Kommunalt sikkerhets- og beredskapsforum


Kommunalt beredskapsforum er en læringsarena for kommunale beredskapsledere. Forumet skal dekke kommunenes kompetansebehov gjennom erfaringsutveksling, foredrag og undervisning, workshops og øvelser. Programmet er sammensatt etter innspill fra et utvalg kommuner og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Kursnr.:
17/32
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Bakgrunn og hensikt

De årlige kommuneundersøkelsene til DSB viser at mange kommuner ikke har tilstrekkelig kompetanse om samfunnssikkerhet og beredskap og heller ikke oppfyller forskrift om kommunal beredskapsplikt innen flere vitale deler, som helhetlig ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse), kompetansetiltak, øvelser og avviksoppfølging.

NUSB (Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap) tilbyr i dag kurs som dekker kommunenes behov for kunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap. Vi ser likevel at det er mange kommuner som ikke deltar på disse kursene.  Det er flere grunner til dette, og gjennom Kommunalt forum for samfunnssikkerhet og beredskap ønsker vi å bøte på dette ved å tilby en annen form for kompetanseoverføring ved at kommunene selv i stor grad kan komme med forslag om kompetansetiltak og sette sitt eget fotavtrykk i programmet.

Målgruppe

Forumet er primært lagt til rette for kommuner, fylkeskommuner, statlige etater, departementer, politiet, helsevesenet, frivillige organisasjoner og leverandører av produkter og tjenester til kommuner innen området sikkerhet og beredskap.

Målsetting

Forumet skal bidra til å oppfylle DSBs samfunnsoppdrag som pådriver og veileder for samfunnssikkerhet på regionalt og kommunalt nivå og tilbakemeldinger fra deltakerne skal vise at resultatene er overveiende positive. 

Innhold

Basis for det faglige innholdet er lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) som trådte i kraft 1. januar 2011 samt veiledning til forskrift for kommunal beredskapsplikt. Også andre veiledere kan komme til anvendelse.

Kommunene selv skal sette sitt preg på forumet gjennom faglige innspill til programposter og aktiv deltagelse både i programkomiteen og som deltakere.

Erfaringsdelingen skal skje digitalt parallelt med det fysiske seminaret ved at innlegg og dokumenter blir publisert på en opplæringsplattform slik at deltagerne og andre interessenter kan følge med både under og etter konferansen.

Kursprogram

Hvordan vi utførte helhetlig ROS i Øystre Slidre kommune.
Ved juridisk rådgiver Ivar Thune Hagerup

Gruppearbeid H-ROS

EPS planverk, etablering og drift i samarbeid mellom politi og kommune.
Politiets pårørendearbeid på EPS
. Ved Trude Mikkelrud, politioverbetjent i Øst politidistrikt

Gruppearbeid EPS

Beredskapsplan - Utarbeidelse og innhold. Varsling, ressurskartlegging og samarbeidsavtaler. Innledning ved Rune Sletner, personal- og organisasjonssjef i Vestby kommune

Beredskapsplan - Utarbeidelse og innhold. Varsling, ressurskartlegging og samarbeidsavtaler. Innledning ved Rune Sletner, personal- og organisasjonssjef i Vestby kommune

Gruppearbeid Beredskapsplan

Plan for krisekommunikasjon.
Ved Cecilie Fleming, seniorrådgiver DSB/NUSB

Gruppearbeid Krisekommunikasjon

Case diskusjons-/spilløvelse. Informasjonsflyt via CIM og andre digitale støtteverktøy
(kart, facebook, twitter mfl.) vises i langsom takt under en simulert øvelse.

Forkunnskaper

Det kreves ingen formelle forkunnskaper av deltakerne før kurset gjennomføres.

Undervisningsmetoder     

Det faglige innholdet på forumet vil være en blanding av forelesninger i plenum, parallelle sesjoner og workshops samt plenumsdebatter og –dialog.

Avsluttende prøve og kursbevis

Det er ikke planlagt noen form for kunnskapstest, men det vil bli delt ut deltakerbevis.

Evaluering av kurset

Etter at forumet er gjennomført vil det bli sendt ut en undersøkelse via e-post der deltagerne vil bli bedt om å evaluere opplegget og komme med forslag til forbedringer.

Kursets lengde/varighet

Forumet skal arrangeres fra mandag 8. mai kl. 1200 til onsdag 10. mai kl. 1200. Kursavgiften er kr. 3.600,00 eks. mva. og er inkl. kost, losji og kursmateriell.

Informasjon om kurset finner du på www.dsb.no og www.nusb.no, ved henvendelse til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00 eller til kursleder Jan-Erik Gullheim jan-erik.gullheim@dsb.no