Mediehåndtering i en krise


Et kurs for alle med informasjonsoppgaver og -ansvar ved kriser, store ulykker og katastrofer eller med ansvar for god ivaretagelse av mennesker i en kritisk situasjon

Kursnr.:
17/23
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Kurset skal gi deltakerne kompetanse i god krisekommunikasjon, samt gi et grunnlag for forståelse og ivaretakelse av mennesker ved større ulykker. Det handler om å redde liv og helse, miljø, eiendom og utstyr, sikre omdømmet, og begrense skadevirkningene av en kritisk hendelse.

Deltakerne lærer blant annet konkrete teknikker for utvikling av gode budskap til media, spesielt foran kamera. Ved en kritisk hendelse er det vesentlig med god samordning av beredskapsressurser som ivaretar både medier, berørte og pårørende. Kurset vil derfor ha et overordnet perspektiv på god beredskapsledelse, og hvordan dette best ivaretas både av de som har dialogen med media, men også de som skal sørge for ivaretagelse av berørte og pårørende.

I treningen foran kamera vil både det verbale og det nonverbale (kroppsspråk, blikk, stemmebruk etc) vektlegges. Det vil også gjennomføres gruppeoppgaver og andre praktiske øvelser gjennom kurset.

Hvem bør delta

Den primære målgruppe er ansatte i offentlig virksomhet som har et særlig informasjonsansvar ved større ulykker og katastrofer. Spesielt gjelder dette kriseledelsen i kommuner, fylkesmannen, politiet, og Sivilforsvaret.

Andre som har ansvar for å informere under kritiske situasjoner vil også kunne ha utbytte av kurset, for
eksempel informasjonsansvarlige i risikofylt industri- og næringsvirksomhet og frivillige organisasjoner.

Forkunnskaper

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

Krisekommunikasjon:

 • Hovedutfordringer i krisekommunikasjon
 • Krisens ulike faser og forventninger til de som håndterer den
 • Mediehåndtering og medias arbeidsmetoder og behov
 • Hva kreves av den gode talspersonen; budskapsutvikling, brobygging, stressmestring
 • Hvordan nå fram med budskapet i ulike formater: intervju, pressemelding og pressekonferanse
 • Krisehåndtering i sosiale medier
 • Risikokommunikasjon; hvordan kommunisere en fare, uten å skape panikk
 • Proaktiv stabsmetodikk som felles verktøy i beredskapsledelse
 • Praktiske erfaringer fra hendelser i Norge
 • Øvelser; tabletops og kameratrening

Ivaretagelse av mennesker ved en kritisk hendelse

 • Hva skjer med oss ved en kritisk hendelse; fysisk og psykisk
 • Samspill i team under press
 • Hvilke ressurser har vi tilgjengelig under en krise (samarbeidspartnere/ annet støtteapparat)
 • Hva forventer de berørte og pårørende av oss ved en kritisk hendelse
 • Den vanskelige samtalen med pårørende; teknikker og sjekklister
 • Rollespill og trening

Kurset gjennomføres som et frittstående kurs. Det legges opp til noe kveldsarbeid under kursoppholdet som det forutsettes deltakelse på. Det stilles krav til deltakelse under løsning av praktiske oppgaver og medvirkning i rollespill. Kurset begynner med frammøte til lunsj tirsdag 28. mars 2017 kl. 1200, og det avsluttes med lunsj torsdag 30. mars kl. 1200.

Kursinstruktører

 • Marianne Melfald, seniorrådgiver Geelmuyden Kiese, krisekommunikasjon og beredskap
 • Guri Bollingmo, Dr. Psychol Cand. Psychol ved Volvat Medisinske senter

Administrative opplysninger

Kursavgiften er kr. 5.400,- eks. mva. og er inkl. kost, losji og kursmateriell. I tillegg kommer mva. på ytelser utenom undervisningsdelen.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00 eller til kursleder Jan-Erik Gullheim (jan-erik.gullheim@dsb.no).