Helhetlig ROS i kommunen


Dette kurset gir deg en innføring i hvordan utarbeide helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser for en kommune.

Kursnr.:
17/75
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Alle hendelser skjer i en kommune og det er først og fremst i kommunen uønskede hendelser og kriser håndteres. Kommunenes sentrale rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tydeliggjøres i Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Gjennom forskriftens § 2 er kommunene pliktet til å gjennomføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal danne grunnlaget for kommunens arbeid med å redusere risiko og sårbarhet, styrke beredskapen og bedre evnen til krisehåndtering i kommunen.

I løpet av kurset vil du lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene av en ROS-analyse: planlegging/organisering, gjennomføring og oppfølging. Kurset er basert på DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (2014).

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • Anvende metoden for risiko- og sårbarhetsanalyse i praksis knyttet til DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen
 • Gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere ROS-arbeidet knyttet til kommunal drift og tjenesteproduksjon.
 • Utarbeide og anbefale konkrete forslag til risikoreduserende tiltak på basis av ROS-analysen
 • Etablere rutiner for å sikre at tiltakene følges opp og evalueres
 • Være pådriver og ressursperson i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt og ROS-analyser spesielt

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser i forhold til kommunal planlegging og drift. Ansatte hos fylkesmennene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap vil også ha nytte av kurset.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset. Det vil bli gitt en liten hjemmeoppgave før kursstart.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. 

Innhold

 • Sentrale begreper innenfor risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Suksesskriterier for igangsetting og gjennomføring av ROS-arbeidet i kommunene
 • Hvordan gjennomføre en ROS-analyse i praksis og bruk av ROS-analyseskjemaet
 • Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet
 • Oppfølging av ROS-arbeidet, inkludert om den administrative og politiske prosessen etter at analysearbeidet er utført

Administrative opplysninger

Kurset begynner mandag 4. desember 2017 kl. 11:00, og avsluttes onsdag 6. desember kl. 14:00. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og drøftelser. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften er på kr 3.600,- eks. mva. og inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Kursbevis utstedes ved gjennomført kurs.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Cecilie Fleming (cecilie.fleming(at)dsb.no) og Jan-Erik Gullheim (jan-erik.gullheim(at)dsb.no).