Digital fagdag i verdivurdering – når skal noe unntas offentlighet?


Dette kurset er dessverre fulltegnet. Vi undersøker muligheten for å sette opp en ny gjennomføring, så følg med på DSBs kurs- og konferanseside for ny informasjon

Kursnr.:
K2044
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
https://kursportalen.dsb.no

Denne fagdagen gjennomføres digitalt på vår elæringsplattform Moodle. Du får tilsendt påloggingsinformasjon før fagdagen.

Om fagdagen

Fagdagen hensikt er å gi deltakerne en innføring i praktisk anvendelse av offentleglovas unntaksbestemmelser om krav til informasjon som bør og kan unntas offentlighet for å verne om for eksempel nasjonal sikkerhet eller viktige samfunnsfunksjoner.

Videre vil fagdagen gi en innføring i verdivurdering som metode. En gjennomført verdivurdering vil kunne være et god beslutningsgrunnlag for å unnta nødvendig informasjon fra offentlighet. Fagdagen vil omfatte leksjoner om den gjeldende trusselsituasjonen og verdikjeder, for å gjøre deltakerne i stand til å identifisere egen virksomhets ansvar for informasjonssikkerhet.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt fagdag kunne:

 • Forstå sin virksomhets rolle i og ansvar for å ivareta nasjonale sikkerhetshensyn og behov for å skjerme informasjon.
 • Ha blitt kjent med relevante de paragrafer i offentleglova og deler i regjeringens veileder som er relevante for skjerming av informasjon av hensyn til nasjonal sikkerhet.
 • Forstå nyanser, utfordringer og dynamikk i verdivurdering og skjermingsbehov, - erfaringer.
 • Ha blitt kjent med offentlig tilgjengelige veiledere og vurderinger som kan utgjøre grunnlag for å vurdere egen virksomhets verdi.
 • Kjenne til metode for å utføre en verdivurdering av informasjon i egen virksomhet, og kjerneprinsippene for verdivurdering og informasjonssikkerhet.

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er ansatte i offentlige virksomheter på alle forvaltningsnivåer som er underlagt offentleglova og/eller sikkerhetsloven, og som behandler informasjon som kan være av relevans for nasjonal sikkerhet, herunder beredskapsplaner, kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser m.m.

Fagdagen kan også ha relevans for enkelte private virksomheter, for eksempel virksomheter med status som leverandører til det offentlige, men som ikke er underlagt sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter.

Det er en stor fordel om det deltar minst to personer fra hver virksomhet da dette vil forsterke læringseffekten vesentlig.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå fagdagen. Kjennskap til egen virksomhets saksbehandlingsrutiner vil lette læringen.

Undervisningsmetode

Denne fagdagen gjennomføres digitalt som et webinar via vår elæringsplattform Moodle. Du får tilsendt påloggingsinformasjon før fagdagen.

Innhold

 • Hvorfor er du en brikke i det nasjonale sikkerhetspuslespillet? Verdikjeder.
 • Introduksjon til lov og veileder.
 • Trusselsituasjonen – hva vet vi og hvordan kan du bruke det?
 • Verdivurdering – introduksjon til metode og praktiske eksempler.

Faglige grunnlagsdokumenter

 • Offentleglova
 • Regjeringens "Rettleiar til offentleglova"
 • NSMs "Håndbok i verdivurdering av informasjon"
 • DSBs "Veileder i informasjonshåndtering"
 • PSTs "Nasjonal trusselvurdering 2020"

Administrative opplysninger

Fagdagen er gratis.

Fagdagen begynner med frammøte kl. 09.00 avsluttes kl. 14.00.

Forespørsler om fagdagen kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 33 41 25 00 eller til nusb@dsb.no.