Helhetlig ROS i kommunen


Dette kurset gir deg en innføring i hvordan utarbeide helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser for en kommune.

Kursnr.:
1901
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Om kurset

Det er først og fremst i kommunen uønskede hendelser og kriser håndteres. Kommunenes sentrale rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tydeliggjøres i Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Gjennom forskriftens § 2 er kommunene pliktet til å gjennomføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal danne grunnlaget for kommunens arbeid med å redusere risiko og sårbarhet, styrke beredskapen og bedre evnen til krisehåndtering i kommunen.

I løpet av kurset vil du lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene av en ROS-analyse: planlegging/organisering, gjennomføring og oppfølging. Kurset er basert på DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (2014).

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • Anvende metoden for risiko- og sårbarhetsanalyse i praksis knyttet til DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen
 • Gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere ROS-arbeidet knyttet til kommunal drift og tjenesteproduksjon.
 • Utarbeide og anbefale konkrete forslag til risikoreduserende tiltak på basis av ROS-analysen
 • Etablere rutiner for å sikre at tiltakene følges opp og evalueres
 • Være pådriver og ressursperson i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt og ROS-analyser spesielt


Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser i forhold til kommunal planlegging og drift. Ansatte hos fylkesmennene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap vil også ha nytte av kurset.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Innhold

 • Sentrale begreper innenfor risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Suksesskriterier for igangsetting og gjennomføring av ROS-arbeidet i kommunene
 • Hvordan gjennomføre en ROS-analyse i praksis og bruk av ROS-analyseskjemaet
 • Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet
 • Oppfølging av ROS-arbeidet, inkludert om den administrative og politiske prosessen etter at analysearbeidet er utført.

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 12:00 første dag, og avsluttes med lunsj kl. 12:00 siste dag. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og drøftelser. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 4.850,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Elin Orre (elin.orre@dsb.no) og Cecilie Fleming (cecilie.fleming@dsb.no).