Forskrift om trykkpåkjent utstyr i kulde- og varmepumpebransjen

DSB har i perioden 2017 til 2019 ført tilsyn med produsenter av større kuldeanlegg med ammoniakk og CO2 som kuldemedium. Vi fant en rekke alvorlige avvik hos flere av disse og besluttet å utvide tilsyn mot produsenter av mindre kulde- og varmepumpeanlegg. Vi fant ut at det er lite kompetanse rundt kravene gitt i forskriften og vil belyse dette mot kulde- og varmepumpebransjen.

Tilsynsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er sammen med Petroleumstilsynet tilsynsmyndighet etter forskrift om trykkpåkjent utstyr (FTPU). Forskriften implementerer EU-direktivet 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive, PED) i norsk rett og inneholder samme krav som direktivet.

Forskriften har som formål å sikre at trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav.

Forskriften er ukjent for mange

Etter en rekke tilsyn med entreprenører i bransjen ble det klart for oss at FTPU i stor grad er ukjent og at man tror at anleggene som produseres i sin helhet ikke er omfattet av forskriften. Ved nærmere undersøkelser viser det seg at flere av disse produsentene har produsert anlegg som er i kategori II og/eller III uten å ha fulgt kravene som følger av FTPU.

Kategorier i forskriften

Forskrift om trykkpåkjent utstyr deler utstyr inn i flere kategorier, kategori I til IV samt utstyr som er under kategori I (§ 11), hvor kategorien øker med økende risiko. Kriteriene for hvilken kategori et utstyr kommer inn under er bestemt av blant annet trykk, volum/diameter og valg av kuldemedium.

Hvis utstyr ikke er klassifisert høyere enn kategori I og tillegg er omfattet av minst 1 av 5 andre forskrifter (bl.a. maskinforskriften), gjelder ikke FTPU. Men for kategori II og høyere må kravene i FTPU følges.

Krav til sammenstillinger

Når man setter flere trykkpåkjente komponenter sammen blir dette definert som en sammenstilling og alle kulde- og varmepumpeanlegg er i praksis sammenstillinger. Entreprenører som kobler sammen en kondenseringsenhet og en fordamper med rør mellom har produsert et kulde- eller varmepumpeanlegg og blir etter forskriften definert som produsent av dette (selv om man "bare" har montert rørene mellom dem).

Kategorien til sammenstillingen blir bestemt av kategorien til den komponenten i sammenstillingen som har høyest kategori. Ofte er dette væskebeholderen i kondenseringsenheten, og kategorien kan finnes ved å gå gjennom samsvarserklæring eller øvrig dokumentasjon. Hvis man f.eks. har et brannfarlig kuldemedium skal det ikke en større beholder enn 2,5 liter ved et trykk på 20 bar før man er i kategori II.

Samsvarsvurdering, samsvarserklæring og CE-merking

Hvis sammenstillinger (kulde- og varmepumpeanlegg) blir klassifisert som kategori II eller høyere utløser dette krav til både samsvarsvurdering og CE-merking av anlegget (selv om kondenseringsenhet og fordamper allerede er CE-merket). Dette medfører krav om bruk av teknisk kontrollorgan.

Samsvarserklæring er produsentens bekreftelse på at anlegget tilfredsstiller de grunnleggende sikkerhetskravene i forskriften (vedlegg I i FTPU). Produsenten kan velge mellom forskjellige fremgangsmåter for samsvarsvurdering (moduler) avhengig av anleggets kategori og andre forhold.

Bruk av teknisk kontrollorgan

Det finnes i dag flere tekniske kontrollorganer i Norge som er utpekt av DSB. Man kan også benytte seg av andre tekniske kontrollorganer (Notified Body, NB) i EU/EØS. Oversikt over alle tekniske kontrollorganer finnes i EU-kommisjonens database NANDO.

Hva må gjøres?

Produsenter (entreprenører) av kulde- og varmepumpeanlegg må ha prosedyrer som sikrer at kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr oppfylles og at teknisk kontrollorgan benyttes der det er krav til det. Produsenten er ansvarlig for at tidligere produserte anlegg er i samsvar med forskriften. Et teknisk kontrollorgan kan hjelpe med å vurdere i hvilket omfang allerede installerte anlegg skal etterkontrolleres.

Hvor finner vi informasjon?

I tillegg til selve forskriften som ligger på Lovdata har vi utarbeidet en veiledning til forskriften som ligger på DSBs nettsider.

NS-EN 378-2 er en harmonisert standard mot FTPU/PED som betyr at om man følger kravene i denne, så vil man også følge kravene i forskriften (se tillegg ZA i standarden). Forskriften er også beskrevet i Norsk Kulde- og Varmepumpenorm (kap. 3.3.4 i 2018-utgaven).

Vi har allerede bred kontakt med bransjeforeninger for å informere om regelverket og stiller med innlegg på relevante seminarer.

DSB har en veiledningsplikt overfor regelverket vi forvalter, men virksomheter må også ha oversikt over de krav i HMS-lovgivningen som er av særlig viktighet for dem (internkontrollforskriftens §5).

Kontaktpersoner i DSB:

Steinar van der Meer, e-post steinar.van.der.meer@dsb.no 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.