Kommunal beredskapsplikt


De som deltar på kurset vil få en grundig innføring i den kommunale beredskapsplikten og vil kunne dra nytte av gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner om noen av utfordringene som kommunene kan oppleve.

Kursnr.:
17/37
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Om kurset

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) trådte i kraft 1. januar 2011. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er blitt delegert myndighet til å gi forskrifter etter loven.

Dette kurset er et innføringskurs i kommunal beredskapsplikt og belyser sentrale spørsmål knyttet til kommunal beredskapsplikt for å gi økt forståelse for hvilke utfordringer kommunene står overfor, hva kommunene bør gjøre for å oppfylle relevante lover og forskrifter samt gi innspill til videre kompetanseoppbygging på området.

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne kjenne til hvilke lover og forskrifter som ligger til grunn for den kommunale beredskapsplikten. I tillegg kan man forvente at deltakerne har tilegnet seg en helhetlig forståelse av hvordan den daglige kommunale tjenesteproduksjonen er avhengig av at kommunene gir beredskap og sikkerhet nødvendig oppmerksomhet og hvilke tiltak kommunene må iverksette for å oppfylle Forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Undervisningsmetode

Undervisningen skjer i form av forelesninger, gruppearbeid og drøftinger i plenum. Forelesere vil være representanter fra DSB, fylkesmannsembetet og kommuner.

Hvem bør delta

Målgruppen er personer i kommunen som vil ha en sentral oppgave i oppfølging av loven, tilsatte hos fylkesmennene som fører tilsyn med kommunene og tilsatte i DSB som fører tilsyn med fylkesmennene. Tilsatte hos kommunene vil bli prioritert ved uttak til kurset.

Innhold

 • Lov om kommunal beredskapsplikt og kommunenes ansvar
 • Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Hvordan planlegge og gjennomføre dette?
 • Beredskapsplanen
 • Etablering av senter for etterlatte, pårørende og skadde personer (EPS)
 • Kommunesamarbeid
 • Oppdatering og revisjon av planverket
 • Opplæring og kompetansekrav
 • Øvelser – herunder planlegging og gjennomføring av øvelser
 • Evaluering av øvelser og uønskede hendelser
 • Dokumentasjon av hvordan kommunen har oppfylt forskriften
 • Hensikten med tilsyn fra fylkesmannen og hvordan dette kan foregå
 • Hvordan man kan benytte CIM, et IKT-basert støtteverktøy, i ROS- og beredskapsarbeidet

Forkunnskaper

Det stilles ingen formelle krav til forkunnskaper.

Administrative opplysninger

Kurset kjøres over tre kalenderdager og kursavgiften er kr. 3 600,00 inkl. kost, losji og kursmateriell – eks. mva. Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 12.00 onsdag 14. juni og avsluttes kl. 12.00 fredag 16.juni. Det må påregnes noe arbeid på kveldstid i form av gruppeoppgaver.

Informasjon om kurset finner du på www.nusb.no, ved henvendelse til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00 eller til kursleder Jan-Erik Gullheim jan-erik.gullheim@dsb.no