Sikkerhet ved store arrangementer


Det er besluttet å innstille kursaktiviteten ved Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap inntil videre. Årsaken er spredningen av koronaviruset, og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg. Som en del av denne beslutningen er dette kurset avlyst. Kursene som gjennomføres ved NUSB samles personer med nøkkelroller i den lokale, regionale og nasjonale beredskapen, og DSB ønsker ikke å utsette dem for smitterisikoen som ansamlinger av mennesker representerer.

Kursnr.:
-
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune

Om temaet og kurset


Dette kurset gir deg en god forståelse for sikkerhetsarbeidet som gjøres i forbindelse med store arrangementer. I løpet av kurset vil sikkerhetsplanleggingen for
arrangementer gjennomgås fra A til Å, med flere ulike tilnærminger og perspektiver på prosessen. Kurset tar utgangspunkt i DSBs veileder for sikkerhet ved store arrangementer (2017).

Kurset vil gi deg en bred forståelse for hvordan arrangementer gjennomføres på en sikker og trygg måte. Utgangspunktet for et sikkert arrangement er god planlegging og gode forberedelser, og dette vil et sentralt tema. I tillegg vil kurset også omhandle selve gjennomføringen, i tillegg til evaluering og læring. Kurset er basert på DSBs Veileder for sikkerhet ved store arrangementer (2017) og passer for mange målgrupper.

Det arrangeres mye i Norge, og antallet arrangementer har vært økende de siste 30 årene. Festivaler, sykkelritt, konserter, håndballcuper, eventer, marknader, spel og internasjonale idrettsmesterskap foregår hvert år i Norge, på tvers av et stort antall fylker, kommuner og politidistrikter.

Ofte foregår arrangementene på områder og plasser som ikke er laget for å samle mange mennesker, det være seg på øyer, brygger, fjell eller parker.
 
Arrangementene er berikelser både for lokalsamfunn, storsamfunn, idrettslag og kulturmangfoldet, og de fleste av oss verdsetter bredden av underholdningstilbud som lille Norge kan by på.

Baksiden av medaljen er at det kan være krevende å sørge for at arrangementene gjennomføres på en trygg, sikker og kompetent måte. Det finnes mange grunner til at dette kan være vanskelig. For det første er arrangementer ofte komplekse og krever kompetanse og kunnskap innenfor mange ulike fagområder. For det andre vil mange aktører måtte involveres, på ulike stadier i løpet av et arrangement.

I de fleste tilfeller må brannvesen, politi og kommunen kontaktes, og som oftest vil også mange andre etater og virksomheter være viktige aktører; ikke (bare) på grunn av formaliteter, men for å gjøre arrangementet best mulig. For det tredje gjennomføres mange arrangementer på steder som ikke er bygget for å gjennomføre (slike) arrangementer. Jo mindre arrangementsområdet er naturlig egnet, desto mer planlegging kreves det.
 
Sluttelig er svært mange arrangementer avhengig av gratis arbeidskraft, frivillighet og dugnadsånd. For å spissformulere noe kan vi si at flertallet av arrangementer som gjennomføres i Norge er drevet av glade amatører: Engasjerte, dyktige og kompetente mennesker, men som til daglig jobber med andre ting enn arrangementer. Når de som jobber bruker sin egen fritid, kan det være vanskeligere å stille krav, både til kompetanse og til tidsbruk. Dette kan være en sårbarhet. En annen sårbarhet er at det ofte er store utskiftninger fra år til år. Slik gjennomtrekk av kompetanse gjør det vanskeligere å bygge sten på sten og sørge for at årets arrangement blir enda bedre enn fjorårets.
 
DSBs Veileder for sikkerhet ved store arrangementer ble utgitt for første gang i 2010. Hovedformålet med veilederen var (og er) å gi arrangører og myndigheter et felles referanseverk, for å gjøre det enklere å bli enige om hva som er et trygt arrangement og gi veiledning til å lykkes med å skape det. Vårt håp er at Veilederen gjør det enklere for arrangør og myndigheter å ha god og konstruktiv dialog, bygget på en felles forståelse for hva et arrangement er og en enighet om hvordan sikkerheten skal planlegges.
 
På dette kurset møtes arrangører, politi, brannvesen, kommunen, vekterbransjen, frivillige organisasjoner og helsearbeidere for et dypdykk i arrangementssikkerhet. Kurset er i aller høyeste grad tverrfaglig, og det er helt avgjørende å ha en bredde i deltakermassen. Vi ønsker at deltakerne skal møtes på tvers av bransje og sektor og dele av sine erfaringer og sin kunnskap.

Kurset er formmessig delt i to: Vi har faglige forelesninger om ulike temaer, fra ROS-analyser til crowd management og midlertidige infrastruktur. (Detaljert timeplan kan fås på forespørsel.)
 
Forelesningene suppleres med et gruppearbeid som varer hele uken, og som er kursets gjennomgående røde tråd. Gruppene får som oppgave å lage en sikkerhetsplan for et arrangement, og hensikten er å omsette teorien fra forelesningene til praksis i sikkerhetsplanen. Kurset avsluttes med at gruppene presenterer sitt løsningsforslag i plenum, som oftest til stående applaus.

Målgruppe

Kurset er nyttig for alle som deltar i planlegging, gjennomføring eller godkjenning av arrangementer i funksjon som offentlig myndighet eller privat tjenestetilbyder. Eksempler kan være arrangører, politi, brannvesen, kommunenes arrangementsansvarlige, vaktselskaper og leverandører av andre varer og tjenester. Er du usikker på om kurset passer for deg, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med kursansvarlig.

Mål for kurset

Deltakerne skal etter endt kurs ha god forståelse for hvordan store arrangement planlegges og gjennomføres av på en sikker måte. De gjennomgående temaene er:

 • Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering.
 • Felles begrepsapparat, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement.
 • Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset, men det kan være en fordel om du har noe kjennskap til eller erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer.

Faglig kursinnhold

 • Store arrangementers livssyklus
 • Utforming av arrangementsområdet, herunder infrastruktur, scene, overnatting og tilleggs-aktiviteter
 • Planlegging, herunder risikovurdering og sikkerhetsplanlegging
 • Regelverk og arrangørens plikter
 • Organisering av sikkerhetsfunksjonen
 • Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangement
 • Beredskap for alvorlige hendelser
 • Håndtering av publikum og artister
 • Planlegging og gjennomføring av øvelser

Administrativt

Kurset begynner med frammøte til lunsj første dag kl. 11:00, og det avsluttes med lunsj siste dag kl. 12:00. Det må påregnes noe arbeid på ettermiddag/kveld mandag, tirsdag og torsdag. Vi oppfordrer derfor alle til å benytte seg av muligheten til å overnatte, som er inkludert i kursavgiften.

Kursavgiften på kr 7 150,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Dersom du har spørsmål om kurset, eller bare ønsker å diskutere arrangementssikkerhet, kan du kontakte kursleder Johan Stenshorne per e-post (johan.stenshorne@dsb.no) eller telefon (909 84 227).