Verdivurdering av informasjon


Fagdagen gir en innføring i verdivurdering som metode, og du vil lære mer om når informasjonen er offentlig, når skal den unntas offentlighet og når informasjonen skal skjermes.

Kursnr.:
K2119
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
-
Meld deg på kurset

Om kurset
Det er et kontinuerlig arbeid å vurdere hvilken informasjon en virksomhet besitter som er verdt å beskytte. Kunnskap om virksomhetens egne verdier, om trusselbildet og hvordan aktører går fram for å få tak i informasjon, er sentrale deler av vurderingen.

Fagdagen setter verdivurdering i en kontekst når det er nødvendig å skjerme informasjon for å verne om for eksempel nasjonal sikkerhet eller viktige samfunnsfunksjoner. Deltakerne får en introduksjon til verdivurdering som metode, med bakgrunn i lov og veiledere. Videre gis en innføring i hvordan man kan gjennomføre en virksomhetsspesifikk vurdering av informasjon og velge hensiktsmessig skjermingsgrunnlag.

Målsetting
Etter kurset skal deltakerne:

  • Ha blitt kjent med regelverk, vurderinger og veiledere som er relevante for skjerming av informasjon
  • Forstå sin virksomhets rolle i og ansvar for å skjerme informasjon for å ivareta nasjonale sikkerhetshensyn
  • Ha kunnskap om hvordan man kan gjennomføre en verdivurdering og velge hensiktsmessig skjerming
  • Kjenne til hvordan man håndterer innsynsbegjæringer og avslag på innsyn basert på hensynet til nasjonal sikkerhet


Hvem bør delta
Den primære målgruppen er ansatte i offentlige virksomheter på alle forvaltningsnivåer som er underlagt offentleglova og/eller sikkerhetsloven, og som behandler informasjon som kan være av relevans for nasjonal sikkerhet, herunder beredskapsplaner, kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, etc.

Fagdagen kan også ha relevans for enkelte private virksomheter, for eksempel virksomheter med status som leverandører til det offentlige, men som ikke er underlagt sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter.

Det er en stor fordel om det deltar minst to personer fra hver virksomhet da dette vil forsterke læringseffekten vesentlig.

Forkunnskaper
Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for dette kurset. Kjennskap til prinsippene for informasjonssikkerhet og egen virksomhets saksbehandlingsrutiner vil lette læringen.

Undervisningsmetode
Det legges opp til en kombinasjon av forelesninger og diskusjon.

Innhold

  • Introduksjon til lov og veileder
  • Hvorfor er du en brikke i det nasjonale sikkerhetspuslespillet? - Verdikjeder
  • Trusselbildet – hvordan lese disse og hvordan kan de tilpasses? Endringer i trusselbildet er en viktig driver til hva som må skjermes, og må være et kontinuerlig arbeid.
  • Verdivurdering – introduksjon til metode

Administrative opplysninger
Fagdagen begynner kl. 09:00 og avsluttes senest kl. 15:00. Det vil bli lagt opp til felles diskusjoner. Det er e-læringsverktøyet Moodle Workplace og webinarløsningen Big Blue Button som brukes til digital gjennomføring. Deltakere vil få tilsendt lenke til det virtuelle møterommet på morgenen samme dag.

Kursavgiften: Pris kommer.

Forespørsler kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 33 41 25 00 eller til nusb@dsb.no