Øvelsesplanlegging


Et intensivt tredagerskurs hvor du planlegger og gjennomfører en praktisk beredskapsøvelse.

Kursnr.:
17/30
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte parter vet hva som skal gjøres og hvordan man skal handle i en krisesituasjon. En av de mest effektive måtene å tilegne seg slik kompetanse på er gjennom beredskapsøvelser. Å planlegge og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv og krever derfor opplæring.

I dette kurset vil du få innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av skrivebords- og stabsøvelser i krisehåndtering.

Målgruppe

Den primære målgruppen for kurset er ansatte i kommuner, fylkesmenn, statlige virksomheter og andre aktører som ønsker å øke sin kompetanse og forståelse for beredskapsøvelser i praksis og teori. Kurset er aktuelt for både offentlige og private aktører, og alle sektorer vil kunne nyte godt av beredskapskompetansen kurset vil utvikle hos deltagerne.

Mål for kurset

Kurset ønsker å fremme kompetanse innen beredskapsrelatert øvelsesplanlegging- og gjennomføring. Etter fullført kurs skal deltagerne ha bedre forutsetning for å planlegge, forberede, gjennomføre og evaluere øvelser i sin virksomhet i henhold til relevante standarder og krav (jfr. Kommunal beredskapsplikt, veiledere fra nødetatene, NVE og DSB). Kurset gir også deltagerne en bedre forståelse for samfunnsrelaterte sikkerhet- og beredskapsutfordringer, slik at de kan fungere som pådrivere for forebyggende sikkerhetsarbeid i sin virksomhet.

Etter fullført kurs skal deltagere kunne:

 • Organisere en beredskapsøvelse
 • Produsere relevante øvelsesdokumenter, herunder øvelsesdirektiv, manus, dreiebok og spillmeldinger
 • Lede en beredskapsøvelse som leder og deltager i en spillstab
 • Evaluere en øvelse på en hensiktsmessig og produktiv måte
 • Være en pådriver for virksomhetens beredskapsarbeid

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for dette kurset. Det vil være hensiktsmessig om deltakerne setter seg inn i sin virksomhets ROS-analyser, beredskapsplaner, tilsyns- og evalueringsrapporter og andre relevante planverk. Det anbefales også at deltagere gjør seg kjent med DSBs Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser.

Faglig kursinnhold

 • Dokumenter og informasjon som grunnlag for øvelser
 • Planleggings-, gjennomførings- og evalueringsfasene av øvelser
 • Spill-ledelsens rolle, organisering og oppgaver
 • Praktisk gjennomføring av en planleggingsfase, herunder utforming av øvingsdirektiv, beskrivelse av hensikt, målsetting, øvingsmomenter og valg av scenario
 • Praktisk gjennomføring av en planlagt øvelse som henholdsvis spill-ledelse og kriseledelse
 • Evaluering av øvelser, herunder hvordan oppnå læring i organisasjonen og implementering av endringer
 • Hvordan omsette det du har lært til praksis i egen organisasjon for å bidra til bedre      krisehåndtering

Administrative opplysninger 

Kurset begynner kl. 10:00 første dag, og avsluttes på ettermiddagen kl. 1500 siste dag. Arbeid på kveldstid må medregnes som en sentral del av kurset, da planlegging av den praktiske øvelsen og veiledning fortsetter etter middag og utover.

Kursavgiften på kr 3.600,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Mathias Johnsen (mathias.johnsen(at)dsb.no) eller Jan-Erik Gullheim (jan-erik.gullheim(at)dsb.no).