Omtapping av brannfarlig væske, deriblant alkoholbasert desinfeksjonsmiddel

DSB har mottatt spørsmål fra virksomheter om regelverket for omtapping av alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Les mer om dette i teksten under.

Omtapping av brannfarlig væske reguleres av forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff). Forskriften er funksjonsbasert, hvilket medfører at den i all hovedsak ikke detaljregulerer hvordan håndtering av farlig stoff skal foregå. Det skal utarbeides en risikovurdering etter § 14 i forskriften som skal brukes som beslutningsgrunnlag og dokumentasjon på forsvarlig sikkerhetsnivå. For å forklare/ utdype forskriftens krav har DSB utarbeidet en generell veiledning til forskriften.

Det anbefales å sette seg inn i veiledningen for mer informasjon om blant annet krav til kompetanse (§ 7), skilting og merking (§ 11), risikovurdering (§ 14) og sikkerhetstiltak (§ 15) knyttet til omtapping av brannfarlig væske.

Aloholbasert desinfeksjonsmiddel, som f.eks. etanol og isopropanol, er klassifisert som brannfarlig væske kategori 2 i henhold til vedlegg 1 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Hvis det lagres 6,0 m3 (6000 liter) eller mer brannfarlig væske i denne kategorien må stoffet meldes inn til DSB via Altinn. Se DSBs hjemmeside for informasjon om innmelding av farlig stoff, Meld inn farlig stoff

For ytterligere informasjon om lagring av IBC/kanner med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel, se temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, kapittel 3, som går nærmere inn på oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje (stykkgods), og spesifiserer krav til risikovurdering (kapittel 14) og sikkerhetstiltak (kapittel 15) knyttet til brannfarlig væske kategori 1 og 2. Se spesielt kapittel 15.2 om lagring i bygning i forbindelse med industrivirksomhet. DSB anbefaler å ikke oppbevare mer enn 10 000 liter brannfarlig væske innendørs. Skal virksomheten oppbevare større mengder enn dette må risikovurderingen vise at dette er forsvarlig, og at sikkerheten i og utenfor anlegget er ivaretatt.

Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel har også den egenskapen at væskens damp kan danne eksplosive blandinger med luft, og kommer derfor innunder forskrift av 30. juni 2003 nr. 911 om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer). Ved omtapping eller lekkasje/søl vil det dannes damp som er tyngre enn luft. Denne dampen kan spre seg langs gulv/grunn til tennkilder. Det er derfor viktig å fjerne alle tennkilder og sørge for god ventilasjon i områder hvor alkoholbasert desinfeksjonsmiddel skal håndteres.

Det finnes en veiledning til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer. Denne veiledningen er dessverre ikke utgitt i Norge, men den finnes på nettet på blant annet dansk: «Ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære»

Veiledningen inneholder en forklaring/utdyping av forskriftens krav om hva risikovurdering (§ 6), eksplosjonsverndokument (§ 9) og områdeklassifisering (§11 og 12) av eksplosive atmosfærer skal inneholde. Det anbefales å sette seg inn i dette dokumentet.

Virksomheten må selv ta stilling til om de har tilstrekkelig kompetanse for kartlegging og risikovurdering, etter krav gitt i forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer og forskrift om håndtering av farlig stoff.

Se også Miljødirektoratets informasjonsside om alkoholbaserte desinfeksjonsmidler