Beredskap for pandemier og alvorlige smittsomme sykdommer


Hensikten med dette kurset er å gi ansatte i helse- og omsorgssektoren forutsetninger for å utvikle, planlegge og øve beredskap for pandemier og alvorlige smittsomme sykdomsutbrudd, samt kunne samvirke, koordinere og håndtere fremtidige epidemi- og pandemiutbrudd. I tillegg vil deltakerne få bedre kjennskap til relevante planer og veiledere som verktøy for egen virksomhets helseberedskap.

Kursnr.:
1919
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Menneskets historie er preget av epidemier og pandemier som har hatt katastrofale følger. Svartedauden drepte over 75 millioner mennesker i Europa og Asia på midten av 1300-tallet, inkludert over halvparten av Norges befolkning på det tidspunktet. I nyere tid har SARS (2002-2003), "svineinfluensaen" eller N1H1-viruset (2009) og Ebola-viruset spredt seg raskt, både i geografisk omfang og i antall syke og døde. Slike alvorlige smittsomme sykdomsutbrudd viser hvor viktig det er med god beredskap for og håndtering av helsekriser. God beredskap og håndtering kan forhindre en epidemi fra å bli en pandemi med katastrofale følger. Rask og målrettet håndtering av smittsomme sykdomsutbrudd bygger ikke kun på beredskapsplaner, men også på velfungerende kommunikasjon, koordinering og samarbeid mellom helse- og omsorgsetater på ulike nivåer.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er representanter for helse- og omsorgssektorene på kommunalt- og fylkesnivå, inkludert politisk og administrativ ledelse, kommuneleger og fastleger. Andre grupper som jobber med helseberedskap og håndtering av helsekriser, både i overordnede og underliggende etater, helseforetak og departementer vil også kunne dra nytte av dette kurset.

Forkunnskaper

Deltakerne vil få tilsendt forstudier som forventes lest før kursstart. Deltakerne skal i forstudiene definere hva som er relevant for egen virksomhet i disse planene. Utover dette kreves det ingen forkunnskaper for kurset.

Kursinnhold

Dette kurset vil gi en oversikt over gjeldende lover, forskrifter, planer og veiledere; en innføring i metodikk for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser; belyse mekanismer som samordner og koordinerer beredskap og respons til alvorlige smittsomme sykdommer; og konkrete råd til hvordan personell i helse- og omsorgssektorer på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, samt ansatte i helseforetakene, kan utarbeide beredskapsplaner for pandemier. 

Kurset vil ta for seg de følgende temaene:

  • Gjeldende rett, slik som lover, forskrifter, veiledere og planer
  • Sentrale elementer av Nasjonal helseberedskapslov og helseberedskapsplan
  • Innføring i nye veiledere og planer
  • Innføring i metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Innføring i hvordan utvikle helseberedskapsplan for egen virksomhet
  • Gjennomgang av mekanismer for samordning, koordinering og rapportering

Undervisningsmetoder

Læring vil skje gjennom en veksling mellom forelesninger om fagspesifikke tema, diskusjoner og gruppearbeid, øvelser og erfaringsbriefer. Det er svært viktig at deltakerne aktiveres gjennom dialog og konkrete utfordringer underveis.

Kursbevis

Kurset er godkjent av Den Norske Legeforening. Kurset godkjennes med 20 valgfrie kurspoeng for videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin. Kurset godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning innen samfunnsmedisin. Det føres presensliste. NUSB utsteder kursbevis til deltakere som har fulgt minst 80 prosent av kursprogrammet.

Generelt

Kurset varer i to dager, med oppstart kl. 09.00 første dag og avslutning kl. 16.15 andre dag. Det må påregnes undervisning, eventuelt gruppearbeid, på ettermiddag- og kveldstid.

Kursavgiften på kr 3 400,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00. Øvrige spørsmål kan rettes til kursleder Cecilie Fleming (cecilie.fleming@dsb.no).