffer og eksplosiver er de samme også i den situasjonen vi står oppe i nå. Sikker drift, vedlikehold, sikring, tilstrekkelig bemanning og tilstrekkelig kompetanse er særdeles viktig for på best mulig måte å ivareta liv og helse for virksomhetens egne ansatte og for sikkerheten til omgivelsene.

Veileder for kontinuitetsplanlegging
DSB har utarbeidet en generell veileder for kontinuitetsplanlegging i situasjoner med høyt personellfravær. Den gir ingen ferdige løsninger, men gir innspill til problemstillinger som bør diskuteres og forslag til tiltak. Vi anbefaler at dere ser på denne veilederen og gjør nødvendige forberedelser. Den er tilgjengelig på www.dsb.no og på linken nedenfor:

Veileder i kontinuitetsplanlegging - Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær

Kontakt:
Eventuelle spørsmål kan rettes til: Postmottak@dsb.no