Akkreditert inspeksjonsorgan

Ferdig kontroll og systematisk tilstandskontroll (periodiske kontroller) av gassanlegg med brannfarlig gass kat. 1 og 2 skal utføres av uavhengig kontrollør. Med uavhengig kontrollør menes akkreditert inspeksjonsorgan eller teknisk kontrollorgan.

Krav om bruk av uavhengig kontrollør gjelder for gassanlegg med brannfarlig gass, kat. 1 og 2, når anlegget er tilknyttet fast rørnett med over- eller undergrunnstank, rørsystem for distribusjon av gass eller flaskebatteri.

Når slike gassanlegg er tilknyttet frittliggende enebolig eller frittliggende fritidsbolig, er de unntatt fra kravet om bruk av uavhengig kontrollør. Disse anleggene skal likevel kontrolleres av kontrollør med nødvendig kompetanse, men denne kontrolløren trenger altså ikke å være et akkreditert inspeksjonsorgan eller et teknisk kontrollorgan.

Krav om uavhengig kontroll fremkommer i forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

Fra 31.august 2013 opphører de dispensasjoner som tidligere var gitt til enkelte kontrollvirksomheter. Fra denne dato skal kontrollen utføres av akkreditert inspeksjonsorgan eller teknisk kontrollorgan med kompetanse på gassanlegg.

Akkreditert inspeksjonsorgan for kontroll av gassanlegg:

Akkrediteringsnr. Organisasjon Hjemmeside
INSP 009 Norsk Energi Kontroll AS www.energi.no
INSP 023 Kiwa Inspecta AS www.inspecta.com
INSP 026 DNV GL www.dnvgl.no
INSP 031 AGA AS www.aga.no
INSP 047

RSM Gas Services AS

www.rsm.no
INSP 048 Yara Praxair AS www.yarapraxair.no
INSP 050 InterGas as www.intergas.no
INSP 052 ADK Kontroll

www.returgass.no/laboratoriet

INSP 064 Akontroll AS

www.akontroll.no

INSP 068 Norsk Kontroll AS

www.nokon.no

 

Akkrediteringsomfanget presenteres på akkreditert.no

Teknisk kontrollorgan utpekt av DSB innen trykkområdet kan også utføre uavhengig kontroll av gassanlegg. P.t. er disse virksomhetene utpekt:

Disse må ha kompetanse, kunnskap og erfaring med aktuelle kontrollmetoder på det området de påtar seg oppdrag på for å kunne gjennomføre og vurdere resultatet av kontrollen.