Informasjon om Elvirksomhets|registeret

Om Elvirksomhetsregisteret

I henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) § 3 skal alle foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, registreres i Elvirksomhetsregisteret.

Registreringsplikten gjelder for alle underenheter som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Registreringsplikten gjelder ikke for foretak som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg eller er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn (DLE), men sakkyndige som utfører oppgaver for netteier/DLE omfattes av plikten.

Foretak som plikter å registrere seg i Elvirksomhetsregisteret må først være registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene og ha fått tildelt et organisasjonsnummer. Registrering i Foretaksregisteret kan gjøres elektronisk på Brønnøysundregistrenes nettsider. Ved registrering i Foretaksregisteret vil det bli opprettet en underenhet/bedrift under foretaket som også tildeles et eget unikt organisasjonsnummer (bedriftsnummer). Foretaket kan selv opprette flere underenheter som da får sine egne unike organisasjonsnumre. Registreringen skal knyttes til den/de aktuelle underenheten(e).

Foretaket er selv pliktig til å registrere seg i Elvirksomhetsregisteret og siden holde de registrerte opplysningene à jour til enhver tid.

Elvirksomheten kan først lovlig tilby og utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr når den er registrert i Elvirksomhetsregisteret og har mottatt kvittering om at virksomheten er registrert og at den står i status ”Aktiv”.

Foretak/bedrifter som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr uten å være registrert i Elvirksomhetsregisteret med korrekte opplysninger, vil bli ilagt overtredelsesgebyr. Gebyrets størrelse vil kunne variere, men kan være i størrelsesorden kr 100.000,-. Et overtredelsesgebyr vil bli inndrevet uavhengig av om virksomheten registrerer seg eller retter opp opplysningene etter at gebyret er varslet.

1. Registrere og oppdatere opplysninger om virksomhet

Den som skal registrere foretaket og siden à jourholde opplysninger må ha fått tildelt rettigheten til å rapportere elektronisk på vegne av foretaket/den aktuelle underenheten. Informasjon om slike rettigheter og administrasjon av disse finnes på denne nettsiden hos til Brønnøysundregistrene.

Registrering og endring av registrerte opplysninger skal utføres av virksomheten selv. Registreringen skal knyttes til aktuell underenhet/bedrift under foretaket. Unntaksvis knyttes en registrering til foretaket.

>> Logg deg inn i Altinn for å registrere virksomhet og/eller oppdatere opplysninger i Elvirksomhetsregisteret

I Elvirksomhetsregisteret er det innført en del nye begreper for at dette skal gjenspeile begrepsbruken i fek. Opplysningene som registreres er samlet under følgende fem faner:

Innmelder

Her registreres kontaktinformasjon til den som foretar registreringen og som DSB vil benytte når det er behov for å avklare forhold rundt registreringen.

Informasjon om virksomheten

Her registreres virksomhetens kontaktinformasjon. Denne skal være sammenfallende med den informasjonen som er registrert i Enhetsregisteret.

Informasjon om antall ansatte ligger under denne fanen.

Arbeidsoppgaver

Begrepet "arbeidsoppgaver" angir hvilke type arbeid som er omfattet av registreringsplikten. Dette er:

I tillegg til disse er det to arbeidsoppgaver som registreres av DSB på bakgrunn av innvilget søknad:

Virksomheter som krysser av for arbeidsoppgaven "Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg" skal ikke krysse av for "Drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg" og/eller "Bygging, drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg" da disse vil være omfattet av den første.

Faglig ansvarlig

Her registres navn, fødselsnummer, utdannelse og godkjenninger for faglig ansvarlig. Fødselsnummer erstatter tidligere fødselsdato for at registeret skal kunne vaskes opp mot Folkeregisteret. Bakgrunnen er at vi har tilfeller hvor den registrerte virksomheten ikke har foretatt nødvendige endringer i registeret når en faglig ansvarlig har avgått ved døden, men hvor vedkommende har stått registrert flere år etter sin død.

Under "Utdannelse" er det følgende valg:

For alle skal det registreres eksamensår og for fagtekniker i tillegg type fagbrev og år for bestått fagprøve.

Under "Godkjenninger" er det følgende valg:

For elektroinstallatør, installatør Gr. L, installatør industri og faglig ansvarlig for offentlig kontroll så skal nummeret og datoen på beviset registreres. For fagarbeider så skal type fagbrev og året for bestått fagprøve registreres (gjelder for arbeidsoppgaven "drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg").

For alle de andre godkjenningene så skal referansen og datoen på det brevet fra tilsynsmyndigheten hvor godkjenningen er gitt registreres.

For personer med utdanning og praksis fra en annen EØS-stat eller land utenfor EØS-området så er det kun "Godkjent utenlandsk utdanning" som vil kunne benyttes.

Anleggs- og utstyrstyper

Begrepet "Faglige virkeområder" er nå endret til "Anleggs- og utstyrstyper" som angir hvilke type anlegg og/eller utstyr som virksomheten har kompetanse til å utføre arbeid knyttet til. Det er nå kun en tabell som omfatter alle typer arbeid.

Følgende anleggstyper er tilgjengelige:

Følgende utstyrstyper er tilgjengelige:

Avkryssing for en anleggs- eller utstyrstype forutsetter at både faglig ansvarlig og elektrofagarbeideren har nødvendig dokumentert kompetanse for å kunne utføre arbeidet.

Avkryssing for "Enkle høyspenningsanlegg – drift og vedlikehold" krever at DSB har bekreftet at det aktuelle anlegget omfattes av bestemmelsen i fek § 7 tredje ledd.

På siste side under registreringen så kommer det opp en oversikt over alle registrerte opplysninger. Dersom opplysningene er komplette og på det formatet som kreves så kan disse oversendes til Elvirksomhetsregisteret. Når opplysningene er oversendt så kommer det opp en side med en bekreftelse og hvor det er mulig å laste ned et pdf-dokument som inneholder en bekreftelse på registreringen med alle opplysninger som er registrert.

Ved første gangs registrering og ved endring av opplysninger for en virksomhet som står i status "Inaktiv", så vil denne gå til status "Til godkjenning". Sentral tilsynsmyndighet vil sjekke at de registrerte opplysningene er i samsvar med forskriftens krav og først da sette virksomheten i status "Aktiv". Virksomheten kan først tilby og utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr når de har mottatt melding om at virksomheten er satt i status "Aktiv".

Virksomheten oppfordres til å laste ned og lagre dette dokumentet da kopi av dette kan sendes fremtidige kunder som bekreftelse på registreringen.

Dersom en registrert virksomhet av en eller annen grunn er satt i status "Inaktiv" eller "Opphørt" i Elvirksomhetsregisteret så må DSB kontaktes dersom virksomheten igjen skal være registrert.

Virksomheter som er registrert med status "Med dispensasjon" eller "Midlertidig tjenesteyting" vil automatisk bli satt i status "Inaktiv" ved utløpet av godkjenningen. Virksomheten vil da ikke lovlig kunne tilby eller utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og/eller utstyr.

Utenlandske statsborgere som ikke har norsk fødselsnummer kan benytte D-nummer som det kan søkes om hos Brønnøysundregistrene.

Ved ny registrering og endring av registrerte opplysninger så sendes det automatisk en e-post til bedriften, det DLE som bedriften er underlagt tilsyn fra og DSB med beskjed om at det er gjort endringer i registeret. Med e-posten følger det en kvittering på registreringen hvor det fremkommer hvilke opplysninger bedriften er registrert med på dette tidspunktet. Registreringen i seg selv er ingen godkjenning og opplysningene vil bli sjekket ut av tilsynet i etterkant av registreringen.

2. Hjelp til pålogging og rettigheter

Ved problemer meg pålogging eller spørsmål rundt rettigheter, ta kontakt med ID-porten brukerstøtte.

3. "Inaktiv" eller "opphørt" bedrift

En bedrift som av en eller annen grunn er satt i status ”Inaktiv” eller ”Opphørt” i Elvirksomhetsregisteret må kontakte DSB for at den aktuelle bedriften igjen skal bli tilgjengelig i registeret.

4. Sørg for oppdaterte opplysninger

Elvirksomhetsregisteret henter virksomhetsdata fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Dette innebærer en kvalitetssikring av virksomhetsdata og man unngår feilregistreringer, registrering av samme virksomhet flere ganger eller registrering av to forskjellige virksomheter med samme navn. Data hentes fra ett sentralt register som benyttes av alle offentlige etater. Kontakt- og adresseopplysningene som registreres i Elvirksomhetsregisteret skal være identiske med de opplysningene som bedriften er registrert med i Enhetsregisteret. Ved behov må bedriften sørge for at opplysningene i de to registrene oppdateres og er sammenfallende. I henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) § 3 skal foretaket uten opphold registrere enhver endring i opplysningene. Det er foretaket/bedriften som selv er ansvarlig for registrering/ajourhold av opplysninger i Elvirksomhetsregisteret.

5. Tilsyn og oppfølging

Elvirksomhetsregisteret er en integrert del i DSBs fagsystem (SamBas). Alle tilsyn med registrerte elvirksomheter og verifikasjon av utført arbeid rapporteres inn til DSB og knyttes opp til den bedriften som har utført arbeidet. Det vil derfor være mulig å følge opp kvaliteten på alt arbeid som en registrert bedrift har utført i alle deler av landet. Dette er viktig siden registreringsforskriften åpner for at en registrert virksomhet skal kunne utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr i hele Norge.

Lukk