Videregående kurs i mediehåndtering og ivaretagelse av mennesker i en krise


Dette er et kurs for alle som har informasjonsoppgaver og -ansvar ved kriser, store ulykker og katastrofer eller medansvar for god ivaretagelse av mennesker i en kritisk situasjon. Kurset er en videreføring av vårt grunnkurs i mediehåndtering og ivaretakelse av mennesker i en krise

Kursnr.:
1823
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Om kurset

Deltakerne lærer blant annet konkrete teknikker for utvikling av gode budskap til media, spesielt foran kamera. Ved en kritisk hendelse er det vesentlig med god samordning av beredskapsressurser som ivaretar både medier, berørte og pårørende. Kurset vil derfor ha et overordnet perspektiv på god beredskapsledelse, og hvordan dette best ivaretas både av de som har dialogen med media, men også de som skal sørge for ivaretagelse av berørte og pårørende.

I treningen foran kameraet vil både det verbale og det nonverbale (kroppsspråk, blikk, stemmebruk etc.) bli vektlagt. Det vil også gjennomføres gruppeoppgaver og andre praktiske øvelser gjennom kurset.

Hver enkelt skal kunne øve på det som oppleves mest relevant for vedkommende, og vi legger opp til en differensiering i temaer/caser som talspersonene skal drilles i.

Tanken er at alle skal kunne øve ekstra på én relevant case/tema som deltagerne ønsker å være godt forberedt på (dersom man ønsker det). Stikkord for et slikt case bør være sendt til foreleser/kursinstruktør Marianne Melfald via e-post marianne@melfaldkrisekom.no og kursleder Jan-Erik Gullheim via e-post jan-erik.gullheim@dsb.no en - 1 - uke i forkant av kursstart.

Dette blir et intensivkurs som utfordrer deltagerne, men som gir mestringsfølelse i god beredskapshåndtering; med fokus på bruk av proaktiv stabsmetodikk og ivaretagelse av mennesker og krisekommunikasjon/talspersonrollen.

I forkant av kurset ønsker vi også at deltagerne svarer på et forventningsskjema i forhold til hva de har aller mest behov for, slik at vi kan forsøke å treffe alle best mulig.

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er ansatte i offentlig virksomhet som har et særlig informasjonsansvar ved større ulykker og katastrofer. Spesielt gjelder dette kriseledelsen i kommuner, fylkesmannen, politiet, og Sivilforsvaret. Andre som har ansvar for å informere under kritiske situasjoner vil også kunne ha utbytte av kurset, for eksempel informasjonsansvarlige i risikofylt industri- og næringsvirksomhet og frivillige organisasjoner.

Forkunnskaper

Deltakerne bør ha gjennomført vårt "Grunnkurs i mediehåndtering og ivaretakelse av mennesker i en krise" for å få best utbytte av kurset.

Innhold

Dag 1:

Del 1: Kameratrening basert på et felles case samt gjennomføring av en pressekonferanse
Del 2: Dilemma-diskusjon krisekommunikasjon + rollespill ivaretagelse pårørende per telefon
Ettermiddag/kveld: 1-1 samtaler med Marianne Melfald; definere individuelle øvingsmål og jobbing budskap for EGEN case - som talsperson (som det skal trenes på neste dag)

Dag 2:

Del 1: Kameratrening på egen-valgt case.
Del 2: Teori samspill i team under press + rollespill med bruk av proaktiv stabsmetodikk

Ivaretagelse av mennesker ved en kritisk hendelse

  • Hva skjer med oss ved en kritisk hendelse; fysisk og psykisk
  • Samspill i team under press
  • Hvilke ressurser har vi tilgjengelig under en krise (samarbeidspartnere/ annet støtteapparat)
  • Hva forventer de berørte og pårørende av oss ved en kritisk hendelse
  • Den vanskelige samtalen med pårørende; teknikker og sjekklister
  • Rollespill og trening

Kurset gjennomføres som et frittstående kurs. Det legges opp til noe kveldsarbeid under kursoppholdet som det forutsettes deltakelse på. Det stilles krav til deltakelse under løsning av praktiske oppgaver og medvirkning i rollespill.

Kursinstruktører

  • Marianne Melfald, leder, Melfald Krisekom
  • Guri Bollingmo, Dr. Psychol Cand. Pskolog ved Volvat Medisinske senter

Administrative opplysninger

Kurset begynner kl. 1000 første dag og avsluttes kl. 1500. siste dag. Kursavgiften er kr. 5.000,- eks. mva. og er inkl. kost, losji og kursmateriell. I tillegg kommer mva. på ytelser utenom undervisningsdelen. Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00 eller til kursleder Jan-Erik Gullheim (jan-erik.gullheim@dsb.no).