Erverv av eksplosiver

Søke om eller fornye eksisterende tillatelse til å kjøpe eksplosiver.

Det kreves særskilt tillatelse fra DSB for å få kjøpe eksplosiver. Tillatelse kan bare gis til virksomheter som er skikket og har et yrkesmessig behov, når hensynet til sikkerhet og sikring er ivaretatt, dersom det ikke fremkommer noe annet direkte i forskriften.

For å få tillatelse til erverv av eksplosiver må virksomheten enten ha en a) egen tillatelse til oppbevaring av eksplosivene, b) avtale om leie av oppbevaring eller c) avtale med distributør om retur av eksplosivene.

På tillatelsen skal det det navngis hvem som på virksomhetens vegne kan rekvirere og motta eksplosiv vare. Med eksplosiv vare menes varer klassifisert under hovedslagene sprengstoff, krutt, tennmidler, ammunisjon og pyroteknisk vare inkludert fyrverkeri.

Mange ervervstillatelser utløper de kommende årene. For å unngå stopp i virksomheten må virksomheten sjekke gyldighetsdatoen for sin ervervstillatelse.

Tillatelse til erverv av eksplosiv vare som er gitt av politiet før 1. januar 2010 var kun gyldig til og med 31. desember 2010. Dersom virksomheter skulle være i besittelse av en slik ervervstillatelse er denne ikke gyldig. Øvrige ervervstillatelser uten utløpsdato oppheves 1. januar 2019.

Søke om eller fornye eksisterende tillatelse?

Alle søknader om tillatelse til erverv av eksplosiver gjøres via elektronisk søknad i Altinn (åpnes i nytt vindu). Det er den samme inngangen enten virksomheten skal sende inn ny søknad eller om du skal fornye en eksisterende tillatelse. Dersom virksomheten fornyer en eksisterende tillatelse så vil opplysninger som er oppgitt tidligere allerede ligge i søknaden, slik at virksomheten slipper å fylle inn alt på nytt.

Huskeliste for søknad om tillatelse til erverv av eksplosiver:

  1. Virksomheten må enten ha a) oppbevaringstillatelse, b) lagerleieavtale eller c) avtale med distributør om retur av eksplosivene. Dersom virksomheten leier lager eller har avtale med distributør om retur av eksplosivene må avtale om dette vedlegges søknaden.
  2. Alle som skal være rekvirenter må enten ha gyldig bergsprenger-/ bergsprengningsledersertifikat eller levere politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. 
  3. Virksomheten må ha ansatt tilstrekkelig antall bergsprengningsledere og bergsprengere med gyldig sertifikat. Fra 1. juli 2018 må virksomheten minimum ha én bergsprengningsleder som er fulltidsansatt.
  4. Send alle vedleggene digitalt via Altinn. DSB godtar også vedlegg pr. e-post (postmottak@dsb.no) eller i vanlig post.

Det er vanligvis 4-6 ukers behandlingstid på søknader. I perioder kan saksbehandlingstiden være lenger så vær ute i god tid, gjerne 3 måneder før utløpsdato.

>> Elektronisk søknad (Altinn)

>> Altinn brukerservice (hjelp med pålogging og rettigheter)

Erverv som ikke krever tillatelse fra DSB

Politiet kan gi tillatelse til erverve inntil 3 kg svartkrutt og inntil 5 kg røyksvakt krutt til opplading av egen ammunisjon til den som innehar våpenkort eller kan dokumentere medlemskap i en godkjent skytter- eller samlerorganisasjon.

Det kreves ikke tillatelse fra DSB for erverv av ammunisjon etter bestemmelsene i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon mv.

Forbruker kan fra godkjent utsalgssted kjøpe vanlig publikumsfyrverkeri, i perioden 27. til 31. desember hvert år, uten tillatelse.

Erverv av visse typer pyrotekniske varer til teknisk bruk, ammunisjon til boltepistoler og andre apparater til teknisk bruk, kan også skje uten tillatelse fra DSB.

Tillatelse til erverv av fyrverkeri klasse IV, raketter i klasse II og III og pyrotekniske sceneeffekter gis av leder i brannvesenet i den kommunen hvor varen skal benyttes. For slikt erverv kreves det særskilt kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB, som er Norsk Brannvernforening.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre oss.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss!