Til politiet: Informasjon ved uhell med eksplosiver

Innledning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for politiet til bruk ved etterforskning av sprengningsuhell/-ulykker.

Virksomhetene har etter eksplosivforskriften en plikt til å melde fra til politiet om uhell og ulykker med alvorlige eller potensielt alvorlige konsekvenser for liv, helse eller skade på samfunnsmessige viktige institusjoner eller tredjemanns materielle verdier. Virksomhetene skal
etter uhell eller ulykker med bruk av eksplosiver eller ved mobil tilvirkning av eksplosiver, med alvorlige eller potensielt alvorlige konsekvenser, ikke rydde skadestedet før dette er avtalt med politiet.

Momentlisten er ment som en hjelp til politiet når de får melding om sprengningsulykke/-uhell, hvilket regelverk gjelder, hva skal man be om av dokumentasjon, hvilke opplysninger er viktig å få avklart tidlig.

Momentlisten gir en kort innføring i noen av bestemmelsen som vil være aktuelle når det har skjedd en sprengningsulykke/-uhell. Videre er den en innføring i hvilken rolle og ansvar de ulike aktørene har etter det regelverket som DSB forvalter.

Endringslogg:

17.11.23: Rettet mindre skrivefeil og lagt inn presiseringer vedrørende digitalt sertifikat.

1. Regelverket

Enhver sivil håndtering av eksplosiver reguleres av lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), herunder forskrift 15.juni 2017 nr. 844 om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften).

Forskrift 6. desember 1996 nr. 1227 om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), kommer også til anvendelse for virksomheter som driver med bergsprenging, uansett om det er et enkeltmannsforetak eller et firma med flere ansatte.

Internkontrollen skal imidlertid tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Internkontrollforskriftens §§ 4 og 5 er sentrale bestemmelser.

Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften) har også bestemmelser som kommer til anvendelse ved transport av eksplosiv vare.

2. De ulike aktÝrenes ansvar

Virksomheten som utfører sprengningen

For å kunne være virksomhet som driver med bergsprengning, må virksomheten ha ansatt et tilstrekkelig antall bergsprengningsledere og bergsprengere med gyldige sertifikater utstedt av DSB. Det er krav om at virksomheten som et minimum skal ha èn bergsprengningsleder som er fulltidsansatt i virksomheten.

Virksomhetens ansvar er regulert av eksplosivforskriften § 83, hvor det fremkommer at ledelsen i virksomheten skal:

Det er ledelsen i virksomheten som utfører spreningsarbeidet som altså har ansvaret for at alle planer og risikovurderinger er utarbeidet før sprengningsarbeidet igangsettes. Ledelsen i virksomheten skal også systematisk overvåke og gjennomgå planene for å sikre at disse fungerer som forutsatt. Virksomheten må ikke la noen planlegge en aktivitet med, eller bruke sprengstoff, krutt og tennmidler som går ut over det vedkommende har kompetanse til. Selv om vedkommende har de pålagte sertifikater, så kan det være at sprengningsoppdraget er mer komplisert enn det vedkommende har kvalifikasjoner og erfaring til å utføre. (jf. forskriftens § 12 tredje ledd).

Drives virksomheten som et enkeltmannsforetak, vil pliktene som stilles til både virksomhetens ledelse, bergspreningsleder og bergsprenger måtte ivaretas av én og samme person.

Bergsprengningsleder

Bergsprengningslederens oppgaver og ansvar fremkommer av eksplosivforskriften § 85, hvor det heter at bergsprengningslederen skal: 

Bergsprengningslederen kan ikke selv lade og avfyre salva med mindre vedkommende også innehar sertifikat som bergsprenger. Virksomhetens ledelse kan ikke fraskrive seg sitt ansvar ved å vise til bergsprengningsleder.

Bergsprenger

Bergsprengeren er den som lader og avfyrer salva. Bergsprenger må ha gyldig bergsprengersertifikat utstedt av DSB. Sertifikatet skal kunne fremvises digitalt, for å sikre at det ikke er trukket tilbake.

Bergsprengeren har ansvar for å utarbeide salveplan og sprenge sikkert i henhold til denne. Bergsprengerens oppgaver og ansvar fremkommer av eksplosivforskriften § 86, hvor det heter at bergsprengeren skal:

Bestemmelsen pålegger bergsprengeren å forsikre seg om at oppgaver som bl.a. boring, lading, posting og varsling er utført i henhold til sprengningsplan og salveplan. Dette innebærer bl.a. at dersom andre enn bergsprengeren har boret salva, må bergsprengeren forvisse seg om at dette arbeidet er utført i henhold til planene, før lading foretas og salva avfyres.

Virksomheten som får utført sprengningsarbeidet

Virksomhet som ikke selv utfører spreningsarbeid, men kjøper denne tjenesten, typisk byggherre og hovedentreprenører, har ansvar for å påse at kravene i henhold til § 83 blir ivaretatt, jf. eksplosivforskriften § 84. Det fremkommer av bestemmelsen at virksomhet som får utført sprengningsarbeide skal:

Det er den virksomhet som utfører sprengningsarbeidet som har hovedansvaret for ivaretakelsen av sikkerheten. Men virksomheten som kjøper tjenesten må vite at det utarbeides planer for å ivareta sikkerheten og at det er krav om gyldige sertifikater, jf. også internkontrollforskriften.

Påseplikten stiller krav til alle ledd som får utført sprengningsarbeidet. Det vil si at både byggherre og hovedentreprenør med flere kan ha denne påseplikten i ett og samme prosjekt. Jo nærmere sprengningsarbeidet man kommer jo større blir plikten. Men påseplikten krever ikke at man skal gå inn å kvalitetssikre alle planer som lages. Plikten innebærer at man skal undersøke og påse at det blir utarbeidet planer og at den utførende virksomheten har et internkontrollsystem og arbeidstakere med nødvendig sertifikater. Dette bør dokumenteres gjennom internkontrollsystemet, ved for eksempel sjekklister for de ulike oppdragene. Kravene til en ”profesjonell” utbygger vil være større enn til andre. Denne bestemmelsen gjelder for virksomheter som får utført sprengningsarbeider, altså ikke for private personer som leier inn noen til å foreta sprengningsarbeider.

3. Momentliste ved spreningsuhell/-ulykke

Hva når det meldes om sprengningsulykke/-uhell?

Aktørene

Hvilket firma sprenger?

Få kartlagt hvilket firma som utfører sprengningsarbeidet. Hvem er bergsprengningsleder i firmaet, og har vedkommende gyldig sertifikat utstedt av DSB? Sertifikatet skal kunne vises digitalt, for å sikre at det ikke er trukket tilbake. Hvor befant bergsprengningslederen seg?

Hvem avfyrte salva?

Var vedkommende som avfyrte salva bergsprenger med gyldig bergsprengersertifikat utstedt av DSB? Var vedkommende som avfyrte slava meldt inn til DSB som ”under opplæring”? I så fall hvor var bergsprenger? Var vedkommende som avfyrte salva lærling iht videregående opplæring? I så fall hvor var bergsprenger?

Planene

Sprengningsplan

En sprengningsplan er en skriftlig plan for hvordan sikkerheten skal ivaretas i forbindelse med sprengning på et bestemt område, jf. eksplosivforskriften § 4, nr. 27. Planen skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeidet igangsettes, og den skal være basert på risikoanalyse og være integrert i overordnede planer. Planen skal være utarbeidet før arbeidet igangsettes, og må derfor kunne gis eller fremvises politiet umiddelbart.

Plan for informasjon og varsling

Denne planen skal også foreligge skriftlig før arbeidet igangsettes og da kunne leveres politiet umiddelbart. Plan for informasjon og varsling skal i henhold til eksplosivforskriften § 90 si noe om:

Salveplan

En salveplan er en skriftlig plan som beskriver:

av den enkelte salve for å ivareta sikkerheten i samsvar med sprengningsplanen, jf. eksplosivforskriften § 4 nr. 25. I henhold til eksplosivforskriften § 83 skal virksomheten sørge for at bergsprenger utarbeider salveplanen skriftlig før sprengningsarbeidet igangsettes. Planen skal derfor kunne gis eller fremvises politiet umiddelbart.

Sikring av stedet

Rydding av skadestedet

Etter eksplosivforskriften § 15 første ledd skal politiet skal ha melding om uhell og ulykker med alvorlige eller potensielt alvorlige konsekvenser for liv, helse eller skade på samfunnsmessige viktige institusjoner eller tredjemanns materielle verdier.

Etter § 15 tredje ledd skal virksomheten etter slike uhell eller ulykker med bruk av eksplosiver eller ved mobil tilvirkning ikke rydde skadestedet før dette er avtalt med politiet

Stanse sprengningsarbeidet?

Politiet bør vurdere som sprengningsarbeidet skal stanses inntil videre. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven kan DSB stanse sprengningsarbeidet dersom DSB mener det ikke er forsvarlig at sprengningen fortsetter.

Tilbaketrekking av sertifikat

Har politiet mistanke om uegnethet kan de midlertidig trekke tilbake sprengningssertifikatet inntil endelig avgjørelse om tilbaketrekking er truffet jf. eksplosivforskriften § 140 tredje ledd. Da sertifikatene bare utstedet digitalt må det sendes en melding til DSB, som setter sertifikatet til midlertidig trukket i den digitale løsningen.

Når er det mistanke om uegnethet?

Bergsprenger

Bergsprengningsleder

Hva trenger DSB?

DSB ønsker følgende dokumentasjon/opplysninger fra politiet:

Grense mellom Arbeidstilsynet og DSB

Hvem skal/kan kontaktes?

Lukk