Liaison i sikkerhet- og beredskapsarbeid


Kurset vil gi økt bevissthet om liaisonfunksjonens potensiale i forbindelse med krisehåndtering og andre krevende situasjoner.

Kursnr.:
1926
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Om kurset

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap og opplæring om en liaisons rolle og oppgaver i en krise, hvor et av hovedformålene er å være et bindeledd mellom to aktører. Kurset tar for seg hvordan planlegge og organisere for utsendelse, bruk, og mottak av liaisonfunksjonen. Gjennom kurset vil deltakerne også oppnå bedre forståelse for behovet for samvirke mellom beredskapsaktører.

Hensikt
Deltakerne vil få bedre forståelse for liaisonens rolle og oppgaver, samt et bevisst forhold til god anvendelse av funksjonen i en krise.

Forbedret mulighet for, og evne til, samvirke, samordning og kommunikasjon er sentrale og gjentakende stikkord for forbedringspunkter etter øvelser og hendelser det siste tiåret. Når ekstraordinære hendelser eller situasjoner oppstår, kan normale kommunikasjonslinjer bli hemmet av stor trafikk. Videre kan ledere og beslutningstakere være opptatt og lite tilgjengelige. Liaisonen er en tilstedeværende kontaktperson fra en samhandlende organisasjon som kan bidra til god kontakt og effektiv samordning mellom aktørene, selv ved hektisk situasjonshåndtering.

Grunnlagsdokumenter
Nasjonal veileder for liaisonfunksjonen ligger til grunn for det faglige kursinnholdet. https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/nasjonal-veileder-for-liaisonfunksjonen/

Målsetting
Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • Forstå liaisonens rolle og oppgaver
 • Ha et bevisst forhold til hvordan man anvender liaisonfunksjonen på en god måte
 • Kjenne til liaisonfunksjonens potensiale og muligheter for informasjonsflyt og samvirke
 • Ha kunnskap om liaisonens praktiske arbeid
 • Forstå fasene i utveksling av liaison (planlegging, anmodning, mottak)
 • Bedre forståelse for muligheter og utfordringer ved samvirke og samordning i en krise

Hvem bør delta
Den primære målgruppen er alle offentlige, private og frivillige organisasjoner som kan tenkes å avgi eller motta liaison i en hendelseshåndtering.

Forkunnskaper
Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode
Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. 

Innhold

 • Introduksjon til samvirke og samordning
 • Hovedformålene til en liaison
 • Planlegging av liaisonfunksjonen, krav til skikkethet og forberedelser før utsendelse
 • Planlegging for mottak og tilrettelegging
 • Liaisonen i arbeid og evaluering av funksjonen
 • Utarbeidelse av tiltakskort, avtale mellom avgivende og mottakende organisasjon, instruks for avgivelse og mottakelse, og evaluering av liaisonfunksjonen

Administrative opplysninger
Kurset begynner med frammøte kursdag 1 kl. 09:30 og avsluttes kursdag 2 kl. 14:30. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og drøftelser.

Kursavgiften er på kr 3.550,- eks. mva. og inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlig Elin Orre (elin.orre@dsb.no) eller kursansvarlig Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no.