Kommunalt samfunnssikkerhets- og beredskapsforum


Kommunalt beredskapsforum er en læringsarena for kommunale beredskapsledere. Forumet skal dekke kommunenes kompetansebehov gjennom erfaringsutveksling, foredrag og undervisning, workshops og øvelser. Programmet er sammensatt etter innspill fra et utvalg kommuner og DSB.

Kursnr.:
1809
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Bakgrunn og hensikt

De årlige kommuneundersøkelsene til DSB viser at mange kommuner ikke har tilstrekkelig kompetanse om samfunnssikkerhet og beredskap og heller ikke oppfyller forskrift om kommunal beredskapsplikt innen flere vitale deler, som helhetlig ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse), kompetansetiltak, øvelser og avviksoppfølging.

NUSB (Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap) tilbyr i dag kurs som dekker kommunenes behov for kunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap. Vi ser likevel at det er mange kommuner som ikke deltar på disse kursene. Det er flere grunner til dette, og gjennom Kommunalt forum for samfunnssikkerhet og beredskap ønsker vi å bøte på dette ved å tilby en annen form for kompetanseoverføring ved at kommunene selv i stor grad kan komme med forslag om kompetansetiltak og sette sitt eget fotavtrykk i programmet.

Målgruppe

Forumet er primært lagt til rette for kommuner, fylkeskommuner, statlige etater, departementer, politiet, helsevesenet, frivillige organisasjoner og leverandører av produkter og tjenester til kommuner innen området sikkerhet og beredskap.

Målsetting

Forumet skal bidra til å oppfylle DSBs samfunnsoppdrag som pådriver og veileder for samfunnssikkerhet på regionalt og kommunalt nivå og tilbakemeldinger fra deltakerne skal vise at resultatene er overveiende positive.

Innhold

Basis for det faglige innholdet er lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) som trådte i kraft 1. januar 2011 samt veiledning til forskrift for kommunal beredskapsplikt. Også andre veiledere kan komme til anvendelse.

Kommunene selv skal sette sitt preg på forumet gjennom faglige innspill til programposter og aktiv deltagelse både i programkomiteen og som deltakere.

Erfaringsdelingen skal skje digitalt parallelt med det fysiske seminaret ved at innlegg og dokumenter blir publisert på en opplæringsplattform slik at deltagerne og andre interessenter kan følge med både under og etter konferansen.

Kursprogram

  • Introduksjon av case Vestby kommune v/ personal- og organisasjonssjef Rune Sletner i Vestby kommune
  • Gruppearbeid med drøfting av utvalgte ROS-analyser for Vestby kommune
  • Plenumsdialog av kommunens helhetlige ROS-analyser
  • Gruppearbeid med analyse av overordnet beredskapsplan for Vestby kommune
  • Plenumsdialog av overordnet beredskapsplan for Vestby kommune
  • Gruppearbeid med analyse og deretter plenumsdialog av helhetlig beredskapsarbeid i Vestby kommune
  • Presentasjon av øvingsdirektiv Øvelse CIM Salabim i Vestby kommune
  • Start øvelse CIM Salabim (øvelsen kjøres i prinsippet i ett døgn, men øvelsen "fryses" kl. 2000 og startes opp igjen neste morgen)
  • Evaluering og oppsummering av øvelsen
  • Læringspunkter i forhold til forebyggende beredskapsarbeid

Forkunnskaper

Det kreves ingen formelle forkunnskaper av deltakerne før kurset gjennomføres.

Undervisningsmetoder

Det faglige innholdet på forumet vil være en blanding av forelesninger i plenum, parallelle sesjoner og workshops samt plenumsdebatter og –dialog.

Kursets lengde/varighet

Forumet starter med lunsj kl. 12:00 første dag og varer til lunsj kl. 12:00 siste dag. Kursavgiften er kr. 3.600 eks. mva. og er inkl. kost, losji og kursmateriell.
Forespørsler om kurset kan rettes til kursleder Jan-Erik Gullheim på telefon 66 98 96 04 eller epost jan-erik.gullheim@dsb.no